Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi (Integuro y’ukwiga)  |  Ruhuhuma 2017

Ni nde ayobora abasavyi b’Imana muri iki gihe?

Ni nde ayobora abasavyi b’Imana muri iki gihe?

“Mwibuke ababaja imbere.”HEB. 13:7.

INDIRIMBO: 125, 43

1, 2. Yezu amaze kuduzwa mw’ijuru, intumwa ziwe zishobora kuba ziyumviriye iki?

INTUMWA za Yezu zari zihagaze ku Musozi w’imyelayo, zihanze amaso mw’ijuru. Umukama wabo akaba n’umugenzi wabo Yezu yari ahejeje kuduzwa, igicu gica kiramupfuka. (Ivyak. 1:9, 10) Yezu yari amaze imyaka ibiri abigisha, abaremesha kandi abayobora. None ko yari yigiriye, bobikitse gute?

2 Yezu yari yabwiye abayoboke biwe ati: “Muzombera ivyabona i Yeruzalemu n’i Yudaya hose n’i Samariya, no gushika mu karere ka kure rwose k’isi.” (Ivyak. 1:8) None boshoboye gute kurangura ico gikorwa? Ego ni ko, Yezu yari yarababwiye yuko vuba boronse impwemu nyeranda. (Ivyak. 1:5) Ariko rero kugira ngo bamamaze kw’isi yose, bokeneye uwubatunganya neza kandi akabayobora. Izo ntumwa zari zizi ko kera Yehova yakoresha abantu mu kuyobora abasavyi biwe. Ni co gituma zishobora kuba zaribajije nimba Yehova yari kuzigenera indongozi nshasha.

3. (a) Yezu amaze kuduga mw’ijuru, intumwa z’intahemuka zafashe ingingo ihambaye iyihe? (b) Muri iki kiganiro turimbura ibibazo ibihe?

 3 Hataraca n’indwi zibiri, abigishwa ba Yezu barasuzumye Ivyanditswe bongera barasenga Imana ngo ibayobore, baca bahitamwo Matiyasi ngo abe intumwa igira 12 isubirira Yuda Isikariyoti. (Ivyak. 1:15-26) Kubera iki iryo torwa ryari rihambaye kuri bo no kuri Yehova? Matiyasi yari akenewe cane kugira ngo ibintu bitunganywe neza. * Yezu ntiyari yatoye intumwa ziwe kugira gusa zize ziramugendanira mu gikorwa ciwe, mugabo yazitoye kugira ngo zirangure ibanga ridasanzwe mu basavyi b’Imana. None iryo banga ryari irihe, kandi Yehova yabamenyereje gute kurirangura biciye kuri Yezu? Ni intunganyo iyihe isa n’iyo iriho mu basavyi b’Imana muri iki gihe? Vyongeye, ‘twokwibuka gute abatuja imbere,’ canecane abagize wa “mushumba w’umwizigirwa kandi w’ubwenge”?Heb. 13:7; Mat. 24:45.

INAMA NYOBOZI YAYOBORWA N’INDONGOZI ITABONEKA

4. Intumwa be n’abandi bakurambere b’i Yeruzalemu barangura ibanga irihe mu kinjana ca mbere?

4 Kuri Pentekoti yo mu 33 inyuma ya Kristu, intumwa zaratanguye kuyobora ishengero rya gikirisu. Ico gihe, ‘Petero yarahagurukanye na bamwe cumi n’umwe,’ maze babwira inkuru nziza isinzi ry’Abayuda be n’abari barinjiye idini ry’Abayuda. (Ivyak. 2:14, 15) Benshi muri bo baracitse abakirisu. Abo bakirisu bashasha baciye “babandanya kwihebera inyigisho y’intumwa.” (Ivyak. 2:42) Intumwa ni zo zaraba ingene ubutunzi bw’ishengero bwakoreshwa. (Ivyak. 4:34, 35) Zaritwararika n’ivyo abasavyi b’Imana bari bakeneye mu vy’impwemu. Zavuze ziti: “Twebwe tuzokwihebera ugusenga n’ubusuku bwerekeye ijambo ry’Imana.” (Ivyak. 6:4) Vyongeye, zaragena abakirisu bazi utuntu n’utundi kugira ngo baje kwamamaza mu turere dushasha. (Ivyak. 8:14, 15) Mu nyuma, abandi bagabo b’inararibonye barobanuwe, barafashije intumwa kuyobora ishengero. Uko bose hamwe bari bagize inama nyobozi, ni bo baha ubuyobozi amashengero yose.Ivyak. 15:2.

