Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Be maso!  |  Ruhuhuma 2015

 IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO | BIBILIYA YOBA IGIFISE AKAMARO?

Ivyo ivuga ni kirumara kandi ntibita igihe—Kwigumya

Ivyo ivuga ni kirumara kandi ntibita igihe—Kwigumya

ICO BIBILIYA IVUGA: “Ikijuju kirekura umutima waco wose, mugabo umuntu w’inkerebutsi atuma uguma utekanye gushika kw’iherezo.”Imigani 29:11.

“Emwe, novuga ko napfuye nkazuka!”

IVYIZA BIVAMWO: Hamwe twovuga ivyiza vyose biva ku kwigumya, bwokwira bugaca! Kimwe coco, kwigumya birakingira amagara yacu. Bibiliya ivuga iti: “Umutima utekanye ni ubuzima bw’umubiri w’inyama.” Ivuga kandi yuko “umutima unezerewe ugira neza nk’umuti uvūra.” (Imigani 14:30; 17:22) Igihushanye n’ivyo, abashakashatsi berekana yuko abantu bakaza ishavu n’inzigo vyoroshe ko bafatwa n’indwara, canecane indwara y’umutima. Ariko rero, kwigumya biravamwo ivyiza vyinshi uretse gusa ibijanye n’amagara.

Cassius, ubu akaba afise imyaka 30 irenga, avuga ati: “Narakaza ishavu ngakunda no gushwana, kandi kenshi narasomborotsanya. Numva ata co maze. Ariko ivyo vyose vyarahindutse igihe natangura gukurikiza ivyo Bibiliya ivuga. Narize gutsinda ishavu, kwicisha bugufi no kubabarira abandi. Ahandiho, nari kuruhukira mw’ibohero. Emwe, novuga ko napfuye nkazuka!”

Cassius yarize gutsinda ishavu no kubabarira abandi

Raba n'ibindi

INKURU NZIZA IVA KU MANA

Twungukira gute ku ngingo ngenderwako zo muri Bibiliya?

Yezu yarasiguye igituma dukeneye ubuyobozi be n’ingingo ngenderwako zibiri zo muri Bibiliya zihambaye cane.

BE MASO!

Imico runtu ngirakamaro vy’ukuri

Abenshi bisunga iki ciyumviro: ‘Nimba wiyumvamwo ko ikintu kanaka kibereye, gikore. Umvira umutima wawe.’ None kwiyumvira gutyo vyoba biranga ubukerebutsi? Raba imico runtu wokwizigira Bibiliya yigisha.