Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi (Integuro y’ukwiga)  |  Kigarama 2016

Ironderero ry’ibiganiro vy’Umunara w’Inderetsi wo mu 2016

Ironderero ry’ibiganiro vy’Umunara w’Inderetsi wo mu 2016

Ryerekana Umunara w’Inderetsi dusangamwo ikiganiro

BIBILIYA

 • Imirongo n’ibigabane, No. 2

 • Lefèvre d’Étaples (umuhinduzi), No. 6

 • Yarasimvye imanga, No. 4

BIBILIYA IRAHINDURA UBUZIMA

 • Nari umuntu yadundumiwe (A. De la Fuente), No. 5

 • Ubu ndubaha abagore (J. Ehrenbogen), No. 3

 • Umuntu ava kure (J. Mutke), No. 4

 • Umwaka umwe w’amahoro n’agahimbare (A. Broggio), No. 1

IBIBAZO VY’ABASOMYI

 • Gufatanya udukoni tubiri (Ezk 37), Muk.

 • Guha umukozi wa leta agashimwe, Rus.

 • “Icemeza” be n’“ikidodo” abarobanuwe bahabwa (2Kr 1:21, 22), Ndam.

 • “Ijambo ry’Imana” ni iki? (Heb 4:12), Nyak.

 • Ikidengeri ca Bezata ‘gisebura’ (Yoh 5:7), Rus.

 • Kuki gukaraba vyatera ikibazo? (Mr 7:5), Myand.

 • Kwerekana umunezero iyo hari uwugarukanywe, Rus.

 • Ni ryari abasavyi b’Imana bagizwe imbohe na Babiloni Akomeye? Ntwar.

 • Shetani yoba yaratwaye Yezu ku rusengero? (Mt 4:5; Lk 4:9), Ntwar.

 • Umugabo afise agahembe k’irangi n’abagabo 6 bafise ibirwanisho (Ezk 9:2), Ruh.

IBIGANIRO VY’UKWIGA

 • “Amaboko yawe ntaregere,” Nyak.

 • Baravavanuye n’idini ry’ikinyoma, Muny.

 • Bavyeyi, nimufashe abana banyu gukomeza ukwizera, Nyak.

 • Bibiliya yoba ikibandanya guhindura ubuzima bwawe? Rus.

 • Dukenguruke kuba Yehova ari Umubumvyi wacu, Ruh.

 • Dukenguruke ubuntu ata wari abukwiriye bw’Imana, Muk.

 • Dutunganijwe hisunzwe Ijambo ry’Imana, Muny.

 • Gukorana n’Imana bituma tugira agahimbare, Nzero

 • Impwemu irashinga intahe hamwe n’impwemu yacu, Nzero

 • Ingene abakirisu botuma umubano uroranirwa, Myand.

 • Ingene umubano watanguye be n’intumbero yawo, Myand.

 • Kuba abizigirwa bituma dushimwa n’Imana, Ndam.

 • Kubera iki dukwiye ‘kuguma turi maso’? Muk.

 • Kubera iki dukwiye gukoranira hamwe? Ndam.

 • “Kugumiza umuzirikanyi ku vy’impwemu bivamwo ubuzima n’amahoro,” Kig.

 • Mugume muremeshanya ku musi ku musi, Muny.

 • Muterere amaganya yanyu yose kuri Yehova, Kig.

 • Mwagizwe abidegemvya biciye ku buntu ata wari abukwiriye, Kig.

 • Ni ibiki twigira ku basavyi ba Yehova b’intahemuka? Ruhuh.

 • “Nimugende . . . muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa,” Rus.

 • Niwungukire bimwe bishitse ku vyo Yehova aturonsa, Rus.

 • Ntiwibagire kugaragariza umutima mwiza ba kavantara, Git.

 • Ntureke ngo amakosa y’abandi agutsitaze, Ruh.

 • Nube intahemuka kuri Yehova, Ruhuh.

 • Nubungabunge ukwizera kwawe igihe ukorera mu mahanga, Git.

 • Nugaragaze ko wizera ivyo Yehova yasezeranye, Git.

 • Nugume unyinyana kugira uronke umuhezagiro wa Yehova, Nyak.

 • Numenyekanishe inkuru nziza y’ubuntu ata wari abukwiriye, Muk.

 • Nurondere Ubwami, aho kurondera ibintu, Muk.

 • Nurushirize kwizera ivyo wizigiye, Git.

 • Nutunganye ingorane mu rukundo, Rus.

 • Tugoberwe n’‘ingabirano ya gusa itagira uko yovugwa’ Imana yatanze, Nzero

 • Tugume ata ho duhengamiye mw’isi yiciyemwo ibice, Ndam.

 • “Turajana,” Nzero

 • Twiyemeze kureka ‘urukundo rwacu rwa kivukanyi rubandanye’! Nzero

 • Twigane abagenzi somambike ba Yehova, Ruhuh.

 • “Ukwihangana nikunonosore igikorwa cakwo,” Ndam.

 • Woba ubona ko kumenyereza abandi bikenewe? Myand.

 • Woba ubona ko ukeneye gutera imbere mu vy’impwemu? Myand.

 • Woba uha agaciro cane Ijambo rya Yehova? Muny.

 • Woba ureka wa Mubumvyi Ahambaye akakubumbabumba? Ruh.

