Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Umugambi wa Yehova uzoranguka ata kabuza

Umugambi wa Yehova uzoranguka ata kabuza

“Narabivuze; no kubishitsa nzobishitsa. Naravyiyumviriye, no kubikora nzobikora.”YES. 46:11.

INDIRIMBO: 147, 149

1, 2. (a) Yehova yaduhishuriye iki? (b) Muri Yesaya 46:10, 11 na 55:11 hadukura amazinda ku biki?

BIBILIYA yugururwa n’amajambo asanzwe mugabo atekeye insobanuro ikomeye. Agira ati: “Mu ntango Imana yaremye amajuru n’isi.” (Ita. 1:1) Mu vy’ukuri, tuzi bike ku bijanye n’ibintu vyinshi Imana yaremye, nk’ivyerekeye ikirere, umuco canke inguvu isi ifise zo gukwega ibintu. Vyongeye, ivyo tumaze kubona muri vyo ni agace gatoya gusa. (Umus. 3:11) Yamara rero, Yehova yaraduhishuriye umugambi afitiye isi n’abantu. Yatunganije isi kugira ngo ibe ikibanza ciza cobayemwo abantu yaremye mw’ishusho yiwe. (Ita. 1:26) Bomubereye abana, na we akababera Umuvyeyi.

2 Nk’uko bivugwa mw’Itanguriro ikigabane ca gatatu, umugambi wa Yehova warahuye n’intambamyi. (Ita. 3:1-7) Ariko rero, iyo ntambamyi ntiyohagaritse uwo mugambi. Ntawoshobora kurwanya Yehova. (Yes. 46:10, 11; 55:11) Ku bw’ivyo, turashobora kwemera tudakeka ko umugambi Yehova yari afise mu ntango uzoranguka ku gihe nyene yategekanije!

3. (a) Ni inyigisho zihambaye izihe zituma dutahura ubutumwa buri muri Bibiliya? (b) Kubera iki tugira dusubire kuzihweza? (c) Ni ibibazo ibihe tugiye kurimbura?

3 Nta gukeka ko tuzi umugambi Imana ifitiye isi n’abantu be  n’uruhara rudasanzwe Yezu Kristu arangura muri uwo mugambi w’Imana. Izo nyigisho zirahambaye cane, kandi birashoboka ko ziri mu vyo twabanje kumenya igihe twatangura kwiga Ijambo ry’Imana. Natwe rero twipfuza gufasha abantu b’inziraburyarya kumenya izo nyigisho zihambaye. Iki kiganiro, turiko tuciga mu gihe turiko twihatira gutumira abantu benshi bashoboka, ku Cibutso c’urupfu rwa Yezu Kristu. (Luka 22:19, 20) Abazocitaba bazomenya vyinshi ku bijanye n’umugambi w’Imana. Muri iyi misi mikeyi rero isigaye ngo Icibutso kibe, birabereye ko twiyumvira ibibazo bidomako twokoresha kugira dutume abo twigisha Bibiliya be n’abandi bantu b’umutima ukunze, barindirana igishika urwo rubanza ruhambaye. Tugiye kurimbura ibibazo bitatu: Ni umugambi uwuhe Imana yari ifitiye isi n’abantu mu ntango? Waburabujwe gute? Vyongeye, ni kubera iki incungu Yezu yatanze ari yo icira inzira iranguka ry’umugambi w’Imana?

UMUREMYI YARI AFISE UMUGAMBI UWUHE?

4. Ivyaremwe bimenyesha gute ubuninahazwa bwa Yehova?

4 Yehova ni Umuremyi ateye akoba. Ibintu vyose yaremye bifise ubwiza buhebuje. (Ita. 1:31; Yer. 10:12) None ni ibiki twigira ku bwiza n’urutonde tubona mu vyaremwe? Iyo twihweje ivyo Yehova yaremye, turakorwa ku mutima n’ukuntu vyose bifise akamaro kanini, vyaba bitobito canke bininibinini. Ni nde ga yemwe atajorerwa iyo aravye ingene akagingo ngengabuzima k’umuntu gahanitse, iyo aravye uruyoya rukivuka canke ikirengazuba giteye igomwe? Igituma dutangarira ivyo bintu, ni uko twaremanywe ubushobozi bwo kumenya ko ikintu ari ciza.Soma Zaburi 19:1; 104:24.

