Zaburi 4:1-8

  • Isengesho ryerekana ukwizigira Imana

    • «Niwashavura, ntibice bituma ucumura» (4)

    • «Nzokwisinzirira mu mahoro» (8)

Ku mukuru w’abaririmvyi*: ikwiye guherekezwa n’ibicurarangisho vy’imirya. Ni zaburi ya Dawidi. 4  Nunyishure iyo ndaguhamagaye, ewe Mana yanje igororotse+! Nuncire icanzo* mu magorwa yanje. Nungirire ubuntu, wumve isengesho ryanje.   Mbe mwa bantu mwe, muzogeza ryari kunsuzugura? Muzogeza ryari gukunda ibitagira akamaro no kurondera ibinyoma? (Sela*)   Nimumenye ko Yehova azotonesha* intahemuka yiwe.Yehova azonyumva ninamuhamagara.   Niwashavura, ntibice bituma ucumura+. Uravugira mu mutima wawe, ku gitanda cawe, ariko ugume wihoreye. (Sela)   Nushikane ibimazi vy’ubugororotsi,kandi wizigire Yehova+.   Benshi baguma babaza ngo: «Ni nde azotwereka ivyiza?» Umuco wo mu maso hawe nutumurikire, ewe Yehova+!   Umutima wanje wawujuje umunezero mwinshikuruta uwo abantu bagira iyo bimbuye intete n’umuvinyu ku bwinshi.   Nzoryama nisinzirire mu mahoro+,kuko wewe gusa Yehova, ari we utuma niberaho mu mutekano+!

Utujambo tw'epfo

Mu giheburayo havuga ngo «nutume nagukirwa.»
Canke «azotandukanya n’abandi», «azofata mu buryo budasanzwe.»