Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Yehova arahemba abamuronderana ubwira

Yehova arahemba abamuronderana ubwira

“Uwegera Imana ategerezwa kwemera yuko iriho be n’uko ihemba abayironderana ubwira.”—HEB. 11:6.

INDIRIMBO: 85, 134

1, 2. (a) Urukundo n’ukwizera bifitaniye isano irihe? (b) Ni ibibazo ibihe tugira turimbure?

TURAKUNDA Yehova “kuko ari [we] yabanje kudukunda.” (1 Yoh. 4:19) Kubera yuko Yehova akunda abasavyi biwe b’intahemuka, yaribwirije kubahezagira. Uko urukundo dukunda Imana rwongerekana, ni ko turushiriza kwizera ko ibaho be n’uko itabura guha impera abayikunda.—Soma Abaheburayo 11:6.

2 Gutanga impera ni kimwe mu bintu biranga Yehova. Hamwe tutoba twemera tudakeka ko Imana izoha impera abayironderana ubwira, ukwizera kwacu kwoba kuri n’agahaze kubera yuko “ukwizera [ari] ukwitega ata mazinda ibintu vyizigiwe.” (Heb. 11:1) Ego cane, ukwizera ni ukwitega ata mazinda imihezagiro Imana yasezeranye. None kwizigira ko tuzoronka impera bidufasha gute? Ni gute Yehova yahaye impera abasavyi biwe, haba muri kahise canke muri iki gihe? Reka tubirabe.

YEHOVA ASEZERANA GUHEZAGIRA ABASAVYI BIWE

3. Ni igiki Yehova adusezeranira muri Malaki 3:10?

3 Yehova Imana ni we yibwirije guha impera abasavyi biwe  b’abizigirwa. Ni co gituma adutera akamo ngo turondere umuhezagiro wiwe. Atubwira ati: “‘Enda nimungeze . . . ,’ ni ko Yehova nyen’ingabo avuze, ‘murabe ko ntazobagomororera ingomero z’amajuru, nkabacuncuburirako vy’ukuri umuhezagiro gushika aho hadasubira kubaho umukeno.’” (Mal. 3:10) Twitavye ako kamo, tuba twerekanye ko dukenguruka.

4. Kubera iki twokwizigira amajambo ya Yezu ari muri Matayo 6:33?

4 Yezu yarakuye amazinda abigishwa biwe yuko babanje kurondera Ubwami, Imana yobahezagiye. (Soma Matayo 6:33.) Yezu yavuze ayo majambo kubera yari azi neza ko Yehova atayaga abiri. Yari azi ko ivyo Imana isezerana vyama biranguka. (Yes. 55:11) Na twebwe turashobora guhera amazinda ko igihe twizigiye Yehova tugaherezako, azoshitsa uwu muhango wiwe ugira uti: “Sinzogenda ngutaye, eka sinzogenda nguhevye.” (Heb. 13:5) Uwo muhango uratuma twizigira amajambo ya Yezu ari muri Matayo 6:33.

Yezu yarerekanye ko abigishwa biwe boronse impera kubera utwigoro bagira (Raba ingingo ya 5)

5. Kubera iki inyishu Yezu yahaye Petero iremesha cane?

5 Igihe kimwe, intumwa Petero yarabajije Yezu ati: “Twebwe twarasize vyose turagukurikira; none vy’ukuri tuzohakura iki?” (Mat. 19:27) Yezu ntiyahambariye Petero kubera amubajije ico kibazo, ahubwo yaciye abwira abigishwa biwe ko bazoronka impera kubera ivyo bahevye. Intumwa ziwe z’intahemuka hamwe n’abandi bakirisu barobanuwe bazofadikanya na we kuganza bari mw’ijuru. Ariko n’imbere y’aho barironkera impera. Yezu yavuze ati: “Umuntu wese  yasize amazu, canke bene wabo canke bashikiwe, canke se canke nyina, canke abana, canke amatongo ku bw’izina ryanje, azobironka incuro nyinshi yongere atorane ubuzima budahera.” (Mat. 19:29) Abigishwa biwe boronse imihezagiro iruta kure n’iyo ivyo bahevye. None ba dawe, ba mawe, bene wacu, bashiki bacu n’abana bacu bo mu vy’impwemu ntibaturutira ibintu vyose twahevye ku bw’Ubwami?

