Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi (Integuro y’ukwiga)  |  Ruhuhuma 2017

Ibibazo vy’abasomyi

Ibibazo vy’abasomyi

Intumwa Paulo yanditse yuko Yehova ‘atazotureka ngo tugeragezwe ibirenze ivyo dushobora kwihanganira.’ (1 Kor. 10:13) Vyoba bisobanura ko Yehova asuzuma imbere y’igihe ibigeragezo dushobora kwihanganira, agaca ahitamwo ibizodushikira?

Rimbura ico ivyo vyoca bisobanura. Igihe umwana w’umuvukanyi umwe yiyahura, nya muvukanyi yabajije ati: ‘Yehova yoba yarasuzumye imbere y’igihe yuko twe n’umukenyezi wanje twoshoboye kwihanganira urupfu rw’umuhungu wacu? Vyoba vyashitse kubera ko Imana yari yamaze kubona yuko twoshoboye kuvyihanganira?’ Umuntu rero yokwibaza nimba hari imvo yumvikana yotuma twemera ko Yehova agena imbere y’igihe ibidushikira mu buzima.

Turimbuye twitonze ivyo Paulo yavuze mu 1 Abakorinto 10:13, dushika kuri iki ciyumviro: Nta mvo n’imwe ishingiye ku Vyanditswe yotuma twemera ko Yehova asuzuma imbere y’igihe ibigeragezo dushobora kwihanganira, agaca ahitamwo ibizodushikira. Reka turimbure imvo zine zituma dushika kuri ico ciyumviro.

Ubwa mbere, Yehova yaremanye umuntu umwidegemvyo wo kwihitiramwo. Yipfuza ko twihitiramwo mu buzima. (Gus. 30:19, 20; Yos. 24:15) Duhisemwo neza, turashobora kwitega ko Yehova ayobora intambuko zacu. (Imig. 16:9) Ariko duhisemwo nabi, ntitubura gushikirwa n’ingaruka mbi. (Gal. 6:7) None nka hamwe Yehova yoduhitiramwo ibigeragezo bidushikira, ubwo ntiyoba ahonyanze umwidegemvyo yaduhaye wo kwihitiramwo?

Ubwa kabiri, Yehova ntadukingira “ibihe be n’ibishika giturumbuka.” (Umus. 9:11) Ivyago birashobora guhitana umuntu bimusanze aho yibereye, atari avyiteze. Yezu yaravuze ibijanye n’icago cahitanye abantu 18 igihe umunara umwe wabagwako, aca arerekana neza ko Imana atari yo yateje iryo sanganya. (Luka 13:1-5) Wumva none vyumvikana ko Imana yogena imbere y’igihe uwuhitanwa n’impanuka be n’uwuyirokoka?

Ubwa gatatu, ikibazo c’ukudahemuka kirerekeye umwe wese ku giti ciwe. Niwibuke ko Shetani yavuze yuko abasavyi ba Yehova bamukorera kubera ivyo abaha, ko rero tutoguma turi intahemuka kuri Yehova hamwe twohura n’ibigeragezo. (Yobu 1:9-11; 2:4; Ivyah. 12:10) None hamwe Yehova yodukingira ibigeragezo bimwebimwe ngo kubera ko  tutoshobora kuvyihanganira, ubwo ntiyoba ariko ashigikira ivyo binyoma vya Shetani?

Ubwa kane, si ngombwa ngo Yehova amenye imbere y’igihe ibidushikira vyose. Kwiyumvira ko Imana ihitamwo imbere y’igihe ibigeragezo bizodushikira, nta ho bitaniye no kuvuga ko itegerezwa kumenya akantu kose kazoshika mu buzima bwacu. Ariko ivyo birahushanye n’ivyo Bibiliya ivuga. Ni ivy’ukuri ko Yehova ashobora kumenya imbere y’igihe ivyo muri kazoza. (Yes. 46:10) Ariko Bibiliya irerekana yuko adahitamwo kumenya akantu kose imbere y’igihe. (Ita. 18:20, 21; 22:12) Naho ashobora kumenya ibintu imbere y’igihe, arubahiriza umwidegemvyo wacu wo kwihitiramwo. None ivyo si vyo twokwitega kuri iyo Mana yubahiriza agateka kacu, kandi itigera irenza urugero mu kuntu igaragaza kamere zayo?Gus. 32:4; 2 Kor. 3:17.