5. Yehova yakoze iki kugira ngo atume ivyaremwe vyose birangwa n’urutonde?

5 Twihweje ivyaremwe, turabona ko Yehova yabishiriyeho amategeko abigiranye urukundo. Yarashinze amategeko agenga ibidukikije be n’ayagenga inyifato runtu, kugira ngo ibintu vyose birangwe n’urutonde. (Zab. 19:7-9) Ni co gituma ibiriho vyose biri mu kibanza bibereye kandi bigakora vyisunze uruhara bifise mu mugambi w’Imana. Ivyo Yehova yaremye, yarabishingiye ingingo zituma bikorana. Nk’akarorero, inguvu isi ifise zo gukwega ibintu ni zo zituma umwuka duhumeka uguma hafi y’isi. Ni zo kandi zituma ibiyaga n’amabahari bituzura, zikanafasha kugira ngo mu bidukikije habe urutonde rutuma ubuzima bushoboka kw’isi. Ivyaremwe vyose ushizemwo n’abantu, vyisunga ayo mategeko. Urwo rutonde tubona mu vyaremwe rero, rurerekana neza ko Imana ifitiye umugambi isi n’abantu. None igihe turi mu ndimiro, ntivyoba vyiza dufashije abantu gutahura ko hariho uwashizeho urwo rutonde rutangaje?Ivyah. 4:11.

6, 7. Zimwe mu ngabirano Yehova yahaye Adamu na Eva ni izihe?

6 Mu ntango, Yehova yari afise umugambi w’uko abantu bibera ng’aha kw’isi ibihe bidahera. (Ita. 1:28; Zab. 37:29) Abigiranye urukundo, yarahaye Adamu na Eva ingabirano nyinshi zari gutuma baryohererwa ubuzima. (Soma Yakobo 1:17.) Yehova yarabahaye umwidegemvyo wo kwihitiramwo, ubushobozi bwo kwiyumvira, ubwo gukunda no gukundwa. Umuremyi yarabwiye Adamu ivyo yari gukora kugira yerekane ko agamburuka. Vyongeye, Yehova yarabwiye Adamu ingene yari kwironsa ivyo akeneye be n’ingene yari kwitwararika ibikoko n’ubutaka. (Ita. 2:15-17, 19, 20) N’ikindi kandi, Yehova yaremanye Adamu na Eva ubushobozi bwo kwumva akanovera,  gukorakora, kubona, kwumva amajwi no kumoterwa. Ivyo rero vyari gutuma baryohererwa ubwiza bw’ibintu vyinshi vyari muri iyo Paradizo babamwo. Uwo mugabo n’umugore bokwamye bafise akaryo ko kwinovora igikorwa kimara akanyota, kurangura ibintu bitandukanye no kwubura ibintu bishasha.

7 Ni ibiki kandi vyari mu mugambi w’Imana? Yehova yaremanye Adamu na Eva ubushobozi bwo kuvyara abana batunganye. Yashaka ko bavyara abana gushika isi yose yuzuye abantu. Yashaka ko Adamu na Eva be n’abavyeyi bose bokurikiye, bakunda abana babo nk’uko ubwiwe yakunda abo bana biwe bari batunganye. Isi n’ibiyuzuye vyose vyobegukiye, bakayibako ibihe bidahera.Zab. 115:16.

UWO MUGAMBI WABURABUJWE GUTE?

8. Itegeko dusanga mw’Itanguriro 2:16, 17 ryari rifise intumbero iyihe?

8 Ibintu ntivyaciye bigenda neza nk’uko Imana yari yabitegekanije. Uti kubera iki? Yehova yahaye Adamu na Eva itegeko ryoroshe ryari gutuma berekana nimba batahura ko umwidegemvyo wabo wari n’aho ugarukira. Yehova yavuze ati: “Igiti cose co muri uwo murima urashobora kukiryako ugashira ipfa. Mugabo ku vyerekeye igiti c’ubumenyi bw’iciza n’ikibi, ntuze ukiryeko, kuko umusi wakiriyeko uzopfa ata kabuza.” (Ita. 2:16, 17) Ntivyari bigoye ko Adamu na Eva batahura iryo tegeko, kandi no kurikurikiza ntivyari amananiza kuri bo. Nakare, bari bafise ibifungurwa batopfuye bamaze.

9, 10. (a) Shetani yagirije iki Yehova? (b) Adamu na Eva bahisemwo iki? (Raba ishusho itangura.)

9 Shetani wa Mubesheranyi yarakoresheje inzoka, arahenda Eva ngo agambararire Umuvyeyi wiwe Yehova. (Soma Itanguriro 3:1-5; Ivyah. 12:9) Shetani yaseruye iciyumviro c’uko abana b’Imana babujijwe kurya “ku giti na kimwe co mu murima.” Ni nk’aho yavuze ati: ‘Burya ntimushobora gukora ico mushatse cose?’ Yaciye avuga ikinyoma cambaye ubusa ati: “Haba namba ntimuzopfa.” Mu nyuma yaragerageje kujijura Eva ko atari akwiye kwumviriza Imana. Yamubwiye ati: “Imana i[ra]zi yuko umusi nyene mwakiriyeko amaso yanyu azoca yuguruka.” Ni nk’aho Shetani yari avuze ko Yehova atashaka yuko barya ico camwa, kubera ko kukirya vyotumye babona kure. Shetani yaciye ababesha ngo bakiriye ‘bazoca bamera nk’Imana, bakamenya iciza n’ikibi.’

