Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

IVYOTUMA UHIMBARWA

Kubabarira abandi

Kubabarira abandi

“NAKURIYE MU MURYANGO URANGWAMWO IBITUTSI N’IMITONGANO.” Ivyo vyavuzwe n’umukenyezi yitwa Patricia. Yongerako ati: “Sinigeze niga kubabarira abandi. N’igihe nari maze gukura, ungiriye nabi naramara imisi ndagashize imutwe, sintore n’agatiro.” Ni vyo, umuntu w’ishavu n’inzigo ntashobora guhimbarwa, icibagiwe co ni ukugira amagara meza. Kanatsinda, ivyigwa vyerekanye ko umuntu atababarira abandi ashobora . . .

 • Gutuma ishavu n’umujinya vyonona ubucuti afitaniye n’abandi, bigatuma bamuharira ivomo

 • Kuba inkomwahato, kugira amaganya, canke mbere kugira akabonge

 • Kuguma yiyumvira icamubabaje ku buryo ata kimuryohera mu buzima

 • Kwumva ko atagikora ibibereye

 • Guhagarika umutima cane, agafatwa n’indwara zimwezimwe bitagoranye, nk’ivumbuka ry’umurindi w’amaraso, indwara y’umutima, rumatizime, kumeneka umutwe be n’izindi *

KUBABARIRA NI IKI? Ni uguharira uwakugiriye nabi, ukikuramwo ishavu, inzigo canke iciyumviro co kumwihora. Ntibisigura kurenza uruho rw’amazi ku kibi yakugiriye, kugifatira mu rwara canke gufata nk’aho ata cabaye. Ahubwo nyabuna, kubabarira ni ikintu umuntu akora yabanje kwiyumvira neza, cerekana ko yiyemeje gusubiza hamwe n’uwamubabaje no gusanasana ubucuti bari bafitaniye.

Kubabarira abandi birajamwo no kubatahura. Umuntu ababarira abandi aratahura ko bishika twese tugahuba canke tugacumura mu vyo tuvuga no mu vyo dukora. (Abaroma 3:23) Na Bibiliya irabishigikira mu kuvuga iti: “Mubandanye kwihanganirana no kubabarirana ata gahigihigi iyo hari uwufise ico yidogera uwundi.”​—Abakolosayi 3:13.

Nta woba yihenze rero avuze ko uguharira abandi ari umuce uhambaye w’urukundo, wa “mugozi utagira akanenge wunga ubumwe.” (Abakolosayi 3:14) Nkako, rwa rubuga Mayo Clinic ruvuga ko kubabarira abandi bituma umuntu . . .

 • Agiranira ubucuti bwiza n’abandi, ushizemwo kugaragariza impuhwe n’ikibabarwe uwamugiriye nabi be no kumutahura

 • Atekana, akagiranira amahoro n’Imana

 • Atiganyira cane, adahagarika umutima, kandi adakara

 • Adakunda kurwara akabonge

NIWIBABARIRE. Ikinyamakuru kimwe (Disability & Rehabilitation) cavuze ko kwibabarira “ari co kintu kigoye cane gukora” mugabo kandi kikaba ari na co “gihambaye cane kugira tugire amagara meza,” ku mubiri no mu bwenge. None ni igiki cogufasha kwibabarira?

 • Ntiwitege kuba uwutagira akanenge, ahubwo niwemere ko uzokora amakosa cokimwe n’abandi bose.​—Umusiguzi 7:20

 • Nugire ico wigiye ku makosa yawe kugira ngo ntuze wongere kuyakora

 • Niwihanganire utunenge twawe. Hari utunenge be n’ingeso usanga bifata igihe kugira bihere.​—Abanyefeso 4:23, 24

 • Niwifatanye n’abagenzi baremesha, babona ibintu mu buryo bwiza kandi b’umutima mwiza, mugabo bakubwiza ukuri.​—Imigani 13:20

 • Igihe ushavuje umuntu, nuvyemange maze unyaruke gusaba imbabazi. Iyo usubije hamwe na mugenzawe, uragira amahoro yo mu mutima.​—Matayo 5:23, 24

IMPANURO ZO MURI BIBILIYA NI KIRUMARA KOKO

Umwe Patricia twavuga mu ntango, amaze kwiga Bibiliya yarabonye ko kubabarira abandi bihambaye. Agira ati: “Ubu numva nariyambuye rya shavu ryari ryaranyigaruriye. Sincigirira nabi kandi n’abandi sinkibagirira nabi. Impanuro Bibiliya iduha zirerekana ko Imana idukunda kandi ko itwipfuriza ineza.”

Umugabo yitwa Ron na we nyene yaragize amahoro yo mu mutima kubera yashize mu ngiro impanuro zo muri Bibiliya. Yavuze ati: “Sinashobora guhindura ivyiyumviro vy’abandi canke ivyo bakora. Mugabo narashobora guhindura ivyanje. Nimba nashaka amahoro, nabwirizwa kwikuramwo inzigo. Naratanguye kubona ko amahoro n’inzigo bitegera bihura, nka kurya kw’ubuseruko n’uburengero. Sinashobora rero kugira amahoro mfise inzigo.”

^ ing. 8 Aho vyakuwe: Ku rubuga rw’ivy’ubuvuzi rwitwa Mayo Clinic n’urwitwa Johns Hopkins, no mu kinyamakuru Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.