Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IKIGANIRO C’UKWIGA 3

Wozigama gute umutima wawe?

Wozigama gute umutima wawe?

“Zigama umutima wawe kuruta ikindi cose kibwirizwa kurindwa.”​—IMIG. 4:23.

URURIRIMBO RWA 36 Turinde imitima yacu

INCAMAKE *

1-3. (a) Kubera iki Yehova yakunda Salomo, kandi ni imihezagiro iyihe Salomo yironkeye? (b) Ni ibibazo ibihe twishura muri iki kiganiro?

SALOMO yabaye umwami wa Isirayeli akiri muto. Mu ntango y’ingoma yiwe, Yehova yaramubonekeye mu ndoto amubwira ati: “Saba ico ugomba ndakiguhe.” Salomo yasubijeyo ati: “Jewe ndi agahungu. Sinzi iyo bija n’iyo biva. . . . Uze uhe umusavyi wawe umutima ugamburuka kugira ngo acire imanza abantu bawe.” (1 Abm. 3:5-10) Ngo “umutima ugamburuka.” Umve yemwe ingene yasavye ikintu kiranga ukwifata ruto! Ntibitangaje kubona Yehova yarakunda Salomo. (2 Sam. 12:24) Imana yarashimye cane iyo nyishu Salomo yatanze ku buryo yaciye imuha “umutima ukerebutse kandi utahura.”​—1 Abm. 3:12.

2 Igihe cose Salomo yamaze ari umwizigirwa, yarironkeye imihezagiro myinshi. Yaratewe agateka ko kwubaka urusengero rwitirirwa “izina rya Yehova Imana ya Isirayeli.” (1 Abm. 8:20) Ubukerebutsi Imana yamuhaye bwaratumye aba rurangiranwa. Amajambo yavuze ahumekewe n’Imana na yo, yaranditswe mu bitabu bitatu vyo muri Bibiliya. Kimwe muri vyo ni igitabu c’Imigani.

3 Ijambo umutima riraboneka incuro zishika ijana muri ico gitabu c’Imigani. Nk’akarorero, mu Migani 4:23 hagira hati: “Zigama umutima wawe kuruta ikindi cose kibwirizwa kurindwa.” None muri uwo murongo, ijambo “umutima” risobanura iki? Turaza kuronka inyishu y’ico kibazo muri iki kiganiro. Vyongeye, turaza kwishura ibi bindi bibazo bibiri: Shetani agerageza gute kwonona umutima wacu? Twokora iki kugira tuzigame umutima wacu? Kugira tugume turi abizigirwa ku Mana, turakeneye kumenya inyishu z’ivyo bibazo bihambaye.

 “UMUTIMA WAWE” NI IKI?

4-5. (a) Zaburi ya 51:6 idufasha gute gutahura ico ijambo “umutima” ryerekezako? (b) Ukuntu twitwararika amagara yacu bidufasha gute kubona ingene bihambaye kwitwararika umuntu turi imbere?

4 Mu Migani 4:23, ijambo “umutima” ryerekeza ku ‘muntu w’imbere.’ (Soma Zaburi 51:6.) Mu yandi majambo, “umutima” werekeza ku vyiyumviro vyacu, inyiyumvo dufise, imvo dukorana ibintu be n’ivyipfuzo vyacu. Werekeza rero ku kuntu tumeze koko imbere, atari ukuntu tuboneka inyuma.

5 Ukuntu twitwararika amagara yacu y’umubiri birerekana ingene bihambaye kwitwararika umuntu turi imbere. Ubwa mbere, kugira tugumane amagara meza, dutegerezwa gufungura ibintu ngirakamaro kandi tukaguma twinonora imitsi. Muri ubwo buryo nyene, kugira tugumane amagara meza yo mu vy’impwemu, dutegerezwa gufungura neza mu buryo bw’impwemu kandi tukagaragaza ukwizera kwacu mu vyo dukora buri musi. Ivyo birimwo gushira mu ngiro ivyo twiga no kubibwira abandi. (Rom. 10:8-10; Yak. 2:26) Ubwa kabiri, umuntu afatiye ku kuntu aboneka inyuma yoshobora kwiyumvira ko afise amagara meza kandi atari ko biri. Muri ubwo buryo nyene, dufatiye ku bikorwa vy’impwemu twama dukora, twoshobora kwiyumvira ko dufise ukwizera gukomeye, ariko ugasanga ivyipfuzo bibi biriko biratsimbatara muri twebwe. (1 Kor. 10:12; Yak. 1:14, 15) Dutegerezwa kwibuka ko Shetani yipfuza kutwosha ngo twiyumvire nka we. None neza na neza ashobora kubigira gute? Vyongeye, twokora iki kugira twikingire?

