Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

“Ihweze neza inyoni”

“Ihweze neza inyoni”

INYONI tuzisanga mu mihingo yose y’isi, kandi ziri mu biremwa vyoroshe cane kwitegereza. Vyongeye, uravye ingene zitandukanye mu kuntu ziremwe, amabara yazo, ingene ziririmba, utugenegene zigira n’ivyo zikunda gukora, kuzitegereza birashobora kuba uburyo bwo kwisamaza buryoshe kandi buri n’akamaro.

Intwenzi

Hari aho woshobora kwitegereza ivyo inyoni zikora ku musi ku musi wibereye mu nzu yawe. Urashobora kubona inyomvyi iriko irimbagura irondera udusiba, ikijuri kiriko gihiga udukoko tuguruka, ukabona inuma iriko iraresha yigenzi yayo y’ingore, intamba iriko irubaka icari cayo itaruha canke iseke iriko igaburira ivyana vyayo.

Inkanga

Inyoni zimwezimwe, nk’inkona n’agaca, zirashobora kugutangaza igihe ziba ziriko zigenzura ikirere zirondera ico zicakira. Hari izindi zokuryohera, nk’utujuri turiko turwanira utwokurya, inuma y’ingabo iriko ivyimvya agatuza kugira itangaze inuma y’ingore yigira nk’iyitayibona, canke inyoni gasuku z’ibara rya roze n’iry’umunyota ziriko zijwiragira zenena ku rutsinga rutwara umuyagankuba zacuramye kubera zatiriganye. Hari n’izokuryohera cane, nk’udusoza, imisambi, canke imbata zo mu mazi zirenganye hejuru yawe zigiye mu yindi  mihingo. Nkako, abantu baramaze imyaka ibihumbi bitegereza inyoni ziva hamwe zikimukira ahandi, bagasigara batangazwa n’ubushobozi inyoni zifise bwo kuguruka ibilometero vyinshi cane zigashika iyo zija ata kwihenda na gato. Ni co gituma, Umuremyi ubwiwe yavuze ati: “Agasoza mu kirere—karazi neza ibihe vyako vyashinzwe; intunguru n’intamba n’ikirogorye—birubahiriza neza kimwekimwe cose igihe caco co gushika.”Yeremiya 8:7.

Abihweje inyoni mu bihe vya kera

Bibiliya iravuga inyoni akatari gake, kenshi ikabigira kugira itwigishe ibintu bihambaye. Nk’akarorero, ku bijanye n’ubunyarutsi budasanzwe bw’ikinyoni citwa imbuni, Imana yabwiye umugabo yitwa Yobu iti: “Igihe gikubita amababa yaco hejuru, kiratwenga ifarasi n’uwuyigenderako.” * (Yobu 39:13, 18) Imana yamubajije kandi iti: “Mbega ugutegera kwawe ni kwo gutuma agaca karārūka mu kirere, . . . canke kw’itegeko ryawe ni ho inkona iguruka iduga mu kirere?” (Yobu 39:26, 27) None ivyo bitwigisha iki? Inyoni zirakora ibintu bitangaje cane ata co tuzifashije. Ubushobozi bwazo ntibwerekana ubukerebutsi bwacu, ahubwo bwerekana ubw’Imana.

Umwami Salomo yaranditse ivyerekeye “ijwi ry’intunguru” rimenyekanisha ko impeshi iri mu gutangura. (Indirimbo ya Salomo 2:12) Igihe umwanditsi umwe w’amazaburi yandika icipfuzo gikomeye yari afise co gukorera mu rusengero rw’Imana, yaravuze ivyerekeye intamba. Yarumva anohokeye iyo nyoni ku buryo yanditse ati: “Mbere n’inyoni ubwayo yararonse inzu, n’intamba irironkera icari, aho yashize utwana twayo—[hafi y’]igicaniro cawe gihambaye, ewe Yehova.”Zaburi 84:1-3.

“So wo mw’ijuru arazigaburira. None mwebwe ntimuzirusha agaciro?”Matayo 6:26

Yezu Kristu yaravuze amwamwe mu majambo meza cane yerekeye inyoni. Raba nk’aya majambo ari muri Matayo 6:26 agira ati: “Ihweze neza inyoni zo mu kirere, kubera ko zitabiba imbuto canke ngo zishwabure canke ngo zegeranirize mu bigega; yamara So wo mw’ijuru arazigaburira. None mwebwe ntimuzirusha agaciro?” Iyo ngereranyo ikora ku mutima Yezu yakoresheje, irasubiriza umutima mu nda abayoboke biwe yuko bafise agaciro mu nyonga z’Imana. Ni co gituma badakwiye kwiganyira ku bijanye no kuronka ibibatunga.Matayo 6:31-33.

Muri iki gihe, abantu barakunda kwiruhura mu kwitegereza inyoni, kandi ivyo birumvikana kuko zidutangaza turavye utugenegene zigira, ubwiza bwazo, ingene zireshanya n’ingene ziririmba. Vyongeye, umuntu azihweza akazirikana zirashobora kumwigisha ibintu bihambaye vyerekeye ubuzima. Woba ‘uzokwihweza neza inyoni’?

^ par. 6 Imbuni ni yo nyoni nini kandi yiruka gusumba izindi zose, ikaba ishobora gushikira umuvuduko w’ibilometero nka 72 kw’isaha mu mwanya mutoyi.