Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

BE MASO! No 3 2017 | Wemezwa n’iki ko Bibiliya iva ku Mana?

Bibiliya yoba iva ku Mana? Canke ni igitabu kirimwo ivyiyumviro vy’abantu?

Iki kinyamakuru Be maso! kirashimika ku bintu bitatu bitwemeza ko Bibiliya yavuye ku Mana.

 

IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO

Bibiliya​—Yoba koko ‘yahumetswe n’Imana’?

Hari abemera ko Bibiliya iva ku Mana. Abandi babona ko ari igitabu c’imigani n’ibitito, inkuru za kahise be n’amabwirizwa yanditswe n’abantu.

IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO

Bibiliya​—Ivuga ukuri muri vyose

Bibiliya yaradondoye neza ibintu bijanye n’ibiriho abahinga batarashobora kubisigura, iravuga imbere y’igihe ingene intwaro zikomakomeye zizohaguruka mu nyuma zigatemba, yongera irishura neza ibibazo bihambaye vyerekeye ubuzima.

ICOFASHA UMURYANGO

Akamaro k’udukorwa two muhira

Bavyeyi, mwoba mutinya guha abana banyu udukorwa two muhira? Raba ingene guha udukorwa abana banyu bishobora kubigisha kwitaho ibintu, bikanatuma bagira umunezero.

Twoba dufise ubwonko mu nda?

Inzira imfungurwa zicamwo ni nk’ihinguriro ry’ibintu vyinshi. None rikora gute?

IKIGANIRO TWAGIRANYE NA

Umuhinga mu vya ordinateri asigura icatumye yemera Imana

Igihe Fan Yu yatangura kugira ubushakashatsi mu biharuro, yemera ko ubuzima bwiyadukije. Ariko ubu aremera ko bwaremwe n’Imana. Kubera iki?

TWISUNZE BIBILIYA

Abamarayika

Abamarayika barakunda kuvugwa mu bitabu, bakerekanwa mu bicapo no mu masinema. Ivyanditswe bivuga iki ku biberekeye?

VYOBA VYARIYADUKIJE?

Ubwoya bw’igikoko citwa loutre de mer

Ibikoko bimwebimwe vyonsa vyo mu mazi usanga bifise ikinure kibifasha kuguma bisusurutse. Igikoko citwa loutre de mer coco gikoresha ubundi buhinga.

Ibindi usanga kuri internet

Noronka gute umwidegemvyo wiyongereye?

Ubona ko hageze ko ufatwa nk’umuntu akuze, ariko abavyeyi bawe si ko babibona. None ni intambwe izihe wotera kugira bakwizigire?

Bibiliya ikomoka kuri nde?

Nimba yaranditswe n’abantu, yoba ikwiriye kwitwa Ijambo ry’Imana? Bibiliya irimwo ivyiyumviro vya nde?