Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

UMUNARA W’INDERETSI No. 1 2016

Kubera iki twoba imvugakuri?

Abantu benshi ntibashobora kumara iminuta cumi batabeshe igihe bariko baraganira. Kubera iki twokwigora ngo ntitumere nka bo?

Kuvugisha ukuri vyoba vyarataye igihe?

Ufatiye ku vyashikiye Hitoshi womenga ukwo ni ukuri.

Ingaruka zivamwo

Numenye ukuri ku bijanye no kubesha.

Kuba imvugakuri birimwo impera

Raba inkuru z’abantu batwiganira ingene kuba imvugakuri ari ngirakamaro.

Numpe umwaka umwe gusa w’amahoro n’agahimbare

Alain Broggio yarakozwe ku mutima cane n’umurongo wo muri Bibiliya uboneka muri 1 Yohani 1:9.

Wari ubizi?

Mu bihe vya Bibiliya, imizingo yakorwa gute kandi yakoreshwa gute? “Abakuru b’abaherezi” bavugwa mu Vyanditswe vy’ikigiriki bashobora kuba bari ba nde?

Icogufasha kudahagarika umutima

Hari ibintu bitatu vyogufasha gutekanirwa.

Ntimwiganyire

Yezu ntiyavuze gusa ko dukwiye kureka kwiganyira, yaratweretse n’ingene twovyirinda.

Bibiliya ibivugako iki?

Abapfuye boba bazosubira kubaho?

Ibindi usanga kuri internet

Bibiliya yoba ishobora kumfasha nishwe n’umubabaro?

Hariho ibintu bitatu Imana itanga ibikunze bidufasha igihe dufise umubabaro.