Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi (Integuro y’ukwiga)  |  Nzero 2017

“Ivyo bintu ubizeze abantu b’abizigirwa”

“Ivyo bintu ubizeze abantu b’abizigirwa”

“Ivyo bintu ubizeze abantu b’abizigirwa, abazoheza bakaba abakwije neza ibisabwa kugira bigishe abandi.”—2 TIM. 2:2.

INDIRIMBO: 123, 53

1, 2. Abantu benshi babona gute igikorwa bakora?

AKENSHI abantu usanga bidondora bafatiye ku kazi bakora. Abatari bake babona ko akazi canke igiti bafise ari vyo bibahesha icubahiro. Mu mihingo imwimwe, iyo umuntu yipfuza kumenya uwundi, abanza kumubaza ati: “Harya wewe ukora iki?”

2 Rimwe na rimwe, Bibiliya iradondora abantu, ifatiye ku vyo bakoze. Iravuga ivyerekeye “Matayo umutozakori”; “Simoni, umuhinguzi w’inshato” hamwe na “Luka umuganga mukundwa.” (Mat. 10:3; Ivyak. 10:6; Kol. 4:14) Abantu kandi baradondorwa hisunzwe uduteka batewe mu gikorwa c’Imana. Twovuga nk’akarorero Umwami Dawidi, umuhanuzi Eliya canke intumwa Paulo. Abo bagabo baraha agaciro igikorwa bashinzwe n’Imana. Nimba na twebwe hari agateka twatewe mu murimo w’Imana, turakwiye kugaha agaciro.

3. Kubera iki ari nkenerwa ko abitereye mu myaka bamenyereza abakiri bato? (Raba ishusho itangura.)

3 Benshi muri twebwe turakunda igikorwa dukora kandi turipfuza kugikora ubuzima bwacu bwose. Ariko rero ikibabaje, kuva  kuri Adamu usanga urunganwe rumwe rusaza rukabisa urundi. (Umus. 1:4) Mu myaka ya vuba, ivyo vyaratumye abakirisu b’ukuri bahura n’ingorane zidasanzwe. Igikorwa c’abasavyi ba Yehova caragutse cane, gica kigira imice myinshi. Hari ibikorwa dutanguza, tugaca dukenera gukoresha uburyo bushasha, akenshi ugasanga busaba ko tujana n’ubuhinga bwa none buguma buhindagurika. Hari abitereye mu myaka basanga ari urugamba kujana n’iryo terambere. (Luka 5:39) Uretse n’ico, akenshi usanga abakiri bato bafise inkomezi kuruta abitereye mu myaka. (Imig. 20:29) Birabereye rero ko abitereye mu myaka bategura abakiri bato kugira ngo bazobakorere mu ngata mu mabanga ahambaye, kandi ivyo ni ngirakamaro.—Soma Zaburi 71:18.

4. Ni kubera iki hari abo bigora kuzeza abandi amabanga? (Raba uruzitiro ruvuga ngo “ Igituma bamwebamwe batazeza abandi amabanga.”)

4 Abafise amabanga vyoshobora kutaborohera kuyazeza abakiri bato. Hari abatinya ko boca batakaza agateka bikundira. Abandi na bo batinya ko batavyikoreye, abakiri bato batoshobora kubikora neza. Hari n’abandi babona yuko ata mwanya bafise wo kumenyereza abandi. Ku rundi ruhande, abakiri bato barakwiye kwirinda guhutagiza ibintu, igihe baba bakirindiriye gushingwa amabanga yiyongereye.

5. Ni ibibazo ibihe turimbura muri iki kiganiro?

5 Nimuze turimbure ibibazo bibiri bijanye no kuzeza abandi amabanga. Ubwa mbere, abitereye mu myaka bofasha gute abakiri bato kurangura amabanga yiyongereye, kandi ni kubera iki ivyo bihambaye? (2 Tim. 2:2) Ubwa kabiri, igihe abakiri bato bafasha abavukanyi babakurira, ni kubera iki bihambaye ko baguma babubaha kandi bakagira ico babigiyeko? Reka tubanze turimbure ingene Umwami Dawidi yafashije umuhungu wiwe kwitegurira ibanga rihambaye.

