Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Turashobora kuguma twifata ruto mu bihe bitoroshe

Turashobora kuguma twifata ruto mu bihe bitoroshe

“[Gendana] n’Imana yawe wifashe ruto.”—MIKA 6:8.

INDIRIMBO: 48, 95

1-3. Ni igiki umuhanuzi yava i Yuda yananiwe gukora, kandi vyavuyemwo iki? (Raba ishusho itangura.)

KU NGOMA y’Umwami Yerobowamu, Yehova yararungitse umuhanuzi umwe yava muri Yuda, kugira ngo ashīre uwo mwami w’umuhuni ubutumwa bujanye n’urubanza yari yaciriwe. Uwo muhanuzi yaragamburutse arashikiriza ubutumwa bw’Imana, kandi Yehova yaramukingiye uburake bwa Yerobowamu.—1 Abm. 13:1-10.

2 Igihe nya muhanuzi yariko arataha, yagiye abona ahura n’umutama umwe yaba hafi y’i Beteli, yavuga ko ari umuhanuzi wa Yehova. Yaciye rero ahenda uwo muhanuzi akiri muto, ararenga ku buyobozi butomoye Yehova yari yamuhaye bwamubuza ‘kurira umukate canke kunywera amazi muri Isirayeli’ no ‘kudasubira inyuma ajanye inzira yazananye.’ Ivyo vyarababaje cane Yehova. Mu nyuma nya muhanuzi wa Yehova ariko arataha, yaciye ahura n’intambwe, iramwica.—1 Abm. 13:11-24.

3 Kubera iki none uwo muhanuzi yahoze yifata ruto, yagararije akajana n’uwo mutama w’umubeshi? Bibiliya nta vyo ivuga. Ariko rero, birashoboka ko yibagiye burundu yuko yategerezwa ‘kugendana  n’Imana yifashe ruto.’ (Soma Mika 6:8.) Muri Bibiliya, kugendana n’Imana bisobanura kuyizigira, gushigikira ubusegaba bwayo no gukurikiza ubuyobozi itanga. Umuntu yifata ruto aratahura neza yuko ashobora kuyaga n’uwo Muvyeyi wiwe ashoboye vyose kandi arangwa n’urukundo, be n’uko ategerezwa kubigira. Uwo muhanuzi yari gushobora gusaba Yehova ngo amutomorere ico yabwirizwa gukora, ariko Ivyanditswe ntibivuga ko yoba yarabigize. Hari igihe na twebwe biba ngombwa ko dufata ingingo zigoye, mugabo tukaba tutabona neza ico twokora. Kurondera ubuyobozi bwa Yehova twifashe ruto biradufasha kwirinda gukora amakosa akomeye.

4. Ni ibiki turimbura muri iki kiganiro?

4 Mu kiganiro c’imbere y’iki, twarabonye igituma bigihambaye ko abakirisu bifata ruto be n’ico kwifata ruto bisobanura. Ariko none, ni ryari ukwifata ruto kwacu kwoshobora kugezwa? Vyongeye, dushobora gute gutsimbataza iyo kamere nziza cane kugira ngo dushobore kuyigaragaza no mu bihe bitoroshe? Kugira turonke inyishu z’ivyo bibazo, tugiye kurimbura ibintu bitatu bishobora gutuma tutoroherwa no kwifata ruto, tubone n’ingene dushobora kuvyifatamwo neza.—Imig. 11:2.

IGIHE IVYACU BIHINDUTSE

5, 6. Baruzilayi yerekanye gute ko yifata ruto?

5 Igihe ivyacu bihindutse canke igihe duhinduriwe igikorwa, ukwifata ruto kwacu kurashobora kugezwa. Igihe Umwami Dawidi yasaba umutama Baruzilayi w’imyaka 80 ngo aje kuba ku kirimba, ryari iteka ridasanzwe kuri Baruzilayi. Kwemera ubwo butumire vyotumye abandanya kwibanira n’umwami. Ariko rero, Baruzilayi yaranse. Uti kubera iki? Kubera ko yari ashaje, yabwiye Dawidi ko atipfuza kubera umwami umuzigo. Baruzilayi yaciye asaba ko mu kibanza ciwe hoja Kimuhamu, uwushobora kuba yari umwe mu bahungu biwe.—2 Sam. 19:31-37.