10 Adamu na Eva rero, bategerezwa guhitamwo hagati yo kugamburukira Yehova canke kwumviriza iyo nzoka. Ikibabaje ni uko bahisemwo kugambararira Imana, gutyo baba bashigikiye ubugarariji bwa Shetani. Baranse ko Yehova ababera Umuvyeyi maze barikura amata mu kanwa mu kwanka itegeko ryari kubakingira.Ita. 3:6-13.

11. Kubera iki Yehova atirengagiza ubugarariji?

11 Adamu na Eva bamaze kugarariza Yehova, baciye batakaza ugutungana kwabo. Vyongeye, ubugarariji bwabo bwatumye bitandukanya na Yehova, kubera ko afise “amaso atyoroye rwose ku buryo [a]toraba ikibi.” Ku bw’ivyo, ntashobora kwirengagiza ububisha. (Hab. 1:13) Iyo aza kubwirengagiza, ibiremwa vyose vyo mw’ijuru no kw’isi vyari kuhabonera. N’ikiruta vyose, iyo Imana yirengagiza igicumuro cakozwe muri Edeni, hari guca havyuka amakenga ku bijanye n’ubwizigirwa bwayo. Mugabo Yehova arubahiriza ingingo ngenderwako ziwe. Ntiyigera azihonyanga. (Zab. 119:142) Kuba rero Adamu na Eva bari bafise umwidegemvyo wo kwihitiramwo, ntivyabaha uburenganzira bwo gusuzugura  itegeko ry’Imana. Kubera ko bagararije Yehova, barapfuye basubira mw’ivu bakuwemwo.Ita. 3:19.

12. Abana ba Adamu vyabagendeye gute?

12 Igihe Adamu na Eva barya ico camwa, bariciye mu muryango w’Imana wo kw’isi no mw’ijuru. Imana yaciye ibirukana muri Edeni, kandi nta cizigiro co gusubirayo bari bafise. (Ita. 3:23, 24) Mu kubigenza gutyo, Yehova yari aretse ngo bashikirwe n’ingaruka z’ingingo bari bafashe, kandi vyari bibereye. (Soma Gusubira mu vyagezwe 32:4, 5.) Kubera ko umuntu atari agitunganye, ntiyari agishoboye kugaragaza kamere z’Imana bimwe bishitse. Uretse ko Adamu yihombeje kazoza keza, yaranaraze abana biwe agasembwa, igicumuro be n’urupfu. (Rom. 5:12) Yaratumye uruvyaro rwiwe rutakaza icizigiro c’ubuzima budahera. Vyongeye, Adamu na Eva ntibokwigeze bibaruka umwana atunganye, kandi n’abobakomotseko vyogenze ukwo nyene. Shetani amaze kwonkora Adamu na Eva ku Mana, yarabandanije kuyovya abantu gushika n’ubu.Yoh. 8:44.

INCUNGU IRUGURURA INZIRA

13. Yehova yipfuriza iki abantu?

13 Yamara rero, Imana yarabandanije gukunda abantu. Naho Adamu na Eva bagararije, Yehova yipfuza ko abantu bagiranira na we ubucuti bwiza. Ntiyipfuza ko hagira n’umwe apfa. (2 Pet. 3:9) Ni co gituma Imana yaciye ishiraho intunganyo zotumye abantu basubira kugiranira na yo ubucuti bwiza, mugabo kandi iguma yumiye ku ngingo zayo zigororotse. None ivyo yabishitseko gute?

14. (a) Twisunze Yohani 3:16, Imana yakoze iki kugira ngo igarukire abantu? (b) Ni ikibazo ikihe tworimburira hamwe n’abashimishijwe?

14 Soma Yohani 3:16. Abantu benshi dutumira ku Cibutso boshobora kuba bazi ico canditswe ku mutwe. Naho ari ukwo, tworimburira hamwe iki kibazo: Ni mu buryo ki incungu ya Yezu ituma abantu bashobora kuronka ubuzima budahera? Isekeza ry’Icibutso, Icibutso ubwaco hamwe no gusubira kugendera abazoba bacitavye, vyoshobora kuturonsa akaryo ko gufasha abarondera koko kumenya ukuri, kugira batahure inyishu y’ico kibazo gihambaye. Boshobora gukorwa ku mutima bamaze gutahura cane ukuntu urukundo rwa Yehova be n’ubukerebutsi bwiwe bigaragarira muri iyo ncungu. None ni ibintu ibihe vyerekeye iyo ncungu twoshimikako?