INGENE SHETANI AGERAGEZA KWONONA UMUTIMA WACU

6. Shetani ashaka iki, kandi agerageza gute gushika ku mugambi wiwe?

6 Shetani ashaka ko tumera nka we, tukirengagiza ingingo ngenderwako za Yehova kandi tukarangwa n’ubwikunzi. Ntashobora kuduhata ngo twiyumviriye canke ngo dukore nka we. Aca rero agerageza kubishikako mu bundi buryo. Nk’akarorero, aratuma dukikuzwa n’abantu yamaze kwonona. (1 Yoh. 5:19) Aba yizigiye ko tuzokwemera kumarana umwanya  na bo, naho nyene tuzi ko abagenzi babi ‘bonona’ ivyiyumviro vyacu n’ingeso zacu. (1 Kor. 15:33) Ukwo ni ko yabigenjeje ku Mwami Salomo. Salomo yarabiriye abagore benshi b’abapagani, bakaba bahavuye bamugirako akosho gakomeye maze “bahengekera umutima wiwe” kure ya Yehova.​—1 Abm. 11:3.

Wokingira gute umutima wawe ngo Shetani ntawonone n’ivyiyumviro vyiwe? (Raba ingingo ya 7) *

7. Ibindi Shetani akoresha mu gukwiragiza ivyiyumviro vyiwe ni ibiki, kandi kubera iki dukwiye kwiyubara muri uwo muce?

7 Shetani arakoresha inkuru zo mu masinema no mu biganiro vyo kuri televiziyo kugira akwiragize ivyiyumviro vyiwe. Arazi ko izo nkuru zitagarukira gusa ku kwisamaza, mugabo ko zigira akosho ku vyiyumviro vyacu, ku nyiyumvo zacu no ku vyo dukora. Yezu yarakoresha neza ubwo buryo mu kwigisha. Fata nk’akarorero ya nkuru y’Umusamariya w’imbabazi be n’imwe y’umwana w’icangazi. (Mat. 13:34; Luka 10:29-37; 15:11-32) Ariko rero, abamaze kwoshwa n’ivyiyumviro vya Shetani barashobora gukoresha inkuru zo mu masinema kugira bonone imitima yacu. Dukwiye rero kugira uburimbane. Amasinema n’ibiganiro vyo kuri televiziyo birashobora kutunezereza no kutwigisha bitiriwe bironona ivyiyumviro vyacu. Ariko dutegerezwa kwiyubara. Igihe duhitamwo uburyo bwo kwisamaza, vyoba vyiza twibajije duti: ‘Iyi sinema canke iki kiganiro, vyoba binyigisha ko ata co bitwaye kwisunga ivyipfuzo vy’umubiri?’ (Gal. 5:19-21; Ef. 2:1-3) None ukwiye gukora iki usanze ikiganiro kanaka gishigikira ivyiyumviro vya Shetani? Nucirinde nka kurya nyene wokwirinda indwara yandukira.

