Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

IVYOTUMA UHIMBARWA

Amagara meza no kwinanata

Amagara meza no kwinanata

KUGWARAGURIKA CANKE UBUMUGA BIRASHOBORA KUGIRA INGARUKA ZIKOMEYE KU MAGARA Y’UMUNTU. Inyuma y’aho umugabo umwe twise Daniel agiriye ingorane z’amagara, yavuze ati: “Naragize intuntu. Nta nguvu nari ngifise, nta na morare . . . Numva umengo kabaye.”

Ivyo vyashikiye Daniel bitwibutsa ko bishobora gushika uwo ari we wese agakikwa n’amagara. Ariko ntiwumve, hari ivyo dushobora gukora kugira twikingire ku rugero kanaka. Bite hoho amagara abandanije kudukika? Vyoba bica bisigura ko agahimbare kaduciye mu myanya y’intoke? Habe namba. Turabona uburorero mu kanya. Reka tubanze dusuzume ibintu bishobora gutuma tugira amagara meza.

‘NTURENZE URUGERO.’ (1 Timoteyo 3:2, 11) Iyo umuntu afise akamenyero ko kurya no kunywa birenze urugero biragirira nabi amagara yiwe, aho rero ntituvuze ingene ubutunzi bwiwe buhahonera. Bibiliya igira iti: “Ntube mu banywi b’umuvinyu ba cane, mu baryi b’inyama b’abakunzi b’inda. Kuko imborerwa n’umukunzi w’inda bazoja mu bworo.”​—Imigani 23:20, 21.

NTUHUMANYE UMUBIRI WAWE. “Twiyuhagire ubuhumane bwose bw’umubiri n’ubw’umutima.” (2 Abakorinto 7:1) Abantu barahumanya imibiri yabo mu kunywa itabi, ubugoro, inzoga zirenze urugero canke ibiyayuramutwe. Nk’akarorero, Ikigo co muri Amerika kijejwe gukinga indwara, kivuga ko kunywa itabi “biteza indwara be n’ubumuga kandi ko bigirira nabi ibihimba nka vyose vy’umubiri.”

NUFATE UMUBIRI WAWE N’UBUZIMA BWAWE NK’INGABIRE Y’AGACIRO. “Kuko muri yo [Imana] ari ho dufise ubuzima, tukagendagenda kandi tukaba turiho.” (Ivyakozwe 17:28) Kumenya ico kintu bituma twirinda kwita mu kaga bidakenewe, twaba turi ku kazi, tunyonga umuduga, n’igihe duhitamwo ingene twokwinezereza. Wumva vyoba bimaze iki kuryoherwa akanya gato maze ukamara ubuzima bwawe bwose umugaye?

NIWIRINDE GUTWARWA N’IVYIYUMVIRO BIBI. Ivyo wiyumvira biragira ico bikoze ku mubiri wawe. Nugerageze rero kwirinda amaganya, ishavu rirenze, ishari, be n’ibindi vyiyumviro vyokugirira nabi. Muri Zaburi 37:8 hagira hati: “Reka ishavu, uhebe ubushangashirwe.” Ahandi na ho hagira hati: “Ntimukigere mwiganyira ku vy’ejo, kuko umusi w’ejo uzoba ufise amaganya yawo.”​—Matayo 6:34.

NIWIHATIRE KWIYUMVIRA IBINTU VYIZA. Mu Migani 14:30 hagira hati: “Umutima utekanye ni ubuzima bw’umubiri w’inyama.” Bibiliya kandi igira iti: “Umutima unezerewe ugira neza nk’umuti uvūra.” (Imigani 17:22) Ivyo n’abahinga baravyemeza. Umuganga umwe wo muri Ekose yavuze ko “umuntu anezerewe bishoboka ko azorwara gake kuruta uwutanezerewe.”

NUBE UMUNTU YINANATA. Cokimwe n’umwe Daniel twavuga, hari igihe tubura ukundi twobigenza bikaba ngombwa ko twihanganira ingorane turimwo. Ariko rero, ni twe twihitiramwo ingene twokwihangana. Hari abaca bihebura, ivyo bigatuma ibintu vyunyuka. Mu Migani 24:10 hagira hati: “Woba wacitse intege ku musi w’amarushwa? Inkomezi zawe zizoba nke.”

Abandi na bo, naho mu ntango bihebura mu nyuma barinanata. Bariga gucumbagira, bagahuza n’uko ibintu biba vyifashe. Ni ko vyagendeye umwe Daniel. Yavuze ko aho amariye gusenga cane akongera akazirikana ku vyiza bivugwa muri Bibiliya, “yaciye atangura kubona ibintu mu buryo bwiza aho kuguma abona ingorane.” Ikigeretseko, cokimwe n’abandi baca mu ngorane zikomeye, yarize kugira impuhwe n’ikibabarwe. Ivyo vyatumye abwira abandi ubutumwa buhumuriza bwo muri Bibiliya.

Uwundi yaciye mu ngorane zikomeye ni uwitwa Steve. Igihe yari afise imyaka 15, yaragize isanganya ryatumye aba pararize. Amaze imyaka 18, amaboko yiwe yarasubiye gukora. Yaciye aja kwiga kaminuza hanyuma atangura kwisuka mu kaborerwe, mu biyayuramutwe no mu buhumbu. Nta cizigiro yari afise. Yagiye kukigira igihe yatangura kwiga Bibiliya. Ivyo vyatumye asubira guha agaciro ubuzima bimufasha no gutsinda izo ngeso mbi. Yavuze ati: “Sinari ncumva ko ata co maze. Ubu ndafise amahoro, umunezero, kandi ndahimbawe.”

Ivyo Steve na Daniel bavuze bitwibutsa ibivugwa muri Zaburi 19:7, 8 ahagira hati: “Itegeko rya Yehova ntirigira akanenge, rihembura umuntu. . . . Amateka ava kuri Yehova aragororotse, atuma umutima unezerwa; ibwirizwa rya Yehova ntiryanduye, rikayanganisha amaso.”