Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Ironderero ry’ibiganiro vy’Umunara w’Inderetsi wo mu 2016

Ironderero ry’ibiganiro vy’Umunara w’Inderetsi wo mu 2016

Ryerekana Umunara w’Inderetsi dusangamwo ikiganiro

BIBILIYA

 • Imirongo n’ibigabane, No. 2

 • Lefèvre d’Étaples (umuhinduzi), No. 6

 • Yarasimvye imanga, No. 4

BIBILIYA IRAHINDURA UBUZIMA

 • Nari umuntu yadundumiwe (A. De la Fuente), No. 5

 • Ubu ndubaha abagore (J. Ehrenbogen), No. 3

 • Umuntu ava kure (J. Mutke), No. 4

 • Umwaka umwe w’amahoro n’agahimbare (A. Broggio), No. 1

IBIBAZO VY’ABASOMYI

 • Gufatanya udukoni tubiri (Ezk 37), Muk.

 • Guha umukozi wa leta agashimwe, Rus.

 • “Icemeza” be n’“ikidodo” abarobanuwe bahabwa (2Kr 1:21, 22), Ndam.

 • “Ijambo ry’Imana” ni iki? (Heb 4:12), Nyak.

 • Ikidengeri ca Bezata ‘gisebura’ (Yoh 5:7), Rus.

 • Kuki gukaraba vyatera ikibazo? (Mr 7:5), Myand.

 • Kwerekana umunezero iyo hari uwugarukanywe, Rus.

 • Ni ryari abasavyi b’Imana bagizwe imbohe na Babiloni Akomeye? Ntwar.

 • Shetani yoba yaratwaye Yezu ku rusengero? (Mt 4:5; Lk 4:9), Ntwar.

 • Umugabo afise agahembe k’irangi n’abagabo 6 bafise ibirwanisho (Ezk 9:2), Ruh.

IBIGANIRO VY’UKWIGA

 • “Amaboko yawe ntaregere,” Nyak.

 • Baravavanuye n’idini ry’ikinyoma, Muny.

 • Bavyeyi, nimufashe abana banyu gukomeza ukwizera, Nyak.

 • Bibiliya yoba ikibandanya guhindura ubuzima bwawe? Rus.

 • Dukenguruke kuba Yehova ari Umubumvyi wacu, Ruh.

 • Dukenguruke ubuntu ata wari abukwiriye bw’Imana, Muk.

 • Dutunganijwe hisunzwe Ijambo ry’Imana, Muny.

 • Gukorana n’Imana bituma tugira agahimbare, Nzero

 • Impwemu irashinga intahe hamwe n’impwemu yacu, Nzero

 • Ingene abakirisu botuma umubano uroranirwa, Myand.

 • Ingene umubano watanguye be n’intumbero yawo, Myand.

 • Kuba abizigirwa bituma dushimwa n’Imana, Ndam.

 • Kubera iki dukwiye ‘kuguma turi maso’? Muk.

 • Kubera iki dukwiye gukoranira hamwe? Ndam.

 • “Kugumiza umuzirikanyi ku vy’impwemu bivamwo ubuzima n’amahoro,” Kig.

 • Mugume muremeshanya ku musi ku musi, Muny.

 • Muterere amaganya yanyu yose kuri Yehova, Kig.

 • Mwagizwe abidegemvya biciye ku buntu ata wari abukwiriye, Kig.

 • Ni ibiki twigira ku basavyi ba Yehova b’intahemuka? Ruhuh.

 • “Nimugende . . . muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa,” Rus.

 • Niwungukire bimwe bishitse ku vyo Yehova aturonsa, Rus.

 • Ntiwibagire kugaragariza umutima mwiza ba kavantara, Git.

 • Ntureke ngo amakosa y’abandi agutsitaze, Ruh.

 • Nube intahemuka kuri Yehova, Ruhuh.

 • Nubungabunge ukwizera kwawe igihe ukorera mu mahanga, Git.

 • Nugaragaze ko wizera ivyo Yehova yasezeranye, Git.

 • Nugume unyinyana kugira uronke umuhezagiro wa Yehova, Nyak.

 • Numenyekanishe inkuru nziza y’ubuntu ata wari abukwiriye, Muk.

 • Nurondere Ubwami, aho kurondera ibintu, Muk.

 • Nurushirize kwizera ivyo wizigiye, Git.

 • Nutunganye ingorane mu rukundo, Rus.

 • Tugoberwe n’‘ingabirano ya gusa itagira uko yovugwa’ Imana yatanze, Nzero

 • Tugume ata ho duhengamiye mw’isi yiciyemwo ibice, Ndam.

 • “Turajana,” Nzero

 • Twiyemeze kureka ‘urukundo rwacu rwa kivukanyi rubandanye’! Nzero

 • Twigane abagenzi somambike ba Yehova, Ruhuh.

 • “Ukwihangana nikunonosore igikorwa cakwo,” Ndam.

 • Woba ubona ko kumenyereza abandi bikenewe? Myand.

 • Woba ubona ko ukeneye gutera imbere mu vy’impwemu? Myand.

 • Woba uha agaciro cane Ijambo rya Yehova? Muny.

 • Woba ureka wa Mubumvyi Ahambaye akakubumbabumba? Ruh.

