Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Udutsi nsozabwenge two mu nda (mw’ibara ry’ubururu) turuzuye mu nzira imfungurwa zicamwo

Twoba dufise ubwonko mu nda?

Twoba dufise ubwonko mu nda?

UFISE ubwonko bungahe? Uvuze ko ari bumwe, woba wishuye neza. Ariko mu mubiri hari ibindi bintu bikora nk’ubwonko. Nk’akarorero, mu mubiri hari umugwi w’udutsi nsozabwenge twinshi cane abahinga bise ubwonko bwa kabiri. Utwo dutsi ntituri mu mutwe ahubwo turi mu nda.

Kugira umubiri uhingure ivyo twariye, bisaba igikorwa kitoroshe bigasaba kandi ko ibihimba vyinshi vyawo bikorana neza. Ni co gituma ubwonko butikorana ico gikorwa. Bwafashe igice kinini c’ico gikorwa bukizeza twa dutsi nsozabwenge two mu nda.

Naho utwo dutsi two mu nda tudahanitse cane nk’utwo mu bwonko, turatangaje bimwe bidasanzwe. Mu mubiri wacu hari mwene utwo dutsi nk’imiliyoni ziri hagati ya 200 na 600. Utwo dutsi nsozabwenge, tudusanga mu nzira imfungurwa zicamwo kugira zihingurwe. Abahinga bavuga yuko iyo igikorwa catwo kiza kuba kibera mu bwonko, vyosavye ko udutsi twose dukora ico gikorwa tuzitana cane. Igitabu kimwe kivuga ko “kuba [ibihimba imfungurwa zicamwo] ari vyo vyikorera ico gikorwa, bituma coroha kandi ntibiteze ingorane” umubiri.

IHINGURIRO RY’IBINTU VYINSHI

Kugira umubiri uhingure neza imfungurwa bisaba ko ukora uruvange rw’ibintu kanaka, ukabikora ku gihe kandi bikaja mu kibanza nyene bikenewemwo. Ni co gituma umuhinga yitwa Gary Mawe avuga ko inzira imfungurwa zicamwo ari nk’ihinguriro ry’ibintu vyinshi. Ukuntu iryo hinguriro rikora birasiga ubwenge cane. Nk’akarorero, amara arimwo uduhimba (cellules) tudasanzwe dufasha kumenya ibintu biri mu mfungurwa twariye. Ivyo bica bituma twa dutsi nsozabwenge two mu nda tumenya ubwoko bw’indemamubiri zitwa enzymes zikenewe kugira izo mfungurwa zisamburwe mu duce tunzwinya umubiri ushobora kwakira. Utwo dutsi kandi turasuzuma urugero rwa aside n’ibindi bintu biri muri utwo duce tw’imfungurwa maze tukaraba indemamubiri zoca zihaseruka.

Fata ko ibihimba imfungurwa zicamwo bimeze nk’abakozi bari kw’isheni, iyo sheni ikaba ihagarikiwe na twa dutsi nsozabwenge two mu nda. Utwo dutsi turabwira imitsi yo muri ivyo bihimba ngo yitunatune, maze kubera ukwo kwitunatuna imfungurwa zikagenda ziramanuka mu nzira zicamwo. Utwo dutsi duca tuza turahindagura inguvu iyo mitsi ikoresha mu kwitunatuna n’incuro ibigira, bigatuma ivyo bihimba bihanahana imfungurwa nka kurya kw’abakozi kw’isheni.

Utwo dutsi two mu nda kandi turafasha mu kudukingira. Imfungurwa turya hari aho ziba zirimwo imigera yotugirira nabi. Ni yo mpamvu bidatangaje kubona ibice nka 70 canke 80 kw’ijana vy’abasoda bakomeye b’umubiri bitwa lymphocyte bari mu nda. Bishitse ukarya ibintu birimwo imigera myinshi mibi, twa dutsi two mu nda duca dukingira umubiri wawe mu gutuma ibihimba imfungurwa zicamwo vyitunatuna cane  bigasohora iyo migera nka yose biciye ku kudahwa canke ku gucibwamwo.

BIYAGA NEZA

Naho udutsi nsozabwenge two mu nda womengo nta ho duhurira n’ubwonko, vyompi biguma bihanahana amakuru. Nk’akarorero, utwo dutsi ni two turegera inkabuzo zimenyesha ubwonko ko umuntu akeneye kurya n’ivyo yorya uko bingana. Turanamenyesha ubwonko ko uhaze kandi turashobora gutuma ugira iseseme igihe wariye vyinshi.

N’imbere y’uko utangura gusoma iki kiganiro, ushobora kuba wari umaze kwiyumvira ko ubwonko n’inzira imfungurwa zicamwo vyoba bikorana. Nk’akarorero, nturabona ko gufungura ibintu bimwebimwe hari ukuntu bituma wumva umerewe neza? Abashakashatsi bavuga ko ivyo biba igihe twa dutsi two mu nda turungikiye ubwonko amakuru aca atuma mu mubiri haba ibintu bigufasha kwumva umerewe neza. Ni co gituma abantu iyo bashushe umutwe usanga bakunda kurya indya ngo zibatururuza. Abahinga bariko bariga ingene bokabura utwo dutsi kugira bashobore kuvura akabonge.

Ikindi kitwereka ko ubwonko n’udutsi nsozabwenge two mu nda bikorana ni harya bishika ukumva mu nda haradobanganye kubera ubwoba. Ivyo bishobora kuba biterwa n’uko twa dutsi two mu nda dukevya amaraso ngo ntaje mu mushishito igihe umuntu yashushe umutwe. Hari n’igihe umuntu agira iseseme kubera ko iyo yahagaritse umutima ubwonko butuma twa dutsi two mu nda duhindura ukuntu ivyo mu nda bikora.

Naho udutsi nsozabwenge abahinga batwita ubwonko bwa kabiri, ntitugufasha kwiyumvira canke gufata ingingo. Ntitwogufasha gutunganya ururirimbo, gukoresha neza amahera canke gukora udukorwa two kw’ishure. Naho ari ukwo, utwo dutsi duhanitse turacajoreza abahinga kandi hashobora kuba hari vyinshi bataramenya. Rero niwasubira gufungura, urazirikana gatoyi ibintu vyose bigira bibere mu nda yawe: uri ugusuzuma ibikenewe, kubitunganya, guhanahana amakuru, n’ibindi.