‘INANGA Y’UBUZIMA’

6. Kubera iki Yehova asezeranira abasavyi biwe kubaha impera?

6 Kuba Yehova adusezeranira impera biradufasha kuguma dushikamye mu bigeragezo. Naho abasavyi ba Yehova bifitiye imihezagiro myinshi yo mu buryo bw’impwemu muri iki gihe, bariteze ko muri kazoza bazoronka imihezagiro iruta iyo. (1 Tim. 4:8) Vyemere, kuba twarajijutse ko Imana “ihemba abayironderana ubwira” biradufasha kuguma dukomeye mu kwizera.—Heb. 11:6.

7. Ni mu buryo ki icizigiro kimeze nk’inanga?

7 Muri ya nsiguro Yezu yashikiriza ari ku musozi, yavuze ati: “Munezerwe musimbasimbishwe n’akanyamuneza, kuko impembo yanyu ari nini mw’ijuru; kuko ukwo ari ko bahamye abahanuzi b’imbere yanyu.” (Mat. 5:12) Uretse icizigiro co kuba mw’ijuru, icizigiro co kuba kw’isi na co nyene kiratuma ‘tunezerwa tugasimbasimbishwa n’akanyamuneza.’ (Zab. 37:11; Luka 18:30) Twaba tuzoba mw’ijuru canke kw’isi, ico cizigiro kiratubera nk’“inanga y’ubwato y’ubuzima, kikaba ari ntakekeranywa n’ikitanyiganyiga.” (Heb. 6:17-20) Nka kurya nyene inanga ituma ubwato buguma hamwe mu gihe c’igihuhusi, icizigiro cacu kiratuma tuguma dutekanye mu mutima, mu bwenge no mu vy’impwemu. Kiraduha inkomezi zo kwihanganira ingorane.

8. Icizigiro kidufasha gute kugabanya amaganya?

8 Icizigiro Bibiliya iduha kiradufasha kugabanya amaganya. Ivyo Imana idusezeranira bimeze nk’amavuta yorosha umutima uremerewe n’amaganya. Ese ukuntu bihumuriza ‘guterera umuzigo wacu kuri Yehova,’ tuzi ko ‘azodushigikira’! (Zab. 55:22) Turizigira ko Imana ishobora kudukorera “ibirengeye kure n’iyo ivyo dusaba vyose canke twiyumvira.” (Ef. 3:20) Ibaze nawe: Imana ntidukorera gusa ibirenze ivyo tuyisaba, ahubwo idukorera “ibirengeye kure n’iyo” ivyo tuyisaba!

9. Dutegerezwa gukora iki kugira Yehova aduhezagire?

9 Kugira tuzoronke impera, dutegerezwa kwizigira Yehova cane kandi tukagamburuka ubuyobozi aduha. Musa yabwiye ihanga rya Isirayeli ati: “Yehova azoguhezagira ata kabuza mu gihugu . . . agira aguhe bwa ntoranwa ngo ucigarurire, niwakira gusa kwumviriza koko ijwi rya Yehova Imana yawe, ukaba maso ugashitsa iri bwirizwa ryose ndagutegetse uno musi. Kuko Yehova Imana yawe azoguhezagira vy’ukuri nk’uko yagusezeraniye.” (Gus. 15:4-6) Woba wizigira udakeka ko Yehova azoguhezagira niwaguma umukorera udahemuka? Urafise imvo zumvikana zotuma uvyizigira.

YEHOVA YARABAHAYE IMPERA

10, 11. Yehova yahezagiye gute Yozefu?

10 Bibiliya yanditswe kugira itwigishe. Irimwo inkuru nyinshi zerekana ingene Imana yahaye impera abasavyi bayo b’abizigirwa. (Rom. 15:4) Yozefu yari umwe muri bo. Bene wabo baramugurishije, mu nyuma na ho inabuja aramubeshera, bica bituma atabwa mw’ibohero mu Misiri. None ivyo vyoba  vyaramutandukanije n’Imana yiwe? Habe namba! Bibiliya itubwira iti: “Yehova agumana na Yozefu kandi aguma amugirira ubuntu bwuzuye urukundo . . . Yehova yari kumwe na Yozefu kandi ico yakora Yehova [ya]tuma kiroranirwa.” (Ita. 39:21-23) Muri izo ngorane zose, Yozefu yagumye yizigiye Imana yiwe.