DAWIDI YARATEGUYE SALOMO YONGERA ARAMUSHIGIKIRA

6. Ni igiki Umwami Dawidi yipfuje gukora, kandi Yehova yabivuzeko iki?

6 Inyuma y’imyaka itari mike Dawidi aturatuzwa, yahavuye aba umwami, aca yibera mu  nzu nziza. Yarababajwe no kubona ata “nzu” yariho yitirirwa Yehova, aca yipfuza kuyubaka. Yabwiye umuhanuzi Natani ati: “Ehe jewe mba mu nzu y’amasederi, mugabo isandugu y’isezerano rya Yehova yoyo iri munsi y’ibitambara vy’ihema.” Natani yamwishuye ati: “Ikintu cose kiri mu mutima wawe nugikore, kuko Imana y’ukuri iri kumwe nawe.” Ariko rero Yehova ntiyabimwemereye. Yatumye Natani kubwira Dawidi ati: “Si wewe uzonyubakira inzu yo kubamwo.” Naho Yehova yahumurije Dawidi ko yobandanije kumuhezagira, yavuze ko Salomo mwene Dawidi ari we yokwubatse urwo rusengero. None Dawidi yavyakiriye gute?—1 Ngo. 17:1-4, 11, 12; 29:1.

7. Dawidi yakiriye gute ingingo Yehova yafashe?

7 Dawidi ntiyaretse gushigikira Salomo, ngo ni uko atari we yokwitiriwe iyubakwa ry’urwo rusengero. Nkako, iyo nyubakwa yahavuye yitwa urusengero rwa Salomo, aho kwitwa urusengero rwa Dawidi. Naho Dawidi ashobora kuba yarababajwe n’uko atoshikije icipfuzo ciwe, yarashigikiye ico gikorwa yivuye inyuma. Yaratunganije abikunze imigwi y’abubatsi, aregeranya ivyuma, umujumpu, ifeza, inzahabu be n’ibiti vy’isederi. Ikigeretseko, yararemesheje Salomo ati: “None rero mwananje, Yehova abane nawe; uze uroranirwe, wubake inzu ya Yehova Imana yawe, nk’uko yavuze ku bikwerekeye.”—1 Ngo. 22:11, 14-16.

8. Ni kubera iki Dawidi ashobora kuba yariyumviriye ko Salomo atoshoboye igikorwa yashinzwe, ariko Dawidi yakoze iki?

8 Soma 1 Ngoma 22:5. Dawidi ashobora kuba yariyumviriye ko Salomo atoshoboye guhagarikira igikorwa gihambaye nk’ico. Nakare, Salomo ‘yari akiri muto kandi nta nkomezi yari bwagire,’ mugabo urusengero yokwubatse rukaba rwobaye “agatangaza bimwe bihebuje.” Naho ari ukwo, Dawidi yari azi ko Yehova yoshoboje Salomo kurangura ico gikorwa yamushinze. Ivyo vyatumye Dawidi yitwararika gusa ingene yomufasha, aramutegurira ibikoresho vyinshi cane.

NUHIMBARWE NO KUMENYEREZA ABANDI

Birashimishije kubona abakiri bato bashingwa amabanga akomeye (Raba ingingo ya 9)

9. Ni igiki gishobora gutuma abitereye mu myaka bahimbarwa no kuzeza abandi amabanga? Tanga akarorero.

9 Abavukanyi bitereye mu myaka ntibakwiye kubabara igihe bibaye ngombwa ko abakiri bato babakorera mu ngata. Ahubwo riho, kumenyereza abakiri bato kwitwararika amabanga, biratuma igikorwa gitera imbere. Abagabo bagenywe barakwiye kuryoherwa cane igihe abo bamenyereje bashitse aho bashobora kubakorera mu ngata. Reka tubitangire akarorero: Iyumvire sebibondo umwe ariko arigisha umuhungu wiwe kunyonga umuduga. Igihe uwo muhungu aba akiri muto, aritegereza gusa ivyo se akora. Amaze kwisununura, se aramusigurira ivyo ariko arakora. Amaze kuronka uruhusha rwo kunyonga umuduga, aca atangura kuwunyonga akurikije ivyo se abandanya kumubwira. Rimwe na rimwe, barashobora gukurakuranwa kuwunyonga. Ariko  amaherezo, uwo muhungu yoshobora kuba ari we aza arawutwara kenshi, canke ugasanga ni we yama awutwara aho gutwarwa n’uwo se wiwe ariko arikurira. Sebibondo w’inkerebutsi araryoherwa no kubona umwana wiwe amukorera mu ngata, aho kwiyumvira ko vyose ari we akwiye kubigira. Muri ubwo buryo nyene, abitereye mu myaka barahimbarwa igihe bamenyereje abakiri bato kurangura amabanga mw’ishirahamwe rya Yehova.