8. Abavyeyi bofasha gute abana babo kuzigama imitima yabo?

8 Bavyeyi, murafise ibanga ridasanzwe ryo gukingira abana banyu kugira Shetani ntiyonone imitima yabo. Nta gukeka ko mukora uko mushoboye kwose kugira mubakingire indwara. Muritwararika ko inzu yanyu iguma isukuye, kandi mugata kure  ikintu cose cotuma mwebwe be n’abana banyu mwandura indwara. Muri ubwo buryo nyene, murakwiye gukingira abana banyu amasinema, ibiganiro vyo kuri televiziyo, udukino two mu buhinga bwa none be n’imbuga zo kuri internet vyoshobora gutuma boshwa n’ivyiyumviro vya Shetani. Yehova yarabahaye ibanga ryo kwitwararika amagara yo mu vy’impwemu y’abana banyu. (Imig. 1:8; Ef. 6:1, 4) Ntimutinye rero gushingira imiryango yanyu amategeko ashingiye ku ngingo ngenderwako zo muri Bibiliya. Nimubwire abana banyu ivyo boraba n’ivyo batoraba, mwongere mubafashe gutahura igituma mubahaye ayo mategeko. (Mat. 5:37) Uko abana banyu bakura, nimubamenyereze gutandukanya iciza n’ikibi bisunze ingingo ngenderwako za Yehova. (Heb. 5:14) Vyongeye, muribuka ko abana banyu bamenya vyinshi bisunze ivyo mukora kuruta ivyo muvuga.​—Gus. 6:6, 7; Rom. 2:21.

9. Kimwe mu vyiyumviro Shetani akwiragiza ni ikihe, kandi kubera iki giteye akaga?

9 Ubundi buryo Shetani agerageza kwonona imitima yacu, ni mu gutuma twizigira ubwenge bw’abantu aho kwizigira ivyiyumviro vya Yehova. (Kol. 2:8) Rimbura kimwe gusa mu vyiyumviro Shetani akwiragiza. Avuga ko kurondera itunga ari vyo bikwiye kuza imbere mu buzima. Abemera ico ciyumviro boshobora kuronka ubutunzi canke ntibaburonke. Baburonka canke bataburonka, bibashira mu kaga. Uti kubera iki? Kubera ko boshobora kuguma biruka inyuma y’amahera ku buryo batitaho amagara yabo, ubucuti bafitaniye n’ababo, mbere n’ubwo bafitaniye n’Imana. (1 Tim. 6:10) Turakenguruka kuba Umuvyeyi wacu wo mw’ijuru adufasha kubona amahera ku burimbane.​—Umus. 7:12; Luka 12:15.

TWOZIGAMA GUTE UMUTIMA WACU?

Nka kumwe kw’inderetsi n’abarinzi b’irembo ba kera, nugume uri maso kugira umutima wawe ntiwinjiremwo ibiwonona (Raba ingingo ya 10-11) *

10-11. (a) Dutegerezwa gukora iki kugira twikingire? (b) Inderetsi za kera zari zifise igikorwa ikihe, kandi ijwi ryacu ryo mu mutima rishobora gute gukora nk’inderetsi?

10 Kugira dushobore kuzigama umutima wacu, dutegerezwa kumenya ibiwubangamira tugaca tugira ico dukoze tudatebaganye kugira twikingire. Ijambo ryahinduwe ngo “zigama” mu Migani 4:23, riratwibutsa igikorwa c’inderetsi. Mu gihe c’Umwami Salomo, inderetsi zahagarara ku mpome z’igisagara maze zibonye akaga zigaca zitanga imburi. Duca rero dutahura ico dutegerezwa gukora kugira twirinde ko Shetani yonona ivyiyumviro vyacu.

11 Mu bihe vya kera, inderetsi zakorana n’abarinzi b’irembo. (2 Sam. 18:24-26) Iyo migwi uko ari ibiri yararinda igisagara mu kwiyemeza neza ko amarembo yugaye igihe cose umwansi yaba yegereje. (Neh. 7:1-3) Ijwi ryacu ryo mu mutima ryamenyerejwe na Bibiliya * rirashobora kutubera nk’inderetsi maze rikatuburira igihe Shetani agerageje gutera umutima wacu, ni ukuvuga igihe agerageje kwonona ivyiyumviro vyacu, inyiyumvo zacu, imvo dukorana ibintu canke ivyipfuzo vyacu. Igihe cose rero rituburiye, dukwiye kuryumvira tugaca twugara irembo ryacu, tubivuze mu buryo bw’ikigereranyo.

