Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Kwimenyereza gukunda ibikorwa ni nko kwinonora imitsi, kuko bikuzanira akarusho ubu no muri kazoza

URWARUKA

11: Umwete

11: Umwete

ICO BISOBANURA

Umuntu w’umunyamwete ntahunga ibikorwa. Ahubwo arakora cane kugira yironse ivyo akeneye yongere afashe abandi, naho vyosaba ko akora akazi gakengeretse.

IGITUMA BIHAMBAYE

Wavyemera wareka, nta wurya akatamugoye. Muri iyi si aho abantu benshi badakunda ibikorwa biruhisha, kuba umunyamwete birimwo akarusho.​—Umusiguzi 3:13.

“Kutarera amaboko nasanze bituma uryoherwa kandi ukumva ko uri n’ico umaze. Kwiyumvamwo ko hari ico maze vyatumye niga gukunda akazi. Kuba umunyabikorwa bituma kandi uvugwa neza.”​—Reyon.

ICO BIBILIYA IVUGA: “Mu gikorwa cose harimwo inyungu.”​—Imigani 14:23, Bibiliya Nyeranda.

ICO WOKORA

Ibi bintu bikurikira birashobora kugufasha kubona neza ibikorwa:

Niwitwararike gukora ibintu neza. Waba ukora udukorwa two muhira, utwo kw’ishure canke akazi gasanzwe, nubikore ubishizeko umutima. Umaze kumenyera igikorwa kanaka, nurondere kugikora neza kuruta canke kugikora unyarutsa. Uko urushiriza gukora igikorwa kinoboye, ni ko urushiriza kugikunda.

ICO BIBILIYA IVUGA: “Mbega uramaze kwitegereza umuntu w’umuhanga mu gikorwa ciwe? Imbere y’abami ni ho azohagarara; ntazohagarara imbere y’abantu nciyaho.”​—Imigani 22:29.

Niwiyumvire abandi. Akenshi iyo witwararitse neza ibikorwa ujejwe, abandi barahungukira. Nk’akarorero, igihe ukorana umwete udukorwa two muhira uba uremuruye abandi.

ICO BIBILIYA IVUGA: “Gutanga birimwo agahimbare kuruta guhabwa.”​—Ivyakozwe 20:35.

Nukore ibirenze ivyo usabwa. Aho gukora gusa ivyo wasabwe, nugerageze gukora n’ibirenze. Muri ubwo buryo uba werekanye ko uri umuntu yibwiriza, ni ukuvuga umuntu akora vyinshi batarinze kumuhata, ahubwo abikora abikuye ku mutima.​—Matayo 5:41.

ICO BIBILIYA IVUGA: “Igikorwa cawe ciza ntikibe igikozwe ku gahato, ahubwo kibe ikivuye ku gushaka kwawe.”​—Filemoni 14.

Nturenze urugero. Umunyamwete ntarera amaboko kandi si umuntu yatwawe n’akazi. Ni umuntu atarenza urugero, akunda ibikorwa mugabo kandi akaruhuka.

ICO BIBILIYA IVUGA: “Urushi rw’akaruhuko ruruta amashi abiri y’igikorwa c’ubutame n’ukwiyahagura ukurikira umuyaga.”​—Umusiguzi 4:6.