Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 IVYOTUMA UHIMBARWA

Icizigiro

Icizigiro

“[Ndabiyumvirako] ivyiyumviro vy’amahoro, atari ivy’ivyago, kugira ngo ndabahe kazoza n’icizigiro.”​Yeremiya 29:11.

 “ICIZIGIRO . . . NI NTAHARA NIMBA TWIPFUZA KUGIRANIRA UBUCUTI BWIZA N’IMANA.” Ivyo bivugwa n’igitabu kimwe kivuga ivy’icizigiro mu gihe c’amaganya. Congerako giti: “[Icizigiro] kandi ni umuti ruhasha uvura ukwihebura, ukwigunga, be n’ubwoba.”

Bibiliya irerekana ko dukeneye icizigiro, ariko kandi ikatugabisha ku bijanye no kudapfa ivyo twizigiye. Muri Zaburi 146:3 hagira hati: “Ntimushire ivyizigiro vyanyu mu banyacubahiro, canke mu mwana w’umuntu yakuwe mw’ivu, ata bukiriro ashobora gutanga.” Aho kwitega ubukiriro ku bantu, ni vyiza ko twizigira Umuremyi wacu, we afise ubushobozi bwo gushitsa ivyo yasezeranye vyose. Ni ibiki none yadusezeraniye? Reka turabe bimwe muri vyo:

ABABISHA BAZOVAHO, MAZE ABAGOROROTSI BIBEREHO MU MAHORO YAMAHO: Muri Zaburi 37:10, 11 hagira hati: “Hasigaye akanya gatoyi, umubisha ntabe akiriho . . . Mugabo abatekereza bazokwigabira isi, kandi bazokwinovora amahoro menshi.” Ku murongo wa 29 na ho havuga ko ‘abagororotsi bazoba kw’isi ibihe bidahera.’

INTAMBARA ZIZOVAHO: “Yehova . . . ahagarika intambara gushika ku mpera y’isi. Umuheto aravunagura, emwe, icumu agahimbagura; imikogote ayituririra mu muriro.”​—Zaburi 46:8, 9.

INDWARA, IMIBABARO BE N’URUPFU BIZOKURWAHO: “Ihema ry’Imana riri kumwe n’abantu, . . . izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, eka n’ikigandaro canke amaborogo canke ububabare ntibizoba bikiriho.”​—Ivyahishuwe 21:3, 4.

IBIFUNGURWA BIZOBA UMUKIMBA: “Hazoba umukimba w’intete kw’isi; kw’isonga ry’imisozi hazoba umusesekara.”​—Zaburi 72:16.

ISI YOSE IZOBA IGANZWA N’UBWAMI BURONGOWE NA KRISTU: “[Yezu Kristu] ahabwa ubutware n’iteka n’ubwami, kugira ngo ibisata vy’abantu, imiryango y’amahanga n’indimi vyose bimukorere. Ubutware bwiwe ni ubutware bwamaho igihe kitagira urugero, butazovaho; ubwami bwiwe na bwo ni ubutazosenyurwa.”​—Daniyeli 7:14.

None twemezwa n’iki ko iyo mihango izoranguka? Igihe Yezu yari ng’aha kw’isi, yarerekanye ko ari we abereye kuba Umwami. Yarakijije abarwaye, aragaburira abashonje, arazura n’abapfuye. Igihambaye kuruta, zari inyigisho ziwe. Zirimwo impanuro nziza zishobora gutuma abantu babana mu mahoro no mu bumwe ibihe bidahera. Yezu kandi yaravuze ivyobaye muri kazoza harimwo n’ivyoranze imisi ya nyuma.

INTEGUZA Y’IVYIZA

Yezu ntiyavuze ko imisi ya nyuma yoranzwe n’amahoro be n’umutekano, ahubwo yavuze igihushane c’ivyo. Yaratanze ikimenyetso kirimwo ibintu vyinshi vyoranze “insozero y’ivy’isi,” aho hakaba harimwo intambara zobaye hirya no hino kw’isi, amapfa, ibiza, na vya nyamugigima bikomakomeye. (Matayo 24:3, 7; Luka 21:10, 11; Ivyahishuwe 6:3-8) Yezu yavuze kandi ati: “Kubera ukwongerekana kw’ubugarariji, urukundo rwa benshi ruzokanya.”​—Matayo 24:12.

Hari uwundi murongo wo muri Bibiliya wavuze mu buryo budomako ingene ukwo gukanya kwokwibonekeje mu buryo bwinshi. Muri 2 Timoteyo 3:1-5, havuga ko mu “misi ya nyuma,” abantu muri rusangi bobaye bikunda, bakunda amahera, be n’ibibanezereza. Bobaye bivyimvya, bakaba n’inkazi. Abagize umuryango ntibokwiyumvanyemwo, abana na bo ntibokwumviye abavyeyi. Amadini yoranzwe n’uburyarya.

Ivyo bintu bitoroshe biremeza ko umuhero w’isi wegereje. Birerekana kandi ko Ubwami bw’Imana bwimirije kuzana agahengwe. Nkako, mu vyo Yezu yavuze ku bijanye n’imisi y’iherezo, yarashizemwo ikintu gihumuriza. Yavuze ati: “Iyi nkuru nziza y’ubwami izokwamamazwa mw’isi yose ngo bibe intahe ku mahanga yose; maze iherezo rizoca riza.”​—Matayo 24:14.

Iyo nkuru nziza ni imburi ku bacumuzi, ikaba n’icizigiro ku bagororotsi kuko ibereka neza yuko imihezagiro basezeraniwe igiye gushika. Woba wipfuza kumenya n’ibindi ku bijanye n’iyo mihezagiro? Nimba uvyipfuza, turagusavye urabe ku rupapuro rwa nyuma rw’iki kinyamakuru.