12-13. Ni ibiki twoshobora kwumva umenga twokora, ariko dukwiye kuvyifatamwo gute?

12 Rimbura akarorero k’ingene twokwikingira kugira Shetani ntiyonone ivyiyumviro vyacu. Yehova atubwira ati:  “Ubusambanyi n’ubuhumane bw’ubwoko bwose canke umunoho, no kuvugwa ntibikavugwe muri mwebwe.” (Ef. 5:3) Ariko none tuzokora iki abagenzi bacu ku kazi canke kw’ishure batanguye kuvuga ibishegu? Turazi ko dukwiye “kwikunkumura ukutibanga Imana n’ivyipfuzo vy’isi.” (Tito 2:12) Ya nderetsi yacu ari ryo jwi ryo mu mutima, yoshobora kutuburira. (Rom. 2:15) Twoba none tuzoyumvira? Aho kuyumvira, twoshobora kwumva umenga twokwumviriza ivyo abo bagenzi bariko baravuga canke kuraba amasanamu bariko barahanahana. Ico gihe nyabuna tuba dukwiye kwugara amarembo y’igisagara mu buryo bw’ikigereranyo, mu guhindukiza ikiyago canke mu gukura meza.

13 Bisaba umutima rugabo kugira tunanire abagenzi batwosha kwiyumvira ibintu bibi canke kubikora. Nitumenye neza ko Yehova abona utwigoro tugira, kandi azoturonsa inkomezi n’ubukerebutsi dukeneye kugira tunanire ivyiyumviro vya Shetani. (2 Ngo. 16:9; Yes. 40:29; Yak. 1:5) Ariko none, ni ikindi kintu ikihe twokora kugira tuzigame umutima wacu?

NUGUME URI MASO

14-15. (a) Dukwiye kwugurura umutima wacu kugira tuwinjizemwo iki, kandi ivyo twobigira gute? (b) Mu Migani 4:20-22 hadufasha gute kwungukira ku gusoma Bibiliya? (Raba n’uruzitiro ruvuga ngo “ Ingene wozirikana.”)

14 Kugira tuzigame umutima wacu, ntidukwiye gusa kuwugara ngo ntiwinjiremwo inyosha mbi, ariko kandi turakwiye kuwugurura kugira winjiremwo ibintu vyiza. Reka tugaruke kuri ka karorero k’igisagara gikingijwe impome. Umurinzi w’irembo yabwirizwa kwugara amarembo y’ico gisagara kugira umwansi ntiyinjire. Ariko mu bindi bihe, yarugurura amarembo kugira ibifungurwa n’ibindi vya nkenerwa vyinjire. Ayo marembo agumye yugaye, ababa muri ico gisagara bari kwicwa n’inzara. N’umutima wacu rero tubwirizwa kwama tuwugurura kugira tuwinjizemwo ivyiyumviro vy’Imana.

15 Bibiliya irimwo ivyiyumviro vya Yehova. Igihe cose rero tuyisomye, tuba turetse ivyiyumviro vya Yehova bikayobora ivyiyumviro vyacu, inyiyumvo zacu n’ibikorwa vyacu. Ni gute none tworushiriza kwungukira ku gusoma Bibiliya? Isengesho ni ntahara. Mushiki wacu umwe avuga ati: “Imbere yo gusoma Bibiliya, ndasenga Yehova nkamusaba ngo amfashe ‘kwihweza ibintu vy’agatangaza’ biri mw’Ijambo ryiwe.” (Zab. 119:18) Turakeneye kandi kuzirikana ku vyo dusoma. Tumaze gusenga, tugasoma kandi tukazirikana, Ijambo ry’Imana rica rishika “hagati mu mutima wa[cu],” maze tugakunda ivyiyumviro vya Yehova.​—Soma Imigani 4:20-22; Zab. 119:97.

