Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi (Integuro y’ukwiga)  |  Nzero 2017

Wari ubizi?

Wari ubizi?

Kera batwara umuriro gute?

MW’ITANGURIRO 22:6 haravuga ivyo Aburahamu yakoze mu kwitegurira urugendo rwa kure kugira ngo aje gutanga ikimazi. Hagira hati: “Afata za nkwi z’ishikanwa riturirwa aziremeka Izahaki umuhungu wiwe, afata mu maboko yiwe umuriro n’ikibugita, maze bompi babandanya urugendo.”

Bibiliya ntivuga ingene kera bacana umuriro. Ku bijanye n’ibivugwa muri uwo murongo, hari umusobanuzi w’ivya Bibiliya yavuze yuko bitari gushoboka ko urubeya “ruguma rwaka mu rugendo rwose” Aburahamu na Izahaki bagize. Ku bw’ivyo, uwo murongo ushobora kuba werekeza ku bintu batwaye, bokoresheje mu gucana umuriro.

Ariko rero, hari abandi bavuga yuko gucana umuriro kera vyari bigoye cane. Aho bishoboka, abantu wasanga babona ko kuwurahura mu babanyi ari vyo vyari vyoroshe kuruta kuwicanira ubwabo. Ni co gituma abahinga benshi biyumvira ko Aburahamu ashobora kuba yatwaye urwavya rurekera ku munyororo, rwarimwo amakara y’umuriro bari baraye bavumbitse. (Yes. 30:14) Gutwara amakara yaka vyari gutuma aho bashitse hose bayashira ku dukwi, bagaca bafatisha umuriro.