Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 TWISUNZE BIBILIYA

Umusaraba

Umusaraba

Abantu benshi babona ko umusaraba ari ikimenyetso c’ubukirisu. Mugabo si bose babona ko ukwiye kwambarwa canke kumanikwa mu nzu no mu nsengero.

Yezu yoba yapfiriye ku musaraba?

ABANTU BABIVUGAKO IKI?

 

Abaroma mu kwica Yezu bamumanitse ku musaraba wari ugizwe n’ibiti bibiri.

BIBILIYA IBIVUGAKO IKI?

 

Yezu yishwe “[ba]mumanitse ku giti.” (Ivyakozwe 5:30) Amajambo abiri y’ikigiriki abanditsi ba Bibiliya bakoresheje mu kuvuga ico Yezu yiciweko, yerekana ko ico kintu cari kigizwe n’igiti kimwe atari bibiri. Irya mbere ni stau·rosʹ. Igitabu kimwe kivuga ingene bamanika abantu mu bihe vya kera cerekana ko iryo jambo risobanura “igikingi bukingi. Si icitiranwa c’‘umusaraba.’” Irindi ni xyʹlon, ari na ryo rikoreshwa mu Vyakozwe 5:30. Risobanura “gusa ikigiga canke igiti kigororotse Abaroma bakomerako imisumari abantu” baba baciriwe urwo gupfa. *

Vyongeye, Bibiliya irerekana ko ukuntu Yezu yishwe gufitaniye isano n’itegeko Imana yari yarahaye Isirayeli. Ryavuga ko ‘hagize umuntu abonekamwo igicumuro gikwiriye urubanza rwo gupfa, akicwa, kandi bakaba bamumanitse ku giti,’ uwo muntu ‘amanitswe yaba ari ikintu kivumwe ku Mana.’ (Gusubira mu vyagezwe 21:22, 23) Intumwa Paulo yarafatiye kuri iryo tegeko avuga ko Yezu yacitse “umuvumo mu kibanza cacu, kuko vyanditswe ngo: ‘Aravumwe umuntu wese amanitswe ku giti [xyʹlon, mu kigiriki].’” (Abagalatiya 3:13) Paulo yerekanye rero ko Yezu yapfiriye ku giti kimwe.

“Baramwishe bamumanitse ku giti.”Ivyakozwe 10:39.

 Abigishwa ba Yezu boba barasenga bakoresheje umusaraba canke ngo bawufate nk’ikimenyetso c’ubukirisu?

BIBILIYA IBIVUGAKO IKI?

 

Nta na hamwe Bibiliya ivuga ko abakirisu bo mu ntango bakoresha umusaraba mu vy’ugusenga. Ahubwo Abaroma b’ico gihe ni bo bakoresha ikintu kimeze nk’umusaraba bwa kimenyetso c’imana zabo. Haciye imyaka nka 300 Yezu apfuye, Umwami w’abami w’Umuroma yitwa Konsitantino yaratanguye gukoresha umusaraba nk’ikimenyetso kiranga ingabo ziwe. Mu nyuma umusaraba waratanguye gukoreshwa n’abitwa abakirisu.

Ko abapagani ari bo bakoresha umusaraba mu gusenga imana zabo, wumva abigishwa ba Yezu bari kuwukoresha mu gusenga Imana y’ukuri? Nawe nu. Bari bazi ko kuva kera Imana yari yarabujije abasavyi bayo gusenga bakoresheje “ishusho y’ikimenyetso ico ari co cose” be n’uko abakirisu bategerezwa ‘guhunga ugusenga ibigirwamana.’ (Gusubira mu vyagezwe 4:15-19; 1 Abakorinto 10:14) “Imana ni Impwemu” tukaba tudashobora kuyibona. Ni co gituma abakirisu bo mu ntango batakoresha ibintu biboneka canke ibimenyetso kugira ngo bumve ko biyegereje Imana. Ahubwo bayisenga “mu mpwemu,” ni ukuvuga bayobowe n’impwemu yayo nyeranda itaboneka, bakayisenga no “mu kuri,” ni ukuvuga bisunze ivyo igomba dusanga mw’Ijambo ryayo.Yohani 4:24.

“Abasenga b’ukuri bazosenga Data mu mpwemu no mu kuri.”Yohani 4:23.

Abakirisu bokwerekana gute ko bubaha Yezu Kristu?

ABANTU BABIVUGAKO IKI?

 

“Kwubaha bimwe bidasanzwe ikintu catuzaniye ubukiriro no kugifata ko ari ceranda, cari ikintu gisanzwe kandi cumvikana. . . . Uwusenze ishusho, aba asenze uwo igereranya.”New Catholic Encyclopedia.

BIBILIYA IBIVUGAKO IKI?

 

Abakirisu barashima kuba Yezu yarabapfiriye kubera ko urupfu rwiwe rutuma ibicumuro vyabo biharirwa, bakiyegereza Imana, bagashobora no kuronka ubuzima budahera. (Yohani 3:16; Abaheburayo 10:19-22) Ntibasabwa kwerekana ko bubaha iyo ngabire mu gukoresha isanamu ya Yezu canke mu kuvuga gusa ko bamwemera. Nakare ‘ukwizera kudafise ibikorwa, kuba gupfuye.’ (Yakobo 2:17) Abakirisu rero bategerezwa kwerekana ko bizera Yezu. Gute?

Bibiliya itubwira iti: “Urukundo Kristu afise ru[ra]tugobera, kubera ko iki ari co twabonye, yuko umuntu umwe yapfiriye bose . . . Abariho ntibabe bakibaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw’umwe yabapfira hanyuma akazurwa.” (2 Abakorinto 5:14, 15) Urukundo rudasanzwe Kristu yatugaragarije rutuma abakirisu bipfuza guhindura ubuzima bwabo kugira bamwigane. Babigize baba bubashe Yezu mu buryo bwiza kuruta gukoresha isanamu.

“Kuko uku ari kwo kugomba kwa Data: ni uko uwo wese abona Umwana akamwizera aronka ubuzima budahera.”Yohani 6:40.

^ ing. 8 Igitabu A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament, integuro ya 11, canditswe na Ethelbert W. Bullinger, urupapuro rwa 818-819.