Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Ni nde yobibazwa?

Ni nde yobibazwa?

Nimba Imana atari yo iduteza imibabaro, ni nde atuma abantu indiri basinzikazwa n’ikigoyi, ubukene butagira izina, intambara zitema zigatongora, indwara be n’ivyago vy’ivyaduka? Ijambo ry’Imana Bibiliya rirahishura ibintu bitatu nyamukuru bituma abantu bashikirwa n’imibabaro:

  1. Ubwikunzi, umwina n’urwanko. Bibiliya igira iti: “Umuntu yaganje uwundi mu kumugirira nabi.” (Umusiguzi 8:9) Akenshi abantu bamererwa nabi bitewe n’abantu b’abanyagasembwa, bikunda canke b’ababisha.

  2. Ibihe be n’ibishika giturumbuka. Akenshi abantu barashikirwa n’ivyago “kuko ibihe be n’ibishika giturumbuka bibashikako.” (Umusiguzi 9:11) Biva rero ku kuba bihuriranye n’uko bari ahantu vyabereye, bikava ku masanganya, ku bantu batitaho ibintu canke b’abanyamakosa.

  3. Umutware mubi w’isi. Bibiliya irerekana neza imvo nyamukuru ituma abantu bashikirwa n’imibabaro. Igira iti: “Isi yose iri mu bubasha bwa wa mubisha.” (1 Yohani 5:19) Uwo “mubisha” ni Shetani wa Mubesheranyi, akaba ari ikiremwa c’impwemu gifise ububasha cahoze ari umumarayika w’Imana, mugabo “ntiyashikamye mu kuri.” (Yohani 8:44) Hari abandi bamarayika bifatanije na Shetani baragarariza Imana kugira ngo bashike ku vyipfuzo vyabo vy’ubwikunzi, baba bigize amadayimoni. (Itanguriro 6:1-5) Kuva Shetani n’amadayimoni yiwe bagararije, baragira akosho gakomeye kandi kabi cane ku bikorerwa mw’isi, na canecane muri iki gihe cacu. Ubu Shetani afise ishavu ryinshi agaca “azimiza isi yose,” bigatuma ‘isi igira amagorwa’ menshi. (Ivyahishuwe 12:9, 12) Mu vy’ukuri, Shetani ni umubisha atwaza igikenye. Ahimbarwa cane abonye abantu bari mu mibabaro. Shetani rero ni we ateza abantu imibabaro, si Imana.

RIMBURA IKI KINTU: Hari uwundi yoteza amarushwa abantu ata co bazira uretse umubisha atagira umutima? Bibiliya ivuga ko “Imana ari urukundo.” (1 Yohani 4:8) Ku bw’ivyo, “kirazira yuko Imana y’ukuri yogira ivy’ububisha, yuko Mushoboravyose yorenganya!”​—Yobu 34:10.

Ariko rero, woshobora guca wibaza uti: ‘None Imana Mushoboravyose izokuraho ryari iyo ntwaro mbi ya Shetani?’ Nk’uko twabibonye, Imana iranka urunuka ububisha kandi irababazwa cane n’imibabaro idushikira. Vyongeye, Ijambo ryayo riduhimiriza riti: “Muterere amaganya yanyu yose kuri yo, kuko ibababara.” (1 Petero 5:7) Imana iradukunda kandi irafise ubufasha bwo gukuraho imibabaro yose n’akarenganyo, nk’uko ikiganiro gikurikira kiza kubitwereka. *

^ ing. 7 Ushaka ayandi makuru asigura igituma Imana ireka imibabaro ikabandanya, raba ikigabane ca 11 c’igitabu Bibiliya itwigisha iki? casohowe n’Ivyabona vya Yehova. Urashobora no kukivoma ku buntu kuri www.jw.org.