11 Haheze imyaka, Farawo yarakuye Yozefu mw’ibohero maze uwo mushumba aciye bugufi amugira umutegetsi agira kabiri mu Misiri. (Ita. 41:1, 37-43) Umugore wa Yozefu yaravyaye abahungu babiri. Igihe uwa mbere yavuka, ‘Yozefu yamwise Manase, kuko yavuga ati: “Imana yanyibagije ivyago vyanje vyose n’inzu ya dawe yose.” Uwugira kabiri yamwise Efurayimu, kuko yavuga ati: “Imana yatumye ndondokera mu gihugu c’uburushwa bwanje.”’ (Ita. 41:51, 52) Imana yarahaye impera Yozefu kubera yagumye ari intahemuka, kandi imihezagiro yaronse yatumye Abisirayeli n’Abanyamisiri bazigamirwa ubuzima. Yozefu yaratahuye ko Yehova ari we yamuhaye impera yongera aramuhezagira.—Ita. 45:5-9.

12. Ni igiki cafashije Yezu kwihanganira ibigeragezo?

12 Na Yezu Kristu nyene yagumye agamburukira Imana mu bigeragezo bitandukanye yaciyemwo, kandi yararonse impera. None ni igiki camufashije kwihangana? Ijambo ry’Imana rigira riti: “Ku bw’akanyamuneza yashizwe imbere yarihanganiye igiti co kubabarizwako, asuzugura ibimaramare.” (Heb. 12:2) Nta gukeka ko Yezu yahimbarwa no kweza izina ry’Imana. Ku bw’ivyo, Se wiwe yaremeje ko amushima yongera aramutera uduteka twinshi. Bibiliya ivuga ko “yicaye iburyo bw’intebe y’ubwami y’Imana.” Ahandi na ho ivuga ko “Imana [yamudugije] ikamushira mu kibanza co hejuru cane, ikamuha n’umutima ukunze izina riri hejuru y’ayandi mazina yose.”—Flp. 2:9.

YEHOVA NTIYIBAGIRA IGIKORWA CACU

13, 14. Yehova abona gute ivyo tumukorera?

13 Turashobora kwemera tudakeka ko Yehova akenguruka utwigoro tugira kugira tumukorere. Aradutahura igihe twumva umengo ntitwoshobora ibikorwa adushinga. Aratwumvira impuhwe igihe ubukene buturembeje canke igihe tudashobora gukora vyinshi kubera amagara make canke kubera twahungabanye mu mutima. Vyongeye, turashobora guhera amazinda ko Yehova aha agaciro urugamba abasavyi biwe barwana kugira bagume ari intahemuka.—Soma Abaheburayo 6:10, 11.

14 Niwibuke kandi ko dushobora kwitura umwe “[y]umva amasengesho” twizigiye ko azokwumva ibituraje ishinga. (Zab. 65:2) Umwe “Se w’imbabazi zuzuye ikibabarwe [a]kaba n’Imana y’uruhoza rwose” azoturonsa imfashanyo yose dukeneye kugira tugume dukomeye mu kwizera, kumbure abicishije ku bo dusangiye ukwemera. (2 Kor. 1:3) Yehova araryoherwa iyo tugaragarije impuhwe abandi. Bibiliya igira iti: “Uwugirira ubutoni umuntu mutoyi aba aguranye Yehova, kandi ivyo akoze azobimwishura.” (Imig. 19:17; Mat. 6:3, 4) Igihe dufashije abari mu ngorane, Yehova abona ko tumuguranye, kandi asezerana ko azotwishura.

IMPERA TWIRONKERA UBU N’IBIHE BIDAHERA

15. Ni impera iyihe witeze? (Raba ishusho itangura.)

15 Abakirisu barobanuwe barakomezwa n’icizigiro co kuronka “urugori rw’ubugororotsi, urwo Umukama, wa mucamanza agororotse, [azotanga] bwa mpembo kuri  wa musi.” (2 Tim. 4:7, 8) Ariko rero, nta co uzohomba nimba Imana yaguhaye ikindi cizigiro. Abantu amamiliyoni bari mu “zindi ntama” za Yezu barashashaye kuzoronka impera y’ubuzima budahera mw’isi y’iparadizo. Muri iyo paradizo “bazokwinovora amahoro menshi.”—Yoh. 10:16; Zab. 37:11.