5, 6. (a) Impwemu nyeranda yayoboye gute inama nyobozi? (Raba ishusho itangura.) (b) Abamarayika bafashije gute inama nyobozi? (c) Inama nyobozi yisunze gute Ijambo ry’Imana?

5 Abakirisu bo mu kinjana ca mbere bari bazi neza ko inama nyobozi yayoborwa na Yehova Imana biciye ku Ndongozi yabo Yezu. None ivyo bavyemezwa n’iki? Ubwa mbere, impwemu nyeranda ni yo yayobora inama nyobozi. (Yoh. 16:13) Impwemu nyeranda yarasutswe ku bakirisu barobanuwe bose, ariko rero yarafashije canecane intumwa be n’abandi bakurambere b’i Yeruzalemu kurangura ibanga ryabo ry’ubucungezi. Nk’akarorero mu 49 inyuma ya Kristu, impwemu nyeranda yarayoboye inama nyobozi mu gufata ingingo ijanye n’ikibazo c’ukugenyerwa. Amashengero yarakurikije ubuyobozi ahawe, maze “abandanya gukomezwa mu kwizera no kwongerekana mu gitigiri ku musi ku musi.” (Ivyak. 16:4, 5) Ikete ryo kubamenyesha nya ngingo, ryarerekana kandi yuko inama nyobozi yagaragaza imice y’icamwa c’impwemu y’Imana, ushizemwo urukundo n’ukwizera.Ivyak. 15:11, 25-29; Gal. 5:22, 23.

6 Ubwa kabiri, abamarayika barafashije inama nyobozi. Nk’akarorero, umumarayika yarasavye Koruneliyo ngo atumeko intumwa Petero. Petero amaze kwigisha Koruneliyo  n’incuti ziwe, bararonse impwemu nyeranda naho batari bwagenyerwe. Koruneliyo rero ni we Munyamahanga wa mbere atari yaragenyerewe yacitse umukirisu. Ivyo vyatumye intumwa n’abandi bavukanyi bashira aho Imana ishize, baremera kwakira Abanyamahanga mw’ishengero rya gikirisu. (Ivyak. 11:13-18) Vyongeye, abamarayika barashigikiye bongera barihutisha igikorwa inama nyobozi yari ihagarikiye. (Ivyak. 5:19, 20) Ubwa gatatu, inama nyobozi yagumye yisunga Ijambo ry’Imana. Abo bakurambere barobanujwe impwemu barisunga Ivyanditswe, haba mu gutorera umuti ibibazo bijanye n’inyigisho canke mu gutanga ubuyobozi bw’ingene ibintu vyotunganywa.Ivyak. 1:20-22; 15:15-20.

7. Tubwirwa n’iki yuko Yezu ari we yayobora abakirisu bo mu ntango?

7 Naho iyo nama nyobozi yari ifise ububasha mw’ishengero ryo mu ntango, abari bayigize bari bazi yuko Indongozi yabo ari Yezu. Intumwa Paulo yanditse ko ‘hari abo Kristu yatanze ngo babe intumwa.’ Yongeyeko ati: “Dukure mu bintu vyose twisunze urukundo, dukurira muri umwe ari umutwe, ni ukuvuga Kristu.” (Ef. 4:11, 15) Aho kwitirirwa izina ry’intumwa rurangiranwa, ‘abigishwa batanguye kwitwa abakirisu bivuye ku Mana.’ (Ivyak. 11:26) Ego ni ko, Paulo yari azi yuko bihambaye ko ‘bagumya ivyo yabashikirije,’ ni ukuvuga ibintu bishingiye ku Vyanditswe bahawe n’intumwa be n’abandi bagabo babaja imbere. Ariko rero yongeyeko ati: “Mugabo nshaka ko mumenya yuko umutwe w’umugabo wese ari Kristu; . . . umutwe wa Kristu na wo ni Imana.” (1 Kor. 11:2, 3) Ego cane, Kristu Yezu ya Ndongozi itaboneka kandi yaninahajwe, ni we yariko ayobora ishengero, yisunze ubuyobozi bwa Yehova Imana.

“IKI GIKORWA SI IC’UMUNTU”

8, 9. Kuva mu 1870, umuvukanyi Russel yaranguye uruhara ruhambaye uruhe?

