Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi (Integuro y’ukwiga)  |  Mukakaro 2016

Ibibazo vy’abasomyi

Ibibazo vy’abasomyi

Ugufatanya udukoni tubiri kuvugwa muri Ezekiyeli ikigabane ca 37, gusobanura iki?

Yehova yarahaye Ezekiyeli ubutumwa butanga icizigiro c’uko Abisirayeli bosubiye kwiyunga bakaba igisata kimwe, bamaze gusubira mu Gihugu c’isezerano. Ubwo butumwa burerekeza kandi ku kuntu mu misi y’iherezo, abasavyi b’Imana na bo nyene bokwunze ubumwe.

Yehova yabwiye umuhanuzi Ezekiyeli ngo yandike ku dukoni tubiri. Kamwe yokanditseko ngo “ni aka Yuda be na bene Isirayeli, bagenziwe,” akandi na ko ngo “ni aka Yozefu, agakoni ka Efurayimu, be n’inzu ya Isirayeli yose, bagenziwe.” Utwo dukoni tubiri twofatanijwe, tugacika “agakoni kamwe gusa” mu kuboko kwa Ezekiyeli.Ezk. 37:15-17.

None imvugo ngo “Efurayimu” igereranya iki? Umwami wa mbere wa bwa bwami bwo mu buraruko bwari bugizwe  n’imiryango cumi, ari we Yerobowamu, yava mu muryango wa Efurayimu, ukaba ari wo wari ukomeye kuruta iyindi. (Gus. 33:13, 17; 1 Abm. 11:26) Uwo Efurayimu yari umuhungu wa Yozefu. (Guh. 1:32, 33) Yozefu yari yarahawe na se wiwe Yakobo umuhezagiro udasanzwe. Vyari bibereye rero ko agakoni kagereranya ubwami bwari bugizwe n’imiryango cumi, kitwa “agakoni ka Efurayimu.” Igihe Ezekiyeli yandika ubwo buhanuzi bwerekeye udukoni tubiri, abo mu bwami bwa Isirayeli bwo mu buraruko bari bamaze igihe kinini batwawe n’Abashuri mu bunyagano, kuva mu 740 imbere ya Kristu. (2 Abm. 17:6) Mu nyuma, Abashuri bahavuye batsindwa n’Abanyababiloni. Ico gihe rero Ezekiyeli yandika ubwo buhanuzi, benshi mu Bisirayeli bari basabagiye mu nganji ya Babiloni.

Mu 607 imbere ya Kristu, abo mu bwami bwo mu bumanuko bwari bugizwe n’imiryango ibiri, hamwe kumbure n’abo mu bwami bwo mu buraruko bari barasigaye, barajanywe mu bunyagano i Babiloni. Iyo miryango ibiri yaganzwa n’abami baturuka mu muryango wa Yuda. Abaherezi na bo nyene bari mu bwami bwa Yuda, kuko bakorera ku rusengero i Yeruzalemu. (2 Ngo. 11:13, 14; 34:30) Vyari bibereye rero ko ubwo bwami bugizwe n’imiryango ibiri bugereranywa n’agakoni kiswe “aka Yuda.”

None utwo dukoni tubiri tw’ikigereranyo twafatanijwe ryari? Ni mu 537 imbere ya Kristu, igihe Abisirayeli basubira i Yeruzalemu kwubaka urusengero. Mu basubiyeyo, harimwo abo mu bwami bwari bugizwe n’imiryango ibiri be n’abo mu bwari bugizwe n’imiryango cumi. Nta bice vyari bikirangwa muri bene Isirayeli. (Ezk. 37:21, 22) Abisirayeli bari basubiye gusenga Yehova bunze ubumwe. Umuhanuzi Yesaya be na Yeremiya, na bo nyene bari baravuze ivyerekeye ukwo gusubiza hamwe.Yes. 11:12, 13; Yer. 31:1, 6, 31.

Ni ikintu gihambaye ikihe cerekeye ugusenga gutyoroye ubwo buhanuzi bushira ahabona? Ni uko Yehova yotumye abasavyi biwe “[ba]cika agakoni kamwe.” (Ezk. 37:18, 19) None ivyo vyoba vyararangutse mu gihe ca none? Neza cane. Ubwo buhanuzi bwatanguye kuranguka mu 1919 igihe abasavyi b’Imana batunganywa intambwe ku yindi maze bakunga ubumwe. Utwigoro Shetani yagize kugira ngo abacanishemwo twari twasenzwe.

Ico gihe, benshi muri bo bari bafise icizigiro co kuba abami n’abaherezi mw’ijuru bari kumwe na Yezu. (Ivyah. 20:6) Bagereranya ka gakoni ka Yuda. Ariko haciye igihe, hari abandi benshi bafise icizigiro co kuba kw’isi batanguye kwifatanya n’abo Bayuda b’ikigereranyo. (Zek. 8:23) Bagereranya ka gakoni ka Yozefu, kandi ntibari bafise icizigiro co gufadikanya na Yezu kuganza.

Abo muri iyo migwi yompi, bakorera Yehova bagize igisata kimwe kirongowe n’Umwami umwe, Yezu Kristu. Biciye kuri Ezekiyeli, Yehova yamwise ngo “Umusavyi wanje Dawidi.” (Ezk. 37:24, 25) Yezu yarasenze asaba ko abayoboke biwe bose ‘boba umwe, nk’uko Se yunze ubumwe na we, Yezu na we akunga ubumwe na Se.’ * (Yoh. 17:20, 21) Yezu yaravuze kandi ko abagize ubusho buto be n’abo mu “zindi ntama” bocitse “ubusho bumwe,” bakagira n’“umwungere umwe.” (Yoh. 10:16) Ese ukuntu ayo majambo ya Yezu adondora neza ubumwe burangwa mu basavyi b’Imana muri iki gihe, naho bafise ivyizigiro bitandukanye!

^ ing. 5 Biri n’ico bivuze uravye ingene Yezu yagiye arakurikiranya vya bigereranyo yatanga vyerekeye ikimenyetso c’ukuhaba kwiwe. Yabanje kuvuga icerekeye “umushumba w’umwizigirwa kandi w’ubwenge,” uno akaba ari umugwi mutoya w’abakirisu barobanuwe boyoboye igikorwa. (Mat. 24:45-47) Yakurikijeko ibigereranyo vyerekeye abafise icizigiro c’ijuru bose uko bangana. (Mat. 25:1-30) Mu nyuma, yatanze icerekeye abafise icizigiro co kuba kw’isi boshigikiye abavukanyi ba Kristu. (Mat. 25:31-46) Muri ubwo buryo nyene, iranguka ry’ubuhanuzi bwa Ezekiyeli ryo mu gihe ca none, ubwa mbere na mbere ryerekeza ku vyashikiye abafise icizigiro c’ijuru. Naho ubwo bwami bwari bugizwe n’imiryango cumi butama bugereranya abafise icizigiro co kuba kw’isi, ukwiyunga kuvugwa muri ubwo buhanuzi kuratwibutsa ubumwe burangwa hagati y’abafise icizigiro co kuba kw’isi n’abafise icizigiro c’ijuru.