None dukwiye gutahura gute ivyo Paulo yavuze ati: “Imana . . . ntizobareka ngo mugeragezwe ibirenze ivyo mushobora kwihanganira”? Ng’aho Paulo avuga ivyo Yehova akora igihe turi mu bigeragezo, atari imbere y’uko vyaduka. Ivyo iyo ntumwa yavuze biradukura amazinda yuko naho twoshikirwa n’ikigeragezo kimeze gute, Yehova azodushigikira nitwamwizigira. (Zab. 55:22) Ayo majambo ahumuriza Paulo yavuze, ashingiye ku bintu bibiri vyumvikana.

Ica mbere, ibigeragezo bidushikira ni ‘ibisanzwe bishikira abantu.’ Ibigeragezo rero bishikira bose. Mwene ivyo bigeragezo turashobora kuvyihanganira, turamutse twihetse ku Mana. (1 Pet. 5:8, 9) Imbere y’uko Paulo avuga ibiri mu 1 Abakorinto 10:13, yabanje kuvuga ibijanye n’ibigeragezo Abisirayeli baciyemwo igihe bari mu gahinga. (1 Kor. 10:6-11) Ku Bisirayeli b’intahemuka, nta na kimwe muri ivyo bigeragezo cari akatabonetse canke ngo kibe ico batoshoboye kwihanganira. Paulo yaravuze incuro zine zose yuko “bamwe muri bo” bagararije. Birababaje kubona Abisirayeli bamwebamwe baratwawe n’ivyipfuzo bibi kubera ko batihetse ku Mana.

Ica kabiri, “Imana ni inyizigirwa.” Kuba Yehova yagumye yitwararika abasavyi biwe, birerekana neza ko atigera ahemukira “abamukunda be n’abagumya amabwirizwa yiwe.” (Gus. 7:9) Birerekana kandi ko Yehova yama ashitsa ivyo asezerana. (Yos. 23:14) Turavye ukuntu yagumye ari umwizigirwa muri kahise, abamukunda kandi bamugamburukira barashobora kwizigira ko naho boshikirwa n’ikigeragezo kimeze gute, azoshitsa ibi bintu bibiri yasezeranye: (1) Nta kigeragezo na kimwe azoreka ngo gikomere gushika aho kibananira kwihanganira, (2) ‘azobacira icanzo.’

Yehova ‘araduhoza mu makuba yacu yose’

None Yehova acira icanzo gute abamwihekako igihe bari mu bigeragezo? Ni ivy’ukuri yuko ashobora guca adukurako ico kigeragezo, igihe abona ko bibereye. Ariko rero, niwibuke ko Paulo yavuze ati: “Hamwe na nya kigeragezo, [Yehova azobacira] kandi icanzo kugira mushobore kucihanganira.” Akenshi rero, aducira “icanzo” mu kuturonsa ivyo dukeneye kugira ngo dushobore kwihanganira ibigeragezo. Raba uburyo bumwebumwe ashobora gukoresha mu kuducira icanzo:

  • Yehova ‘araduhoza mu makuba yacu yose.’ (2 Kor. 1:3, 4) Arashobora kuruhura ubwenge bwacu n’umutima wacu akoresheje Ijambo ryiwe, impwemu yiwe nyeranda, be n’imfungurwa z’ivy’impwemu turonswa na wa mushumba w’umwizigirwa.Mat. 24:45; Yoh. 14:16; Rom. 15:4.

  • Arashobora kutuyobora akoresheje impwemu nyeranda. (Yoh. 14:26) Igihe turi mu bigeragezo, iyo mpwemu irashobora kudufasha kwibuka inkuru be n’ingingo ngenderwako dusanga muri Bibiliya, tugaca tumenya neza ico twokora.

  • Arashobora kudufasha akoresheje abamarayika.Heb. 1:14.

  • Arashobora kudufasha akoresheje abo dusangiye ukwemera, bakatubera “imfashanyo ikomeza” biciye ku vyo bavuga no ku vyo bakora.Kol. 4:11.

Dusigarane iki none ku bijanye n’insobanuro y’ivyo Paulo yavuze mu 1 Abakorinto 10:13? Yehova ntaduhitiramwo ibigeragezo bidushikira. Ariko igihe turi mu bigeragezo, turemera tudakeka ko nitwizigira Yehova duherejeko, atazokwigera areka ngo dushikirwe n’ibigeragezo tudashobora kwihanganira. Azokwama aducira icanzo kugira ngo dushobore kuvyihanganira. Ese ukuntu ivyo bihumuriza!