 • Woba wambara mu buryo buninahaza Imana? Nyak.

 • Wofasha gute gukomeza ubumwe bwacu? Ntwar.

 • Wokwisunga iki mu gufata ingingo? Rus.

 • Yarabahamagaye abakuye mu mwiza, Muny.

 • Yehova arahemba abamuronderana ubwira, Kig.

 • Yehova arayobora abasavyi biwe mu nzira y’ubuzima, Ntwar.

 • “Yehova Imana yacu ni Yehova umwe,” Ruh.

 • Yehova yamwise “umugenzi wanje,” Ruhuh.

 • Yemwe bakiri bato, mwoba mwiteguriye kubatizwa? Ntwar.

 • Yemwe bakiri bato, mwokwitegurira gute kubatizwa? Ntwar.

 • Yemwe rwaruka, nimukomeze ukwizera kwanyu, Nyak.

INKURU Z’UBUZIMA

 • Ababikira barakiriye ukuri (F. na A. Fernández), Ndam.

 • Gutanga vyatumye ngira agahimbare (R. Parkin), Myand.

 • Naracitse “vyose ku bantu b’uburyo bwose” (D. Hopkinson), Kig.

 • Naragerageje kwigana uburorero bwiza (T. McLain), Git.

 • Narakiriye ukuri ntagira amaboko (B. Merten), No. 6

 • Yehova yaratumye ndoranirwa (C. Robison), Ruhuh.

IVYABONA VYA YEHOVA

 • “Bamamaji b’Ubwami bo mu Bwongereza—Nimwikangure!” (1937), Muny.

 • Baritanze muri Gana, Muk.

 • Baritanze muri Oseyaniya, Nzero

 • “Igikorwa ni kinini” (intererano), Muny.

 • “Ku bajejwe igikorwa” (Cedar Point, Ohio, Amerika, ihwaniro), Rus.

 • Niwungukire ku buyobozi bwa Yehova (ivyabonywe), Nyak.

 • Umuduga wari uzwi n’abantu amamiliyoni (Brezile), Ruhuh.

 • “Umwimbu ushemeza Yehova” (Ubudagi, Intambara ya 1 y’isi yose), Myand.

UBUZIMA BW’ABAKIRISU NA KAMERE ZABO

 • Gufasha mw’ishengero urimwo, Ntwar.

 • Gukoresha neza ububasha bwo kwiyumvira, Ndam.

 • Gusengera mu bibanza vyeranda, No. 2

 • Igikorwa cawe coba kimeze nk’ikime? Ndam.

 • Ikintu kirusha agaciro inzahabu (ubukerebutsi buva ku Mana), Myand.

 • Kamere irusha agaciro diyama (kuba imvugakuri), Ruh.

 • Kubera iki twoba imvugakuri? No. 1

 • Kudahagarika umutima, No. 1

 • Niwigane agatima k’abahanuzi, Ntwar.

 • Ntimwiganyire, No. 1

 • Nuburanire inkuru nziza imbere y’abategetsi, Nyak.

 • Nugume ukorera Yehova unezerewe, Ruhuh.

 • Ubwitonzi ni ingendo iranga ubukerebutsi, Kig.

 • “Zigama ubukerebutsi ngirakamaro,” Git.

UTUNTU N’UTUNDI

 • Ababa mw’ijuru, No. 6

 • Abakuru b’abaherezi bavugwa mu Vyanditswe vy’ikigiriki, No. 1

 • Bigenda gute iyo dupfuye? No. 1

 • Dawidi na Goliyati boba bararwanye koko? No. 5

 • Gereranya ivyo wemera n’ivyo Bibiliya yigisha, No. 4

 • Ibitambara n’amabara mu bihe vya Bibiliya, No. 3

 • Idini yoba yazanywe n’abantu? No. 4

 • Imana yoba yishura amasengesho yose? No. 6

 • Imizingo mu bihe vya Bibiliya, No. 1

 • Imvo zatuma Abayuda bemerera umuntu kwahukana, No. 4

 • Imvugo yakora cane ku mutima! (“mukobwa”), Muny.

 • Ivyigwa twigira ku nyoni, No. 6

 • Iyikuburiye ntikurya, No. 2

 • Iyo uwawe apfuye, No. 3

 • Kubiba ivyatsi bibi mu murima w’abandi, Git.

 • Kwifata mu buryo kanaka mu gusenga, No. 6

 • “Ndemeye kugenda” (Rebeka), No. 3

 • Ni hehe wokura uruhoza? No. 5

 • Shetani ni nde? No. 2

 • Ubukozi bw’ikibi bwohera? No. 4

 • Ubwami bw’Imana ni iki? No. 5

 • Umwidegemvyo Abaroma baha Abayuda, Git.

 • ‘Urugamba ni urwa Yehova’ (Dawidi), No. 5

 • Vyoba bikenewe ko umuntu aja mw’idini? No. 4

YEHOVA

 • ‘Arakubabaye,’ Ruh.

 • Izina, No. 3

 • “Ntutinye. Jewe nzogufasha,” Muk.

YEZU KRISTU

 • Se wa Yozefu, No. 3

 • Ukuntu yafata abanyamibembe, No. 4

 • Urupfu rwiwe rutumariye iki? No. 2