Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

BE MASO! No 3 2020 | Hoba hari umuti w’ukwinubana?

Abenshi muri twebwe barabona yuko abandi binubana. Ariko vyoshobora kutugora kubona ko ubwacu twinubana.

Rimbura impanuro zimwezimwe zishobora gutuma turushiriza kutagira nkunzi.

 

Ukwinubana​—Woba umaze kwandukirwa?

Ni ibimenyetso ibihe vyerekana ko umuntu ashobora kuba yinubana?

Rondera kumenya ukuri

Amakuru atari yo arashobora gutuma tubona nabi abandi. Raba ingene akarorero k’ivyabaye koko kerekeye uwahoze ari umusoda kavyerekana.

Nugaragaze impuhwe

Kutagira impuhwe bishobora kuba vyerekana iki?

Nubone iciza mu bandi

Kwiyemera birashobora gutuma twinuba abandi. None umuti wavyo ni uwuhe?

Niwaguke mu guhitamwo abagenzi

Niwirabire akamaro ko kugira abagenzi mutameze kumwe.

Nugaragaze urukundo

Kugaragaza urukundo biratuma tureka kwinubana. Rimbura ibintu bimwebimwe wokora.

Umuti urama

Ni ibintu bine ibihe Ubwami bw’Imana buzokora kugira butorere ukwinubana umuti urama?

Baratsinze ukwinubana

Nurabe amavidewo atatu atwereka abantu batsinze ukwinubana bari bafise.