6 Kwifata ruto ni vyo vyatumye Baruzilayi afata ingingo iranga ubukerebutsi. Ntiyanse kujana na Dawidi kubera yabona yuko atabereye ako gateka, canke ko yashima kwibera ukwa wenyene. Vyatumwe gusa n’uko yatahura ko ivyiwe vyari vyahindutse be n’uko hari ivyo atari agishoboye. Ntiyashaka kwikorera umutwaro atari gushobora. (Soma Abagalatiya 6:4, 5.) Guharanira ikibanza, icubahiro canke ukumenyekana, nta kindi bivamwo atari ubwikunzi n’uguhiganwa, amaherezo umuntu akavunika umutima. (Gal. 5:26) Ariko rero, kwifata ruto biradufasha twese gushira hamwe ububangukirwe be n’inguvu dufise, kugira ngo tuninahaze Imana twongere dukorere iciza abandi.—1 Kor. 10:31.

7, 8. Kwifata ruto bishobora gute gutuma twirinda kwiyizigira?

7 Kuronka amabanga akomeye akenshi biratuma tugira ubukuru, kandi ivyo birashobora kugeza ukwifata ruto kwacu. Igihe Nehemiya yumva amarushwa ab’i Yeruzalemu barimwo, yaciye atakambira Yehova. (Neh. 1:4, 11) Yehova yarishuye isengesho rya Nehemiya igihe Umwami Aritazeruzi yamugena ngo abe buramatari w’ako karere. Ariko naho Nehemiya yaronse igiti gikomeye, ubutunzi be n’ubukuru buhambaye, ntiyigeze yishimira ubumenyi canke ububangukirwe bwiwe. Yagumye agendana n’Imana. Yabandanije arondera ubuyobozi bwa Yehova mu gusoma Itegeko ry’Imana. (Neh. 8:1, 8, 9) Aho gutwaza abandi umukazo, Nehemiya yarabasukurira akoresheje amahera yiwe.—Neh. 5:14-19.

8 Akarorero ka Nehemiya karerekana ingene kwifata ruto bishobora gutuma twirinda  kwiyizigira igihe duhinduriwe igikorwa canke igihe turonse amabanga yiyongereye. Umukurambere yishimira gusa ubumenyi afise, yoshobora gutangura gutunganya ibibazo vy’ishengero atabanje kwitura Yehova mw’isengesho. Abandi na bo boshobora kubanza gufata ingingo, mu nyuma bagasaba Yehova ngo ahezagire ingingo bafashe. None ukwo kwoba ari ukwifata ruto? Umuntu yifata ruto yama yibuka ikibanza afise imbere y’Imana, n’uruhara afise mu ntunganyo yayo. Naho twoba dufise ububangukirwe bungana gute, dutegerezwa kwirinda kwiyizigira, na canecane igihe duhanganye n’ikibazo tumaze guhura kenshi. (Soma Imigani 3:5, 6.) Kubera ko turi mu bagize urugo rw’Imana, turihatira kurangura uruhara tujejwe mu muryango canke mw’ishengero, aho kurondera icubahiro canke kwishira hejuru y’abandi.—1 Tim. 3:15.

IGIHE BATUNEGUYE CANKE BADUSHEMAGIJE

9, 10. Kwifata ruto bishobora gute kudufasha kwihangana igihe batuneguye ata shingiro bifise?

9 Igihe batuneguye ata shingiro bifise, birashobora kutugora kwigumya. Akenshi Hana yararira, kubera ko umukeba wiwe Penina yaguma amucokora. Naho Hana yari ingumba, umugabo wiwe yaramukunda. Mu nyuma, igihe yariko arasenga kw’itaberenakulo, umuherezi mukuru Eli yamwagirije ngo yaborewe, kandi atari vyo. Umve nawe iryo bara! Naho ari ukwo, Hana yarigumije abigiranye ukwifata ruto, yongera yishurana Eli urupfasoni. Isengesho rikora ku mutima yatuye ryaranditswe muri Bibiliya. Ririmwo amajambo agaragaza ukwizera, yo gushemeza Imana no kuyikengurukira.—1 Sam. 1:5-7, 12-16; 2:1-10.

10 Kwifata ruto birashobora kandi kudufasha ‘kuguma dutsinda ikibi dukoresheje iciza.’ (Rom. 12:21) Isi ya Shetani yuzuyemwo ububisha, tukaba rero tubwirizwa kwirinda gutwarwa n’ishavu kubera inyifato y’ababisha. (Zab. 37:1) Igihe tugiraniye ingorane n’uwo dusangiye ukwemera, birashobora kutubabaza cane. Ariko rero, uwifata ruto aca yigana Yezu. Bibiliya igira iti: “Igihe yatukwa, ntiyasubizayo igitutsi . . . , mugabo yaguma  yiha umwe aca imanza mu bugororotsi.” (1 Pet. 2:23) Yezu yari azi ko uguhōra ari ukwa Yehova. (Rom. 12:19) Abakirisu na bo nyene basabwa kwicisha bugufi no kwirinda “kwishura ikibi ku kindi.”—1 Pet. 3:8, 9.

