Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 TWISUNZE BIBILIYA

Kugeragezwa

Kugeragezwa

Ehe raba zimwe mu ngaruka zishikira abantu igihe bageragejwe ntibigumye: kuri bamwe imibano irasambuka, abandi bakarwara, abandi bakama biyagiriza. Izo ngaruka twozirinda gute?

Kugeragezwa bisobanura iki?

Umuntu ageragezwa igihe hari ikintu kanaka ariko arashirako umutima, canecane ikintu kibi. Dufate ko uriko urasuma maze ukabona ikintu ukacipfuza. Uciye wiyumvira ko ushobora kuciba ntihagire n’uwugukubita ijisho. Mugabo umutima urakwankiye. Uciye uvyikuramwo, ubandanya ivyo warimwo. Aho uba utsinze ikigeragezo.

BIBILIYA IBIVUGAKO IKI?

 

Igihe ugeragejwe ntibisobanura ko uri umuntu mubi. Bibiliya ivuga ko twese dushikirwa n’ibigeragezo. (1 Abakorinto 10:13) Igihambaye cane ni ukuntu tuvyifatamwo igihe tugeragejwe. Hari abaguma biyumvira ibintu bibi maze amaherezo bakabikora. Abandi na bo baca bavyikuramwo ningoga.

“Umwe wese arageragezwa iyo akwezwe kandi akaryosharyoshwa n’icipfuzo ciwe bwite.”​—Yakobo 1:14.

Kubera iki ari vyiza gufata ingingo ningoga igihe tugeragejwe?

Bibiliya irerekana intambwe zishikana umuntu ku caha. Muri Yakobo 1:15 havuga hati: “Nya cipfuzo [kibi] iyo gitwaye inda, kivyara igicumuro.” Muri make, igihe tugumye twiyumvira ikintu kibi, haragera aho kucirinda bitaba bigishoboka, nka kurya umugore yibungenze bitaba bigishoboka ko yigumya hageze ko yibaruka. Yamara turashobora kwirinda kuba abaja b’ivyipfuzo bibi, tukabiganza hako bituganza.

INGENE BIBILIYA YODUFASHA

 

Nka kurya nyene dushobora kwiyumvira ibintu bibi, ni ko dushobora no kuvyikuramwo. Uti gute? Mu gushira umutima ku kindi kintu, nk’igikorwa kanaka, kuyaga n’umugenzi canke kwiyumvira ikindi kintu ciza. (Abafilipi 4:8) Ni vyiza kandi kwiyumvira ingaruka zodushikira nka hamwe twogeragezwa ntitwigumye. Muri izo harimwo izituma tumererwa nabi mu mutima, ku mubiri, canke zikonona ubucuti dufitaniye n’Imana. (Gusubira mu vyagezwe 32:29) Isengesho na ryo nyene rirashobora gufasha cane. Yezu Kristu yavuze ati: “Mugume musenga, kugira ntimuje mu kigeragezo.”​—Matayo 26:41.

“Ntimuzimire: Imana ntihemwa. Kuko ico umuntu abiba cose ari co nyene azokwimbura.”​—Abagalatiya 6:7.

 Wokora iki kugira utsinde ikigeragezo?

UKO IBINTU VYIFASHE

 

Nutahure ko ikigeragezo ari amayeri canke umutego ushobora gutuma umuntu w’igipfu, atiyubara canke atazi utuntu n’utundi agwa mu ngorane. (Yakobo 1:14) Ukwo ni ko biri canecane ku kigeragezo kijanye n’ubusambanyi, kuko gishobora gukwega ingaruka zikomeye cane.​—Imigani 7:22, 23.

INGENE BIBILIYA YODUFASHA

 

Yezu Kristu yavuze ati: “Iryo jisho ryawe ry’iburyo rero nimba rigutsitaza, rinogore urite kure yawe.” (Matayo 5:29) Birumvikana ko atashaka kuvuga kurinogora burinogore. Ahubwo yashatse kwerekana ko nimba twipfuza guhimbara Imana maze tukaronka ubuzima budahera, dutegerezwa kumera nk’abica ibihimba vy’umubiri wacu ngo ntibikore ikibi. (Abakolosayi 3:5) Hari aho ivyo vyosaba ko dufata ingingo ruhasha kugira twamirire kure ikigeragezo. Umusavyi w’Imana umwe w’umwizigirwa yasenze ati: “Nutume amaso yanje arengana ntabone ibitagira akamaro.”​—Zaburi 119:37.

Ariko ntiwumve, kwigumya vyoshobora kutugora. Nakare, “umubiri ni goyigoyi.” (Matayo 26:41) Urumva rero ko amakosa ata ho twoyahungira. Ariko rero, igihe twigaye vy’ukuri kandi tugakora uko dushoboye kwose ntitugire akamenyero ko gukora ikibi, Umuremyi wacu Yehova Imana aratugirira ‘imbabazi n’impuhwe.’ (Zaburi 103:8) Ese ukuntu bihumuriza!

“Iyaba amakosa ari yo ugumizako ijisho, ewe Ya, ewe Yehova, ni nde yohagaze?”​—Zaburi 130:3.