8 Kuva mu 1870, Charles Taze Russell n’abo bari bafatanije barakoze uko bashoboye kwose ngo basubizeho ugusenga kw’ukuri. Kugira ngo babwire ukuri kwo muri Bibiliya abantu bo mu ndimi zitandukanye, mu 1884 barashinze Urwego rwemewe n’amategeko (Zion’s Watch Tower Tract Society). * Umuvukanyi Russell ni we yari prezida warwo. Yaracukura Bibiliya avyitondeye kandi ntiyatinya gushira ku kabarore inyigisho z’ikinyoma, nk’imwe y’Ubutatu be n’imwe ivuga ko umuntu afise umutima w’ubwenge udapfa. Yaratahuye ko Kristu yogarutse mu buryo butaboneka, be n’uko “ibihe vyashinzwe vy’amahanga” vyorangiye mu 1914. (Luka 21:24) Umuvukanyi Russell yarakoresheje cane umwanya wiwe, inguvu ziwe n’amahera yiwe kugira ngo abwire abandi ukwo kuri. Muri ico gihe c’intibagirwa, biragaragara ko umuvukanyi Russell yariko akoreshwa na Yehova be na Yezu.

9 Umuvukanyi Russell ntiyarondera gushimagizwa n’abantu. Mu 1896, yanditse ati: “Ntitwironderera ivyubahiro, canke ngo turondere ko ivyo twandika bihayagizwa; eka mbere ntitwipfuza kwitwa ba Pasitori canke ba Rabi. Vyongeye, ntitwipfuza ko hogira uwitirirwa amazina yacu.” Mu nyuma yavuze ati: “Iki gikorwa si ic’umuntu.”

10. (a) Yezu yagenye ryari “umushumba w’umwizigirwa kandi w’ubwenge”? (b) Nusigure ukuntu Inama Nyobozi yahavuye itandukanywa na rwa Rwego Watch Tower.

10 Mu 1919, inyuma y’imyaka itatu umuvukanyi Russell apfuye, Yezu yaragenye “umushumba w’umwizigirwa kandi w’ubwenge.”  Uti kubera iki? Kugira ngo aronse abakozi biwe bo mu nzu ‘ibifungurwa ku gihe kibereye.’ (Mat. 24:45) N’ico gihe, umugwi mutoyi w’abavukanyi barobanuwe wakorera ku cicaro gikuru i Brooklyn, warategurira abayoboke ba Yezu imfungurwa zo mu vy’impwemu. Imvugo ngo “inama nyobozi” yatanguye gukoreshwa mu bitabu vyacu mu myaka ya 1940. Ico gihe, nta tandukaniro ryari hagati y’inama nyobozi be na rwa Rwego Watch Tower Bible and Tract Society. Ariko rero mu 1971, Inama Nyobozi yaratandukanijwe n’urwo Rwego be n’abayobozi barwo, runo rukaba rwitwararika ibijanye n’amategeko gusa aho kwitwararika ibijanye n’inyigisho. Kuva ico gihe rero, vyarashoboka ko abavukanyi barobanuwe baja mu Nama Nyobozi, naho bataba bari mu bayobozi b’urwo Rwego. Mu myaka ya vuba, abavukanyi bo mu “zindi ntama” babishoboye baragenywe ngo bayobore urwo Rwego be n’izindi nzego zijanye n’amategeko zikoreshwa n’abasavyi b’Imana. Ivyo vyatumye Inama Nyobozi yitunira ku vyo gutanga inyigisho n’ubuyobozi bushingiye kuri Bibiliya. (Yoh. 10:16; Ivyak. 6:4) Umunara w’Inderetsi wo ku wa 15 Mukakaro 2013, wasiguye ko “umushumba w’umwizigirwa kandi w’ubwenge” ari umugwi mutoyi w’abavukanyi barobanuwe bagize Inama Nyobozi.

Inama nyobozi mu myaka ya 1950

11. Inama Nyobozi ikora gute?

11 Abagize Inama Nyobozi bafata ingingo zihambaye bari hamwe. Uti babigenza gute? Baragira inama buri ndwi, ivyo bigatuma baguma bahanahana ivyiyumviro kandi bakunga ubumwe. (Imig. 20:18) Buri mwaka, barahindura uwuhagarikira izo nama, kuko ata n’umwe muri bo abonwa ko ahambaye kuruta abandi. (1 Pet. 5:1) Ni na ko babigenza mu guhagarikira amakomite atandatu y’Inama Nyobozi. Vyongeye, umwe wese mu bagize Inama Nyobozi ntabona ko ari indongozi y’abandi bavukanyi. Abona nyabuna ko ari umwe mu “bakozi bo mu nzu” bagaburirwa n’umushumba w’umwizigirwa, kandi agakurikiza ubuyobozi bw’uwo mushumba.

