Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

UDUKURU TW’IRYA N’INO

Uko vyifashe muri Afrika

Uko vyifashe muri Afrika

Abantu benshi n’amashirahamwe menshi nta ko batagira ngo batume ubuzima bwo muri Afrika burushiriza kuba bwiza. Ariko rero, ako karere k’isi karacarembejwe n’ingorane zisa n’izidashobora gutorerwa umuti.

Uruhigi rutemewe rw’ibifaro

Mu 2013, ibifaro 1.004 vyarishwe mu buryo butemewe n’amategeko muri Afrika y’Epfo, mu gihe mu 2007 hishwe 13 gusa. Naho igitigiri c’amahembe y’ibifaro agurishwa congerekanye, ayo mahembe aguma aronderwa cane ku buryo usanga ikilo cayo gishobora kuzimba gusumba ikilo c’inzahabu. Ihembe rimwe rishobora kugurwa igice c’umuliyoni w’amadolari.

UVYIYUMVIRAKO IKI? Intwaro z’abantu zoba zizoshobora gukuraho ubugarariji?Yeremiya 10:23.

Ibiturire bitamenyekana

Ishirahamwe rirwanya ibiturire kw’isi yose rivuga yuko mu bihugu vyo muri Afrika yo mu Buseruko ari ho harangwa ibiturire gusumba mu bindi bihugu vyo kw’isi yose. Naho ari ukwo, ibice nka 90 kw’ijana vy’ababona abarya ibiturire, ntibabimenyesha abategetsi. Umuvugizi ry’iryo shirahamwe wo kw’ishami ryo muri Kenya, yavuze ati: “Biboneka ko abenegihugu batizigira ko amaleta yabo yogira ico akoze baramutse bayamenyesheje abarya ibiturire.”

ICO BIBILIYA IBIVUGAKO: “Igiturire gihuma amaso abantu babona neza.”Kuvayo 23:8.

Internet muri Afrika

Vyari vyitezwe yuko mu mpera zo mu 2014 ibice hafi 20 kw’ijana vy’Abanyafrika ari bo bobaye bakoresha internet. Ivyo vyashikirijwe n’Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho ivy’ugutumatumanako amakuru. Igitigiri c’abakoresha internet ku twuma ngendanwa muri Afrika, kiriko kirongerekana incuro ziruta kabiri iyongerekana riba kw’isi yose.