Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Nubone iciza mu bandi

Nubone iciza mu bandi

Ingorane

Kwiyemera birashobora gutuma twinuba abandi. Umuntu yiyemera ararenza urugero mu kuntu abona ibimwerekeye. Yiyumvira ko aruta abandi, akabona ko abantu batandukanye na we basuzuguritse. Uwo ari we wese arashobora kugwa muri uwo mutego. Igitabu kimwe c’inkoranyabumenyi (Encyclopædia Britannica) kigira giti: “Naho bitaba ku rugero rumwe, abantu bo mu mico kama nka yose usanga babona ko uburyo babayeho, ibifungurwa vyabo, ivyambarwa vyabo, ingeso zabo, ivyo bemera, ivyo baha agaciro be n’ibindi, bisumba ivy’abandi.” None twokwirinda gute ubwo buryo bwo kwiyumvira bugoramye?

Ico Bibiliya ivuga

“Mwiyumvir[e] mwiyoroheje mu muzirikanyi yuko abandi babaruta.”​—ABAFILIPI 2:3.

Bisobanura iki? Kugira twirinde ubwibone, dukeneye gutsimbataza igihushane cabwo, na co akaba ari ukwicisha bugufi. Ukwicisha bugufi gutuma twemera ko abandi baturuta mu mice imwimwe y’ubuzima. Nta mugwi n’umwe w’abantu wiharije kamere nziza zose be n’ububangukirwe bwose.

Rimbura akarorero k’uwitwa Stefan. Naho yakuriye mu gihugu c’Abakomunisita yaratsinze agatima ko kwinuba abantu batari abo mu bihugu vy’abakomunisita. Avuga ati: “Ndemera ko iyo umuntu abonye ko abandi bamuruta bihambaye kugira atsinde agatima ko kwinubana. Sinzi vyose. Rero, umuntu wese ndashobora kugira ico ndamwigiyeko.”

Ico wokora

Nugerageze kutarenza urugero mu kuntu ubona ibikwerekeye kandi wemere ko ukora amakosa. Nutahure ko abandi bashobora gukora ibintu bimwebimwe kukurusha. Niwirinde kwiyumvira ko abantu bo mu mugwi kanaka bose bafise utunenge tumwe.

Aho kwihutira kwiyumvira nabi umuntu wo mugwi kanaka, niwibaze uti:

Nutahure ko abandi bashobora gukora ibintu bimwebimwe kukurusha

  • ‘Ivyo nanka kuri uyo muntu vyoba koko ari bibi canke ni uko gusa atandukanye nanje?’

  • ‘Hoba hari utunenge uwo muntu ashobora kumbonako?’

  • ‘Ni ibiki uwo muntu ashobora gukora neza kundusha?’

Hamwe wokwishura ivyo bibazo utibeshe, woshobora gutsinda ukwinubana ukwo ari ko kwose woba ufise ukongera ukabona ivyiza muri uwo muntu.