Kuva umushumba w’umwizigirwa agenywe mu 1919, yagiye arategurira abasavyi b’Imana imfungurwa z’ivy’impwemu (Raba ingingo ya 10, 11)

“NONE NI NDE MUSHUMBA W’UMWIZIGIRWA KANDI W’UBWENGE?”

12. Ko abagize Inama Nyobozi badahumekerwa kandi badatunganye, ni ibibazo ibihe bica bivyuka?

12 Abagize Inama Nyobozi ntibahumekerwa kandi si abantu batunganye. Barashobora rero kwihenda mu bijanye n’inyigisho canke mu bijanye no gutunganya ibintu. Nkako, ca Gitabu c’ubushakashatsi c’Ivyabona vya Yehova kirimwo agatwe kavuga ngo “Gutomora ivyo twemera.” Ako gatwe karerekana urutonde rw’ibintu vyaryohowe mu bijanye n’ukuntu dutahura Ivyanditswe. Mu bisanzwe, Yezu ntiyavuze ko ibifungurwa umushumba wiwe yotanze vyobaye bitagira agahaze. None twokwishura gute ikibazo Yezu yabajije ati: “None ni nde mushumba w’umwizigirwa kandi w’ubwenge?” (Mat. 24:45) Twemezwa n’iki ko Inama Nyobozi ari we mushumba w’umwizigirwa? Nimuze turimbure vya bintu bitatu nyene vyafashije inama nyobozi yo mu kinjana ca mbere.

13. Impwemu nyeranda yafashije gute Inama Nyobozi?

13 Bayoborwa n’impwemu nyeranda. Impwemu nyeranda yarafashije Inama Nyobozi gutahura ukuri kwo mu Vyanditswe kutari bwatahurwe. Nk’akarorero, zirikana kuri rwa rutonde twavuga mu ngingo iheze rwerekana ivyaryohowe. Emwe, nta muntu yovuga ko ari we yubuye yongera arasigura ivyo “bintu vyimbitse vy’Imana”! (Soma 1 Abakorinto 2:10.) Inama Nyobozi ibona ibintu nk’intumwa Paulo, uwavuze ati: “Ivyo bintu ni vyo nyene tuvuga, atari mu majambo yigishwa n’ubukerebutsi bw’abantu, ahubwo mu yigishwa  n’impwemu.” (1 Kor. 2:13) None inyuma y’imyaka amajana yaranzwe n’ubuhuni be n’umwiza wo mu vy’impwemu, hoba hari ikindi cari gutuma turushiriza gutahura ningoga ivy’Imana kuva mu 1919, atari impwemu nyeranda?

14. Twisunze Ivyahishuwe 14:6, 7, abamarayika bafasha gute abasavyi b’Imana muri iki gihe?

14 Barafashwa n’abamarayika. Muri iki gihe, Inama Nyobozi irafise ibanga rihambaye ryo guhagarikira igikorwa co kwamamaza kw’isi yose, kirangurwa n’abamamaji barenga imiliyoni umunani. Ni kubera iki none ico gikorwa kiguma gitera imbere? Kimwe coco, ni uko abamarayika bakigiramwo uruhara. (Soma Ivyahishuwe 14:6, 7.) Birashika kenshi abamamaji bakagendera abantu, bagasanga bahejeje gusenga basaba uwobafasha! * Vyongeye, igikorwa co kwamamaza no guhindura abantu abigishwa kirabandanya gutera imbere no mu bihugu biturwanya cane. Ivyo bishoboka gusa kubera gishigikiwe n’ububasha burengeye ubw’abantu.

15. Abagize Inama Nyobozi batandukaniye he n’indongozi z’amadini y’abiyita abakirisu? Tanga akarorero.

15 Bisunga Ijambo ry’Imana. (Soma Yohani 17:17.) Rimbura ivyabaye mu 1973. Umunara w’Inderetsi wo ku wa 1 Ruheshi wabajije uti: “Abantu bataravavanura no kunywa itabi, boba bashobora kubatizwa?” Wishuye uti:  “Twisunze Ivyanditswe, inyishu ni oya.” Uwo Munara umaze gutanga ivyanditswe bishigikira iyo nyishu, waciye usigura igituma umuntu adashaka guheba itabi akwiye gucibwa mw’ishengero. (1 Kor. 5:7; 2 Kor. 7:1) Wagize uti: “Si ingingo y’agacinyizo yapfuye gufatwa ukwo nyene. Mu vy’ukuri iyo ngingo ikomoka ku Mana, ikaba yayitanze biciye kw’Ijambo ryayo ryanditse.” None hoba hari idini na rimwe ryemera kwisunga Ijambo ry’Imana riherejeko, n’igihe nyene kubigenza gutyo bitokworohereza abanywanyi baryo? Hari igitabu kivuga ibijanye n’amadini giheruka gusohoka muri Amerika, kivuga giti: “Indongozi z’amadini y’abakirisu zagiye zirahindagura inyigisho kugira ngo zihuze n’ivyo abanywanyi bayo bipfuza be n’ivyiyumviro vya benshi.” Nimba abagize Inama Nyobozi bisunga Ijambo ry’Imana mu ngingo bafata aho kwisunga ivyiyumviro vya benshi, wumva none ari nde vy’ukuri ariko ayobora abasavyi b’Imana muri iki gihe?