11, 12. (a) Kwifata ruto bishobora gute kudufasha kuvyifatamwo neza igihe dushemagijwe birenze urugero? (b) Dushobora gute kugaragaza ukwifata ruto mu buryo twambara no mu buryo twitunganya be no mu nyifato yacu?

11 Gushemagizwa birenze urugero na vyo nyene birashobora kugeza ukwifata ruto kwacu. Rimbura ukuntu Esiteri yavyifashemwo igihe ibintu vyahinduka atari avyiteze. Esiteri yasa n’irirenga kandi yari amaze umwaka bamusiga ibintu bizimvye. Buri musi yaba ari kumwe n’izindi nkumi nyinshi zo mu Nganji yose y’Abaperesi, zahiganirwa gushimwa n’umwami. Ariko rero, we yagumye yisoneye kandi atekereje. Mbere n’igihe umwami yamucagura ngo amubere umwamikazi, ntiyigeze yishira hejuru canke ngo ashire isoni.—Est. 2:9, 12, 15, 17.

Ukuntu twambara be n’ukuntu twitunganya, vyoba vyerekana ko twubaha Yehova be n’abandi, canke vyerekana ko tutifata ruto? (Raba ingingo ya 12)

12 Kwifata ruto biratuma twama twambara rupfasoni, tukitunganya neza kandi tukagira inyifato ibereye. Turatahura ko tudakora abantu ku mutima mu kwiyemera canke mu gutuma badutangarira, ariko ko ari mu kugaragaza “umutima utekereje kandi witonda.” (Soma 1 Petero 3:3, 4; Yer. 9:23, 24) Nimba dufise ubwibone mu mutima, ntibizogenda bitigaragaje mu vyo dukora. Nk’akarorero, twoshobora kuvuga dukikiriza yuko dufise uduteka tudasanzwe, amakuru y’ibanga canke ko dufitaniye ubucuti budasanzwe n’abavukanyi bafise amabanga. Canke na ho, twoshobora gusigura ibintu turondera gusa kwiyitirira ivyiyumviro canke ibikorwa n’abandi bagizemwo uruhara. No ng’aha nyene, Yezu yaradusigiye akarorero keza igitangaza. Vyinshi mu vyo yavuga, wasanga ari ivyiyumviro yakura mu Vyanditswe vy’igiheburayo. Ivyo yabigirana ukwifata ruto, kugira ngo abamwumviriza bamenye ko yavuga ivyava kuri Yehova, aho kuvuga ivyo yigeneye.—Yoh. 8:28.

IGIHE DUFATA INGINGO

13, 14. Kwifata ruto bidufasha gute gufata ingingo nziza?

13 Turakenera kandi kwifata ruto igihe abandi canke twebwe dufata ingingo. Igihe intumwa Paulo yari i Sezariya, umuhanuzi Agabo yamubwiye ko asubiye i Yeruzalemu, atobuze gufatwa, no kwicwa akicwa. Abavukanyi baringinze Paulo ngo ntajeyo, batinya ko ibara ryohava rigwa. Ariko Paulo yahisemwo kujayo. Paulo ntiyiyizigiye birenze urugero canke ngo ashe coba. Yari yizigiye Yehova aherejeko kandi yari yiteguriye kurangurira igikorwa yashinzwe aho Yehova yomurungitse hose. Abo bavukanyi bamaze kuvyumva, baragaragaje ukwifata ruto, ntibasubira kubuza Paulo kuja i Yeruzalemu.—Ivyak. 21:10-14.

14 Kwifata ruto vyoshobora kandi kudufasha gufata ingingo zibereye, n’igihe nyene tutaba tuzi neza na neza ingene bizogenda. Nk’akarorero, nimba dutanguye umurimo kanaka w’igihe cose, hari aho twokwibaza duti: ‘Bizogenda gute nitwarwara? Bizogenda gute abavyeyi bacu bashaje, bagakenera ko tubafasha? Tuzokwitunga gute mu busaza? Naho twosenga canke tukagira ubushakashatsi, ntidushobora kuronkera inyishu ivyo bibazo vyose. (Umus. 8:16, 17) Ariko rero, kwizigira Yehova bizodufasha kumenya no kwemera ko hari ivyo tudashoboye. Tumaze kugira ubushakashatsi, tugahanuza abandi kandi tugasenga Imana tuyisaba ubuyobozi, dukwiye guca tugira ico dukoze twisunze ubuyobozi  bw’impwemu y’Imana. (Soma Umusiguzi 11:4-6.) Yehova arashobora guhezagira ingingo twafashe, canke na ho akadufasha guhindura imigambi yacu.—Imig. 16:3, 9.

