Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 VYOBA VYARIYADUKIJE?

Umuco w’agakoko kitwa calmar ko muri Hawayi

Umuco w’agakoko kitwa calmar ko muri Hawayi

AGAKOKO kitwa calmar ko muri Hawayi ni agakoko ko mu mazi gahiga mw’ijoro. Karihingurira umuco usa n’umuco w’ukwezi n’inyenyeri, atari kugira kaboneke ahubwo kugira ntikaboneke. Ivyo kabikesha utunyabuzima twitwa bagiteri turekura umuco. Ukuntu gakorana n’utwo tunyabuzima kurashobora kugira ico kutwunguye mu buryo tutoshoka twiyumvira. Kurashobora kugira ico kumariye amagara yacu.

Rimbura ibi: Ako gakoko kaba mu mazi y’umusarara yo ku nkengera y’ibahari mu mazinga ya Hawayi. Mu bisanzwe, umuco w’ukwezi n’inyenyeri wabwirizwa gutuma ishusho yako ibonwa n’ibikoko bigahiga biri munsi yako. Ariko rero, ku nda y’ako gakoko hararekura umuco waka nk’umuco uboneka mu mazi mw’ijoro kandi unganya ubushobozi n’uwo muco, bigatuma ibikoko bitabona ishusho yako canke igitutu cako. Ico twokwita “itara rihanitse” ako gakoko gakoresha ni agahimba karekura umuco kabamwo twa tunyabuzima twitwa amabagiteri duhingura umuco ukenewe kugira ntikaboneke.

Utwo tunyabuzima dushobora kandi kuba dufasha umubiri w’ako gakoko kumenya igihe co kuryama n’ico kuvyuka. Abahinga bariko bariga ico kintu kubera ko ako gakoko gashobora kuba atari ko konyene gafise umubiri ukorana n’utwo tunyabuzima mu buryo nk’ubwo. Nk’akarorero, utunyabuzima dufasha ibikoko vyonsa gusya ivyokurya, dushobora kuba tunafasha umubiri wavyo kumenya igihe co gukora ibintu kanaka buri musi. Ku bantu na ho, abahinga bavuga ko igihe urutonde umubiri wacu wisunga ruhungabanye, bishobora gutuma turwara akabonge, igisukari, tukavyibuha birenze, tukagira n’ingorane zo gusinzira. Gutohoza rero ivy’ako gakoko birashobora gutuma turushiriza gutahura ibijanye n’amagara yacu.

None uvyibazako iki? Ako gahimba karekura umuco, coba ari ikintu ciyadukije? Canke hariho uwabikoze?