16. Benshi bungukiye gute ku kuraba televiziyo ya JW?

16 Ubundi buryo twemera kuyoborwa n’ivyiyumviro vya Yehova ni mu kuraba ibiganiro vyo kuri televiziyo ya JW. Umugabo umwe n’umugore wiwe bavuga bati: “Ibiganiro vya buri kwezi ni inyishu ku masengesho yacu vy’ukuri. Biradukomeza bikongera bikaturemesha igihe tuba dufise umubabaro canke irungu. Za ndirimbo zisanzwe na zo ni zo tuguma tuvuza muhira. Turazivuza turiko turateka, turiko turakora isuku canke turiko turafata akayi.” Ivyo biganiro biradufasha kuzigama umutima wacu. Biratwigisha kwiyumvira nka Yehova no kwamirira kure ivyiyumviro vya Shetani.

17-18. (a) Igihe dushize mu ngiro ivyo Yehova atwigisha tuba twerekanye iki, nk’uko bivugwa mu 1 Abami 8:61? (b) Twigira iki ku Mwami Hezekiya? (c) Twisunze isengesho rya Dawidi riri muri Zaburi 139:23, 24, ni igiki dushobora gusenga dusaba?

 17 Igihe cose tubonye ivyiza vyo gukora ibigororotse, ukwizera kwacu kurarushiriza gukomera. (Yak. 1:2, 3) Turaryoherwa kubera tuba twatumye Yehova ahimbarwa no kutwita abana biwe, maze tukarushiriza kwipfuza gukora ibimunezereza. (Imig. 27:11) Ikigeragezo cose kidushikiye gica kitubera akaryo ko kwerekana ko tudakorera Umuvyeyi wacu n’umutima wigabuye. (Zab. 119:113) Ahubwo riho, turerekana ko dukunda Yehova n’umutima ukwiye kandi wiyemeje kugamburuka amategeko yiwe no gukora ivyo agomba.​—Soma 1 Abami 8:61.

18 Twoba tuzokora amakosa? Tuzoyakora kuko tudatunganye. Nivyashika tugatsitara, nitwibuke Umwami Hezekiya. Yarakoze amakosa. Ariko yarigaye maze arabandanya gukorera Yehova n’“umutima ukwiye.” (Yes. 38:3-6; 2 Ngo. 29:1, 2; 32:25, 26) Nimuze rero twamirire kure ivyiyumviro vya Shetani. Nimuze dusenge Yehova tumusaba “umutima ugamburuka.” (1 Abm. 3:9; soma Zaburi 139:23, 24.) Turashobora kuguma turi abizigirwa kuri Yehova hamwe twozigama umutima wacu kuruta ikindi kintu cose.

URURIRIMBO RWA 54 ‘Ng’iyi inzira’

^ ing. 5 Twoba tuzoguma turi intahemuka kuri Yehova, canke tuzoreka Shetani atwigize kure y’Imana yacu? Ingene tuzovyifatamwo ntibivana n’ingene ibigeragezo ducamwo bikomeye, ariko bivana n’ingene tuzigama umutima wacu. None iryo jambo “umutima” risobanura iki? Shetani agerageza gute kwonona umutima wacu? Vyongeye, twowuzigama gute? Iki kiganiro kirishura ivyo bibazo bihambaye.

^ ing. 11 INSIGURO Y’AMAJAMBO: Yehova yaraduhaye ubushobozi bwo gusuzuma ivyiyumviro vyacu, inyiyumvo zacu n’ibikorwa vyacu maze tukicira urubanza. Ubwo bushobozi Bibiliya ibwita ijwi ryo mu mutima. (Rom. 2:15; 9:1) Ijwi ryo mu mutima ryamenyerejwe na Bibiliya ni iryisunga ingingo ngenderwako za Yehova ziri muri Bibiliya kugira rimenye ko ivyo twiyumvira, dukora canke tuvuga, ari vyiza canke bibi.

^ ing. 56 INSOBANURO Y’AMASHUSHO: Umuvukanyi ariko araraba televiziyo hagaca haza amasanamu y’ubuhumbu. Ategerezwa kumenya ico aca akora.

^ ing. 58 INSOBANURO Y’AMASHUSHO: Inderetsi ya kera ibonye akaga hanze y’igisagara. Iraburiye abarinzi b’irembo, na bo baciye ubwo nyene bugara iryo rembo bari indani.