NUGUME WIFATA RUTO

15. Kuzirikana ku vyerekeye Yehova bidufasha gute kuguma twicisha bugufi?

15 None ko kwifata ruto ari kamere ihambaye cane gutyo, tworushiriza gute kuyigaragaza? Reka turimbure uburyo bune. Ubwa mbere, tuzorushiriza kwifata ruto no kwubaha cane Yehova nitwazirikana cane kuri kamere ziwe zitangaje be n’ikibanza co hejuru cane afise. (Yes. 8:13) Twibuke ko tutagendana n’umumarayika canke umuntu, mugabo ko tugendana n’Imana Mushoboravyose. Kumenya ivyo bizotuma ‘twicisha bugufi munsi y’ukuboko kw’ububasha kw’Imana.’—1 Pet. 5:6.

16. Ni gute kuzirikana ku rukundo rw’Imana bituma twifata ruto?

16 Ubwa kabiri, kuzirikana ku rukundo rwa Yehova biratuma turushiriza kwifata ruto. Intumwa Paulo yavuze ko ibihimba vy’umubiri w’umuntu biteye iteka buhoro, Yehova yabikikuje “iteka rirushirije kugwira.” (1 Kor. 12:23, 24) Muri ubwo buryo nyene, Yehova aritwararika umwe wese muri twebwe, naho hari ivyo tudashoboye. Ntatugereranya n’abandi canke ngo ace areka kudukunda igihe dukoze amakosa. Kubera urwo Yehova adukunda, turashobora kwumva dutekaniwe, aho twoba dukorera hose mu rugo rwiwe.

17. Kurondera iciza mu bandi bizodufasha gute?

17 Ubwa gatatu, nitwarondera iciza mu bandi nk’uko Imana ibigira, tuzorushiriza gutahura uruhara dufise mu murimo wa Yehova. Aho kurondera ko abandi badutangarira canke tukarondera kwama dutegeka, tuzosanga akenshi turiko turabasaba impanuro maze twisunge ivyiyumviro baduha. (Imig. 13:10) Bishitse bagaterwa uduteka, tuzonezeranwa na bo. Vyongeye, tuzoshemeza Yehova tubonye ingene ahezagira “umuryango wose wa bene [wacu] mw’isi.”—1 Pet. 5:9.

18. Twomenyereza gute ijwi ryacu ryo mu mutima kugira ngo turushirize kubona ibintu nk’uko Yehova abibona?

18 Ubwa kane, nitwamenyereza ijwi ryacu ryo mu mutima twisunze ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya, tuzorushiriza kugira urupfasoni no kwihesha iteka. Nitwifata ruto tukiga kubona ibintu nk’uko Yehova abibona, tuzorushiriza kubona ibintu mu buryo bwiza. Uko tuzoguma twiyigisha, dusenga twongera dushira mu ngiro ivyo twiga, ni ko tuzogenda turushiriza kumenyereza ijwi ryacu ryo mu mutima. (1 Tim. 1:5) Tuzokwiga gushira abandi imbere. Nitwakora ivyo dusabwa, Yehova asezerana ko ‘azorangiza ukumenyerezwa kwacu,’ adufashe gutsimbataza ukwifata ruto be n’izindi kamere zishimwa n’Imana.—1 Pet. 5:10.

19. Ni ibiki bizodufasha kuguma twifata ruto gushika ibihe bidahera?

19 Wa muhanuzi yava muri Yuda, yagararije rimwe gusa aca atakaza ubuzima be n’ubucuti yari afitaniye n’Imana. Ariko rero, birashoboka ko tuguma twifata ruto no mu bihe bitoroshe. Abantu b’abizigirwa ba kera be n’abifata ruto muri iki gihe, barerekanye ko ivyo bishoboka. Uko turushiriza kugendana na Yehova, ni ko turushiriza kwifata ruto. (Imig. 8:13) Uko ivyacu vyoba vyifashe kwose, kugendana na Yehova ni agateka ntangere. Nimuze rero duhe agaciro ako gateka, maze tubandanye gukora uko dushoboye kwose kugira tugendane na Yehova ibihe bidahera, twifashe ruto.