“MWIBUKE ABABAJA IMBERE”

16. Uburyo bumwe twibuka Inama Nyobozi ni ubuhe?

16 Soma Abaheburayo 13:7. Bibiliya idusaba ‘kwibuka abatuja imbere.’ Uburyo bumwe rero bwo kubibuka ni ugushira mu masengesho yacu abagize Inama Nyobozi. (Ef. 6:18) Nuzirikane ibanga bafise ryo kuturonsa ibifungurwa vy’impwemu, guhagarikira igikorwa co kwamamaza kw’isi yose no gucungera ingene intererano dutanga zikoreshwa. Mu vy’ukuri, birakwiye ko twama tubasabira!

17, 18. (a) Dusenyera ku mugozi umwe gute n’Imana Nyobozi? (b) Ni kubera iki iyo twamamaje tuba turiko dushigikira umushumba w’umwizigirwa be na Yezu?

17 Ariko rero ntitwibuka Inama Nyobozi mu kuyisabira gusa. Turayibuka no mu gukurikiza ubuyobozi itanga. Ubwo buyobozi ibutanga biciye ku bisohokayandikiro vyacu, ku makoraniro, ku materaniro no ku mahwaniro. Vyongeye, iragena abacungezi b’imizunguruko, na bo bakagena abakurambere b’ishengero. Abacungezi b’imizunguruko be n’abakurambere bibuka Inama Nyobozi mu gukurikiza neza ubuyobozi bahabwa. Igihe twese tugamburukiye abo bagabo kandi tukabayobokera, tuba twerekanye ko twubaha Indogozi yacu Yezu.Heb. 13:17.

18 Turibuka kandi Inama Nyobozi mu kwitanga tutiziganya mu gikorwa co kwamamaza. Uribuka ko Paulo yahimirije abakirisu kwigana ukwizera kw’ababaja imbere. Umushumba w’umwizigirwa yaragaragaje ukwizera kudasanzwe mu kwamamaza no mu guteza imbere inkuru nziza y’Ubwami yivuye inyuma. Nimba uri uwo mu zindi ntama, woba ushigikira abarobanuwe muri ico gikorwa gihambaye? Ese ukuntu tuzohimbarwa, ya Ndongozi yacu Yezu niyatubwira ati: “Ku rugero mwabigiriye umwe muri aba batoyi bo hanyuma y’abandi muri bene wacu, ni jewe mwabigiriye.”Mat. 25:34-40.

19. Kubera iki wiyemeje gukurikira Indongozi yacu Yezu?

19 Yezu amaze gusubira mw’ijuru, ntiyahevye abayoboke biwe. (Mat. 28:20) Igihe yari kw’isi yariboneye ukuntu impwemu nyeranda, abamarayika be n’Ijambo ry’Imana vyamufashije cane kuyobora abasavyi b’Imana. Ni co gituma muri iki gihe aronsa umushumba w’umwizigirwa ivyo bintu nyene. Abakirisu barobanuwe bagize wa mushumba, “baguma bakurikira wa Mwagazi w’intama aho aja hose.” (Ivyah. 14:4) Igihe rero dukurikije ubuyobozi baduha, tuba dukurikiye Indongozi yacu Yezu. Vuba, azotuyobora adushikane ku buzima budahera. (Ivyah. 7:14-17) Emwe, nta ndongozi n’imwe y’umuntu yotanga uwo muhango!

^ ing. 3 Biboneka ko Yehova yashaka ko izo ntumwa 12 zizoba ya “mabuye y’umushinge cumi n’abiri” agize Yeruzaremu nshasha. (Ivyah. 21:14) Ku bw’ivyo, intumwa yose yorangije ubuzima bwayo kw’isi idahemutse, ntivyokenewe ko isubirizwa.

^ ing. 8 Kuva mu 1955, urwo Rwego rwarahinduye izina ruba Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

^ ing. 14 Raba igitabu ‘Nushinge intahe inogangije ku vyerekeye Ubwami bw’Imana,’ rup. 58-59.