Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

UMUNARA W’INDERETSI (INTEGURO Y'UKWIGA) Rusama 2016

Iyi nomero irimwo ibiganiro vy’ukwiga kuva ku wa 27 Ruheshi gushika ku wa 31 Mukakaro 2016.

Nutunganye ingorane mu rukundo

Intumbero yawe ikwiye kuba iyihe? Gutsinda uwakubabaje, kumwemeza ikosa canke ikindi kintu?

“Nimugende . . . muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa”

Inyishu z’ibibazo bine zirerekana abariko bararangura ivyo Yezu yavuze.

Wokwisunga iki mu gufata ingingo?

Ukwiye gukora iki igihe Bibiliya idatanga itegeko ridomako?

Bibiliya yoba ikibandanya guhindura ubuzima bwawe?

Icabona umwe yarahevye gukina akamari, kunywa itabi, kuborerwa no kunywa ibiyayuramutwe hanyuma arabatizwa, ariko hariho ayandi mahinduka yamugoye kuruta ayo.

Niwungukire bimwe bishitse ku vyo Yehova aturonsa

Ni ukwiyumvira ukuhe kwotuma duhomba ibifungurwa bimwebimwe Yehova aturonsa?

IVYO MU BUSHINGURO BWACU

“Ku bajejwe igikorwa”

Ikintu cabaye mu 1919, carabaye intango y’igikorwa coranguwe kw’isi yose.

Ibibazo vy’abasomyi

Ni ibiki vyofasha abakirisu kumenya nimba bibereye ko boha umukozi wa leta agashimwe canke agashirukabute? Ishengero ryokwerekana gute umunezero igihe hashikirijwe itangazo ry’uko hari uwugarukanywe? Ni igiki gishobora kuba caratuma amazi y’ikidengeri c’i Yeruzalemu citwa Bezata ‘asebura’?