16. Ni impumurizo iyihe dusanga muri 1 Yohani 3:19, 20?

16 Birashika tukumva umengo ivyo dukora ntibihagije canke tukibaza ko Yehova adashima utwigoro tugira. Vyoshika mbere tukibaza nimba twoba tubereye kuronka impera. Ariko rero, ntidukwiye kwibagira ko “Imana iruta imitima yacu ikaba kandi izi ibintu vyose.” (Soma 1 Yohani 3:19, 20.) Iraduha impera ku bw’igikorwa cose tuyikorera tubitumwe n’ukwizera hamwe n’urukundo, naho twebwe twoba tubona ko umengo nta co kivuze.—Mrk. 12:41-44.

17. Vuga imwimwe mu mihezagiro twironkera ubu.

17 No muri iyi misi ya nyuma y’isi ya Shetani, Yehova ariko arahezagira abasavyi biwe. Aritwararika ko basagamba aho bibereye mw’iparadizo yo mu buryo bw’impwemu biciye ku kubigisha ijambo ryiwe. (Yes. 54:13) Nk’uko Yezu yabivuze, umuryango w’abavukanyi urangwa n’urukundo ukwiye kw’isi yose twibereyemwo, ni umuhezagiro Yehova aduha muri iki gihe. (Mrk. 10:29, 30) Vyongeye, abarondera Imana babigiranye ubwira barironkera amahoro yo mu mutima, ugushira akanyota n’umunezero.—Flp. 4:4-7.

18, 19. Abasavyi ba Yehova babona gute imihezagiro bironkera?

18 Abasavyi ba Yehova bo hirya no hino kw’isi baremeza ko Yehova abahunda imihezagiro. Nk’akarorero, uwitwa Bianca wo mu Budagi avuga ati: “Sinoronka uko nshimira Yehova kubera ukuntu amfasha mu maganya yanje n’ukuntu amba hafi buri musi. Isi yuzuyemwo akajagari gusa. Ariko iyo ndiko ndakorera Yehova, numva ntekanye. Igihe cose ngize ivyo mpevye ku bwiwe, arabinyishura incuro ijana.”

19 Akandi karorero ni ak’uwitwa Paula w’imyaka 70 aba muri Kanada. Ntibikunda ko agendagenda cane kubera arwaye indwara ikomeye y’uruti rw’umugongo. Avuga ati: “Kuba ntagendagenda ntibica bituma ntamamaza. Ndamamaza nkoresheje ubundi buryo nka telefone, canke nkamamaza akaryo kizanye. Ndafise agakaye nandikamwo ivyanditswe n’ivyiyumviro vyo mu bisohokayandikiro, ngaca nza ndabisoma kugira bindemeshe. Ndakita ‘Agakaye k’ubukiriro.’ Igihe tugumiza umutima ku vyo Yehova yadusezeraniye, naho twocika intege biba ivy’akanya gato. Yehova yama yiteguriye kudufasha, uko ibintu vyoba vyifashe kwose.” Ivyawe bishobora kuba bitifashe nk’ivya Bianca canke Paula. Naho ari ukwo, na wewe urashobora kubona ko Yehova yaguhezagiye hamwe n’abawe. Ese ingene ari vyiza kuzirikana ukuntu Yehova aguhezagira muri iki gihe n’ingene azoguhezagira muri kazoza!

20. Nitwabandanya gukorera Yehova tutiziganya, tuzoronka iki?

20 Ntiwigere wibagira ko amasengesho avuye ku mutima utura Imana azotuma uronka “impembo nini.” Urashobora kwemera udakeka ko ‘niwamara gukora ukugomba kw’Imana, uzoronka iranguka rya wa muhango.’ (Heb. 10:35, 36) Nimuze rero tubandanye gukomeza ukwizera kwacu no gukorera Yehova tutiziganya, tuzi neza ko azoduha impembo ikwiriye.—Soma Abakolosayi 3:23, 24.