 • Woba wambara mu buryo buninahaza Imana? Nyak.

 • Wofasha gute gukomeza ubumwe bwacu? Ntwar.

 • Wokwisunga iki mu gufata ingingo? Rus.

 • Yarabahamagaye abakuye mu mwiza, Muny.

 • Yehova arahemba abamuronderana ubwira, Kig.

 • Yehova arayobora abasavyi biwe mu nzira y’ubuzima, Ntwar.

 • “Yehova Imana yacu ni Yehova umwe,” Ruh.

 • Yehova yamwise “umugenzi wanje,” Ruhuh.

 • Yemwe bakiri bato, mwoba mwiteguriye kubatizwa? Ntwar.

 • Yemwe bakiri bato, mwokwitegurira gute kubatizwa? Ntwar.

 • Yemwe rwaruka, nimukomeze ukwizera kwanyu, Nyak.

INKURU Z’UBUZIMA

 • Ababikira barakiriye ukuri (F. na A. Fernández), Ndam.

 • Gutanga vyatumye ngira agahimbare (R. Parkin), Myand.

 • Naracitse “vyose ku bantu b’uburyo bwose” (D. Hopkinson), Kig.

 • Naragerageje kwigana uburorero bwiza (T. McLain), Git.

 • Narakiriye ukuri ntagira amaboko (B. Merten), No. 6

 • Yehova yaratumye ndoranirwa (C. Robison), Ruhuh.

IVYABONA VYA YEHOVA

 • “Bamamaji b’Ubwami bo mu Bwongereza—Nimwikangure!” (1937), Muny.

 • Baritanze muri Gana, Muk.

 • Baritanze muri Oseyaniya, Nzero

 • “Igikorwa ni kinini” (intererano), Muny.

 • “Ku bajejwe igikorwa” (Cedar Point, Ohio, Amerika, ihwaniro), Rus.

 • Niwungukire ku buyobozi bwa Yehova (ivyabonywe), Nyak.

 • Umuduga wari uzwi n’abantu amamiliyoni (Brezile), Ruhuh.

 • “Umwimbu ushemeza Yehova” (Ubudagi, Intambara ya 1 y’isi yose), Myand.

UBUZIMA BW’ABAKIRISU NA KAMERE ZABO

 • Gufasha mw’ishengero urimwo, Ntwar.

 • Gukoresha neza ububasha bwo kwiyumvira, Ndam.

 • Gusengera mu bibanza vyeranda, No. 2

 • Igikorwa cawe coba kimeze nk’ikime? Ndam.

 • Ikintu kirusha agaciro inzahabu (ubukerebutsi buva ku Mana), Myand.

 • Kamere irusha agaciro diyama (kuba imvugakuri), Ruh.

 • Kubera iki twoba imvugakuri? No. 1

 • Kudahagarika umutima, No. 1

 • Niwigane agatima k’abahanuzi, Ntwar.

 • Ntimwiganyire, No. 1

 • Nuburanire inkuru nziza imbere y’abategetsi, Nyak.

 • Nugume ukorera Yehova unezerewe, Ruhuh.

 • Ubwitonzi ni ingendo iranga ubukerebutsi, Kig.

 • “Zigama ubukerebutsi ngirakamaro,” Git.

UTUNTU N’UTUNDI

 • Ababa mw’ijuru, No. 6

 • Abakuru b’abaherezi bavugwa mu Vyanditswe vy’ikigiriki, No. 1

 • Bigenda gute iyo dupfuye? No. 1

 • Dawidi na Goliyati boba bararwanye koko? No. 5

 • Gereranya ivyo wemera n’ivyo Bibiliya yigisha, No. 4

 • Ibitambara n’amabara mu bihe vya Bibiliya, No. 3

 • Idini yoba yazanywe n’abantu? No. 4

 • Imana yoba yishura amasengesho yose? No. 6

 • Imizingo mu bihe vya Bibiliya, No. 1

 • Imvo zatuma Abayuda bemerera umuntu kwahukana, No. 4

 • Imvugo yakora cane ku mutima! (“mukobwa”), Muny.

 • Ivyigwa twigira ku nyoni, No. 6

 • Iyikuburiye ntikurya, No. 2

 • Iyo uwawe apfuye, No. 3

 • Kubiba ivyatsi bibi mu murima w’abandi, Git.

 • Kwifata mu buryo kanaka mu gusenga, No. 6

 • “Ndemeye kugenda” (Rebeka), No. 3

 • Ni hehe wokura uruhoza? No. 5

 • Shetani ni nde? No. 2

 • Ubukozi bw’ikibi bwohera? No. 4

 • Ubwami bw’Imana ni iki? No. 5

 • Umwidegemvyo Abaroma baha Abayuda, Git.

 • ‘Urugamba ni urwa Yehova’ (Dawidi), No. 5

 • Vyoba bikenewe ko umuntu aja mw’idini? No. 4

YEHOVA

 • ‘Arakubabaye,’ Ruh.

 • Izina, No. 3

 • “Ntutinye. Jewe nzogufasha,” Muk.

YEZU KRISTU

 • Se wa Yozefu, No. 3

 • Ukuntu yafata abanyamibembe, No. 4

 • Urupfu rwiwe rutumariye iki? No. 2