10. Musa yabona gute ibijanye n’icubahiro be n’ubukuru?

10 Abitereye mu myaka barakwiye kwirinda ishari igihe abandi batewe uduteka. Raba ico Musa yakoze igihe bamwe mw’ikambi y’Abisirayeli batangura gukora bwa bahanuzi. (Soma Guharūra 11:24-29.) Yosuwa umusuku wa Musa yarashatse kubabuza. Ashobora kuba yiyumviriye yuko bariko baravogera ubukuru n’icubahiro Musa yari afise. Ariko Musa yamubwiye ati: “Mbega uriko ugira ishari ku bwanje? Oya, icompa abantu ba Yehova bose bakaba abahanuzi, kuko Yehova yoshira impwemu yiwe kuri bo!” Musa yarabona ko Yehova yari ashigikiye ico kintu. Aho kwigungirako icubahiro, Musa yarerekanye ko yipfuza yuko abasavyi ba Yehova bose bokoreshwa n’Imana. None tweho ntiduhimbarwa igihe abandi batewe uduteka mu gikorwa ca Yehova?

11. Umuvukanyi umwe yavuze iki ku bijanye no gushikiriza abandi amabanga yahoze arangura?

11 Muri iki gihe, hariho abavukanyi benshi bakoreye Yehova imyaka mirongo bivuye inyuma, bongera baramenyereza abandi kugira ngo bashingwe amabanga yiyongereye. Nk’akarorero, umuvukanyi yitwa Peter aramaze imyaka irenga 74 mu murimo w’igihe cose, 35 muri yo akaba ayimaze ku biro vy’ishami bimwe vy’i Buraya. Yahora ahagarikiye Urwego rujejwe umurimo. Ariko rero ubu, yakorewe mu ngata n’umuvukanyi akiri muto yitwa Paul bakoranye imyaka itari mike. Igihe babaza Peter ukuntu yiyumva ku bijanye n’iryo hinduka, yishuye ati: “Ndahimbarwa cane no kubona hariho abavukanyi bamenyerejwe kugira bitwararike amabanga yiyongereye, kandi bakaba bariko bayarangura neza cane.”

NIWUBAHE ABAGUKURIRA

12. Ni igiki twigira ku nkuru ya Rehobowamu?

12 Salomo amaze gupfa, umuhungu wiwe Rehobowamu ni we yaciye aba umwami. Igihe Rehobowamu yakenera impanuro z’ingene yorangura iryo banga, yabanje kubaza abagabo b’inararibonye. Ariko yaranse ivyo bamubwiye, maze yemera ivyo abwiwe n’imisore bakuranye yamukorera. Ivyo vyarakweze akarambaraye. (2 Ngo. 10:6-11, 19) Ni icigwa ikihe tuhakura? Ni vyiza ko dusaba impanuro abahumure bazi utuntu n’utundi, kandi tukazirimbura twitonze. Naho abakiri bato badakwiye kwumva ko bategerezwa kwisunga ivya kera, ntibokwihutira gusuzugura impanuro z’ababakurira.

13. Abakiri bato bosenyera ku mugozi umwe gute n’ababakurira?

13 Birashika abakiri bato bagahagarikira ibikorwa usanga birimwo n’abavukanyi babakurira. Naho ari ukwo, biraba vyiza bungukiye ku bukerebutsi n’ubuhanga bw’abo bahumure, imbere yo gufata ingingo. Umwe Paul twavuga ko yasubiriye Peter mu guhagarikira urwego rumwe rwo kuri Beteli, yavuze ati: “Narafashe akanya ndahanuza Peter, kandi n’abandi bo muri urwo rwego nabaremesheje kubigenza gutyo.”

