Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 TWISUNZE BIBILIYA

Yezu

Yezu

Yezu yoba ari Imana?

“Nta muntu n’umwe yigeze kubona Imana.”Yohani 1:18.

ABANTU BABIVUGAKO IKI?

Abantu benshi baremera ko Yezu atari Imana. Naho ari ukwo, hariho abandi berekana imirongo yo muri Bibiliya isa n’iyerekana ko Yezu angana n’Imana.

BIBILIYA IBIVUGAKO IKI?

Bibiliya ntivuga ko Yezu ari Imana Mushoboravyose canke ko angana n’Imana. Ahubwo iratomora yuko Yezu ari munsi y’Imana. Nk’akarorero, Bibiliya iravuga ko Yezu ubwiwe yavuze ati: “Data a[ra]nduta.” (Yohani 14:28) Bibiliya ivuga kandi iti: “Nta muntu n’umwe yigeze kubona Imana.” (Yohani 1:18) Yezu ntashobora kuba Imana kubera ko abantu benshi bamubonye vy’ukuri.

Abayoboke ba Yezu bo mu ntango ntibigeze bavuga ko yari Imana. Nk’akarorero, umwanditsi w’Injili Yohani yavuze ku bijanye n’ivyo yanditse ati: “Ibi vyaranditswe kugira ngo mwemere yuko Yezu ari we Kristu Umwana w’Imana.”Yohani 20:31. *

 Yezu yavutse ryari?

“Hari abungere baba hanze bateramiye amasho yabo mw’ijoro.”Luka 2:8.

ABANTU BABIVUGAKO IKI?

Abantu bamwebamwe bahimbaza Noweli ku wa 25 Kigarama, igenekerezo bibaza ko Yezu yavukiyeko. Hari abandi bahimbaza ivuka rya Yezu mu ntango za Nzero.

BIBILIYA IBIVUGAKO IKI?

Bibiliya ntivuga itariki Yezu yavukiyeko. Ariko iravuga yuko igihe Yezu yavuka “hari abungere baba hanze bateramiye amasho yabo mw’ijoro.” (Luka 2:8) Ubiravye, abo bungere ntibari kuraza amasho yabo hanze mw’ijoro muri Kigarama canke Nzero. Uti kubera iki?

Muri Kigarama na Nzero, akarere Yezu yavukiyemwo kaba gakanye cane kuruta mu bindi biringo vyose. Ku bijanye n’ico kiringo c’umwaka, Bibiliya ivuga ko abantu “basusumira . . . kubera imvura nyinshi” be n’uko ‘batashobora guhagarara hanze.’ (Ezira 10:9, 13; Yeremiya 36:22) Muri ico kiringo c’umwaka, abungere ntibashobora ‘kuba hanze’ n’amasho yabo.

Yezu amaze gupfa, yoba vy’ukuri yarasubiye kuba muzima?

“Imana yaramuzuye [Yezu] mu bapfuye.”Ivyakozwe 3:15.

ABANTU BABIVUGAKO IKI?

Hari abantu bemera ko ata muntu n’umwe, ushizemwo na Yezu, yopfa ngo asubire kuba muzima.

BIBILIYA IBIVUGAKO IKI?

Yezu yabwiye abayoboke biwe yuko “[yoshikiwe] n’ibintu vyinshi . . . hanyuma akicwa, maze ku musi ugira gatatu akazurwa.” (Matayo 16:21) Bibiliya ivuga yuko igihe Yezu yapfa hanyuma akazuka, yabonekeye abantu barenga 500. (1 Abakorinto 15:6) Abo bantu bamwiboneye barajijutse yuko yari yazutse mu bapfuye. Mbere bari biteguriye gupfa bazira kwemera ko yari yazutse!Ivyakozwe 7:51-60; 12:1, 2.

KUBERA IKI WOVYITAHO?

Bibiliya yigisha yuko urupfu rwa Yezu n’izuka ryiwe vyatumye bishoboka ko abantu bose bagira icizigiro co kuba mw’Iparadizo ng’aha kw’isi nk’uko Bibiliya ibisezerana. (Zaburi 37:11, 29; Ivyahishuwe 21:3, 4) Icizigiro co kuzobaho ibihe bidahera muri iyo Paradizo duhimbawe, tugikesha urukundo twagaragarijwe na Yezu be na Se wiwe Yehova, we Mana Mushoboravyose.Yohani 3:16; Abaroma 6:23.

^ par. 7 Bibiliya ntiyigisha yuko Imana ifise umugore nya mugore yavyayeko abana. Ahubwo Yezu imwita “Umwana w’Imana” kuko yaremwe n’Imana ubwayo, agira kamere nk’iza Se.