Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Icizigiro coba cotugirira akamaro mu buzima?

Icizigiro coba cotugirira akamaro mu buzima?

Icizigiro coba cotugirira akamaro mu buzima?

DANIEL yari afise imyaka cumi gusa, mugabo yari amaze umwaka arwaye kanseri. Abaganga biwe bari batakaje icizigiro, cokimwe n’incuti be n’abagenzi b’uwo muhungu. Ariko Daniel we ntivyari ukwo. Yabona ko azokura akazoba umushakashatsi, maze agafasha mu kurondera umuti wa kanseri. Yari yiteganye umushasharo umusi azogenderwa n’umuganga yanonosoye ivyo kuvura ubwoko bwa kanseri yari arwaye. Ariko igihe uwo musi washika, uwo muganga ntiyaje kubera ikirere cari cifashe nabi. Daniel yaciye atakaza icizigiro. Ari ryo rya mbere mu buzima bwiwe, yaracitse intege. Haheze imisi mikeyi yaciye apfa.

Inkuru ya Daniel yiganywe n’umuntu akora mu vyo kubungabunga amagara y’abantu yakurikiranye ivyigwa bijanye n’akamaro icizigiro gishobora kugira ku magara y’abantu. Ushobora kuba umaze kwumva inkuru mwene izo. Nk’akarorero, dufate ko hari umuntu ageze mu zabukuru yegereje gupfa, yamara hakaba hariho ikintu arindiranye umushasharo, nko kugenderwa n’incuti akunda canke kwibuka umusi kanaka. Ico kintu kimaze kurangira, uwo muntu ntateba gupfa. None ivyo biba bitewe n’iki? Icizigiro coba ari ngirakamaro nk’uko bamwe bavyibaza?

Abashakashatsi benshi mu vy’ubuvuzi bavuga ko kutihebura, kugumana icizigiro no kuguma ubona ibintu mu buryo bwiza bigira akamaro gakomeye ku magara y’umuntu. Ariko si bose babihurizako. Hari abashakashatsi babona ko ico ciyumviro gishingiye ku vyo abantu bivugira gusa. Mwene abo bashakashatsi bemera ko indwara zo ku mubiri zidafitaniye isano n’ukuntu umuntu yiyumva.

Ivyo kwiyumvira ko icizigiro ata kamaro gifise si bishasha. Haraciye imyaka ibihumbi umufilozofe w’Umugiriki yitwa Aristote asabwe gusigura ico ari co icizigiro. Yavuze ati: “Ni ukurota ku murango.” Mu gihe ca vuba na ho, hari umunyapolitike w’Umunyamerika yitwa Benjamin Franklin yavuganye agasuzuguro ati: “Umuntu yiteze kubeshwaho n’icizigiro, ntaco kizomumarira.”

None ukuri ku vyerekeye icizigiro ni ukuhe? Kwoba ari ugupfa kwizigira ko ikintu kanaka kizoranguka kugira gusa umuntu yiremeshe? Canke hariho imvo zumvikana zotuma tubona ko icizigiro ari ikintu twese dukeneye kugira tugire amagara meza n’agahimbare, ni ukuvuga ikintu kiba gifise ishingiro nyakuri kandi c’ingirakamaro?