14. Ni igiki twigira ku kuntu intumwa Paulo be na Timoteyo basenyera ku mugozi umwe?

14 Wa musore Timoteyo yarakoranye n’intumwa Paulo imyaka itari mike. (Soma Abafilipi 2:20-22.) Paulo yandikiye Abakorinto ati: “Ndabarungikiye Timoteyo, kuko ari umwana  wanje w’umukundwa kandi w’umwizigirwa mu Mukama; na we azobibutsa ubuhinga bwanje mu bijanye na Kristu Yezu, nk’uko nigisha hose mw’ishengero iryo ari ryo ryose.” (1 Kor. 4:17) Ayo majambo makeyi gusa arerekana ko Paulo na Timoteyo basenyera ku mugozi umwe. Paulo yari yarafashe umwanya arigisha Timoteyo ‘ubuhinga bwiwe mu bijanye na Kristu.’ Timoteyo na we yarize aramenya. Paulo yarakunda cane Timoteyo kandi yari yizigiye ko yokwitwararitse ivyo Abakorinto bokeneye mu vy’impwemu. Ese ukuntu ari akarorero keza abakurambere bokwigana igihe bamenyereza abazoja imbere abandi mw’ishengero!

UMWE WESE ARAFISE URUHARA

15. Impanuro Paulo yahaye abakirisu b’i Roma yodufasha gute igihe dushikiwe n’amahinduka?

15 Tubayeho mu gihe giteye umunezero. Igice co kw’isi c’ishirahamwe rya Yehova kiguma gisagamba mu mice itandukanye. Ariko rero, iterambere rijana n’amahinduka. Igihe amahinduka adukozeko, turakwiye kwicisha bugufi, tugashira umutima ku vyungura Ubwami, aho kuwushira ku bitwungura ubwacu. Kubigenza gutyo biratuma tuguma twunze ubumwe. Paulo yandikiye abakirisu b’i Roma ati: “Mbwira umuntu wese hiyo muri mwebwe kutiyumvira ko ahambaye kuruta uko abwirizwa kwiyumvira; ahubwo ndamubwira kwiyumvira ku buryo agira umuzirikanyi uroranye, umwe wese nk’uko urugero rw’ukwizera Imana yamuhaye ruri. Kuko nk’uko dufise mu mubiri umwe ibihimba vyinshi, mugabo nya bihimba bikaba vyose bidakora igikorwa kimwe, ni ko na twebwe, naho turi benshi, turi umubiri umwe mu bumwe na Kristu.”—Rom. 12:3-5.

16. Abakirisu bitereye mu myaka, abakiri bato hamwe n’abakenyezi babo, bokora iki kugira mw’ishirahamwe rya Yehova hagume harangwa ubumwe n’amahoro?

16 Uko ivyacu vyoba vyifashe kwose rero, nimuze twese turondere guteza imbere ivyungura Ubwami bw’Imana. Yemwe abariko biterera mu myaka, nimumenyereze abakiri bato kugira baze babakorere mu ngata. Yemwe bavukanyi mukiri bato, nimwemere amabanga, mwifate ruto kandi mugume mwubaha ababakurira. Namwe bakenyezi, nimwigane Pirisila umugore wa Akwila, uwagumye aherekeza Akwila kandi akamushigikira adahemuka, n’igihe ibintu vyaba vyahindutse.—Ivyak. 18:2.

17. Ni igiki Yezu yari yizigiye ku bijanye n’abigishwa biwe, kandi yabamenyereje gukora iki?

17 Yezu ni we karorero ruheta mu bijanye no kumenyereza abandi kugira ngo bashingwe amabanga yiyongereye. Yari azi ko igihe yobaye atakiri kw’isi, abandi ari bo bobandanije igikorwa yarangura. Naho abigishwa biwe bari abanyagasembwa, yarizigira ko bokoze ibiruta ivyo yakoze. (Yoh. 14:12) Yarabamenyereje avyitondeye, bica bituma bashikana inkuru nziza mw’isi yose yari izwi ico gihe.—Kol. 1:23.

18. Ni ibiki twiteze muri kazoza, kandi ni igikorwa ikihe dufise muri iki gihe?

18 Yezu amaze gupfa, Yehova yaramuzuye aja mw’ijuru, aca amushinga ayandi mabanga, amuha n’ubukuru buri “hejuru cane y’intwaro zose n’ububasha bwose n’ubushobozi bwose n’ubutware bwose.” (Ef. 1:19-21) Bishitse tugapfa turi abizigirwa imbere ya Harumagedoni, tuzozuka twibere mw’isi nshasha igororotse, aho tuzoba dufise ibintu vyinshi dukora bimara akanyota. Ariko no muri iki gihe, hariho igikorwa gihambaye cane twese dushobora kugiramwo uruhara, na co kikaba ari ukwamamaza inkuru nziza n’uguhindura abantu abigishwa. Ese rero twese, abato n’abakuze, twoguma ‘dufise vyinshi dukora mu gikorwa c’Umukama.’—1 Kor. 15:58.