15. Yezu yari atandukaniye he na Adamu?

15 Yehova yatanze umuntu atunganye kugira ngo atubere umucunguzi. Uwo muntu atunganye yotegerejwe kuba intahemuka kuri Yehova, kandi akemera gutanga ubuzima bwiwe ku bw’umuryango w’abantu wari waciriwe rubi. (Rom. 5:17-19) Yehova yarakuye mw’ijuru ubuzima bwa Yezu, abwimurira kw’isi. (Yoh. 1:14) Yezu yaciye acika umuntu atunganye, nk’uko Adamu yari imbere yo gucumura. Ariko rero Yezu ntiyabaye nka Adamu, kuko yabayeho yisunga ivyo Yehova yitega ku muntu atunganye. N’igihe Yezu yari mu bigeragezo bikomeye kuruta ibindi vyose, ntiyigeze acumura canke ngo arenge kw’itegeko na rimwe ry’Imana.

16. Kubera iki incungu ari ingabire idasanzwe?

16 Kubera ko Yezu yari umuntu atunganye, urupfu rwiwe rwarashoboye gukiza abantu igicumuro n’urupfu. Yarashikije neza ivyo Adamu yari akwiye gushitsa vyose, ni ukuvuga kuba umuntu atunganye, atigera ahemukira Imana kandi yama ayigamburukira. (1 Tim. 2:6) Yezu yarabaye inkuka y’incungu yugururiye inzira “benshi,” baba abagabo, abagore n’abana, kugira ngo bazoronke ubuzima budahera.  (Mat. 20:28) Ego cane, incungu ni yo icira inzira iranguka ry’umugambi Imana yari ifise mu ntango. (2 Kor. 1:19, 20) Incungu iratuma abantu bose b’intahemuka bizigira kuzoronka ubuzima budahera.

YEHOVA YARUGURUYE URUGI KUGIRA TUGARUKE

17. Incungu ituma hashoboka iki?

17 Kugira ngo Yehova atange incungu, vyabaye ngombwa ko aheba ikintu c’agaciro kanini. (1 Pet. 1:19) Arakunda cane abantu ku buryo yemeye gutanga Umwana wiwe w’ikinege ngo adupfire. (1 Yoh. 4:9, 10) Ni nk’aho Yezu aja mu kibanza ca wa muvyeyi wacu wa mbere Adamu. (1 Kor. 15:45) Gutyo rero, Yezu aratuma dusubira kuronka ubuzima, ariko kandi akaturonsa akaryo ko kuzosubira mu muryango w’Imana. Egome, biciye ku nkuka ya Yezu, Yehova aremera ko dusubira mu muryango wiwe, atiriwe ararenga ku mategeko yiwe agororotse. None ntibidukora ku mutima iyo twibutse ko hazogera igihe abantu bose b’abizigirwa bakaba abatunganye? Ico gihe, abo mw’ijuru n’abo kw’isi bazoba bagize umuryango wunze ubumwe bimwe vyuzuye. Twese tuzoba turi abana b’Imana mu buryo bushitse.Rom. 8:21.

18. Yehova azoba “vyose ku muntu wese” ryari?

18 Ubugarariji bwa Shetani ntibwabujije Yehova kugaragariza abantu urukundo, kandi ntibushobora kubuza abantu kuba intahemuka kuri Yehova naho boba badatunganye. Biciye ku ncungu, Yehova azofasha abana biwe bose kuba abagororotsi mu buryo bwuzuye. Ibaze nawe ingene ubuzima buzoba bumeze igihe umuntu wese “abona Umwana akamwizera,” azoronka ubuzima budahera. (Yoh. 6:40) Uwo Muvyeyi wacu adukunda kandi w’inkerebutsi Yehova, azoshitsa umugambi wiwe wo mu ntango, maze atume abantu baba abatunganye. Data wa twese Yehova azoca aba “vyose ku muntu wese.”1 Kor. 15:28.

19. (a) Nimba dukenguruka incungu, dukwiye gukora iki? (Raba uruzitiro ruvuga ngo “ Tugume turondera abakwiriye.”) (b) Ni ibiki tuzorimbura mu kiganiro gikurikira?

19 Nimba dukenguruka incungu, turakwiye gukora uko dushoboye kwose kugira dufashe abandi kumenya ko bashobora kwungukira kuri iyo ngabire idasanzwe. Abantu barakeneye kumenya ko Yehova yatanze incungu abigiranye urukundo, kugira ngo biciye kuri yo, bose baronke ubuzima budahera. Ariko rero, incungu irakora n’ibindi. Ikiganiro gikurikira kizorimbura ukuntu incungu ya Yezu itanga n’inyishu z’ibibazo Shetani yavyuye muri Edeni.