Zaburi 148:1-14

  • Ivyaremwe vyose birashemeza Yehova

    • «Yemwe bamarayika biwe mwese, nimumushemeze!» (2)

    • «Izuba, ukwezi n’inyenyeri nibimushemeze» (3)

    • Abatama n’abakiri bato nibashemeze Imana (12, 13)

148  Shemeza Yehova*! Shemeza Yehova mu majuru+,mumushemeze iyo hejuru.   Yemwe bamarayika biwe mwese, nimumushemeze+! Yemwe ngabo ziwe mwese+, nimumushemeze!   Yemwe zuba n’ukwezi, nimumushemeze! Nimumushemeze, yemwe nyenyeri mwaka mwese+!   Yemwe majuru ari hejuru cane*, nimumushemeze!Namwe mazi ari hejuru y’amajuru, nimumushemeze!   Vyose nibishemeze izina rya Yehova,kuko yategetse maze bikaremwa+.   Abigumiza mu kibanza cavyo gushika ibihe bidahera+.Yabishingiye itegeko ritazokwigera rivaho+.   Nimushemeze Yehova kw’isi,yemwe biremwa binini vyo mu mazi namwe mabenga yose y’amazi,   yemwe miravyo n’urubura namwe bibarafu* n’ibicu bizitanye,yemwe bihuhusi mushitsa ijambo ryiwe+,   yemwe misozi namwe mitumba mwese+,yemwe biti vy’ivyamwa namwe masederi mwese+, 10  yemwe bikoko vyo mw’ishamba+ namwe bitungwa mwese,yemwe bikoko bikwega inda hasi namwe nyoni mwese, 11  yemwe bami bo kw’isi namwe mahanga mwese,yemwe baganwa namwe bacamanza mwese bo kw’isi+, 12  yemwe misore namwe nkumi*,yemwe batama namwe mwese abakiri bato. 13  Vyose nibishemeze izina rya Yehova,kuko izina ryiwe ryonyene ari ryo riri hejuru cane hadashikwa+. Icubahiro ciwe kirengeye isi n’ijuru+. 14  Azokwongera inguvu* abantu biwe,kugira ngo intahemuka ziwe zose zininahazwe,abana ba Isirayeli, abantu bari hafi yiwe. Shemeza Yehova*!

Utujambo tw'epfo

Canke «haleluya!» Mu giheburayo havuga ngo «shemeza Ya!» «Ya» ni impfunyapfunyo y’izina «Yehova.»
Mu giheburayo havuga ngo «yemwe majuru y’amajuru.»
Canke «shelegi.» Shelegi ni utuvunjivunji twera cane dukoragurika nk’imvura. Mu gifaransa batwita neige.
Mu giheburayo havuga ngo «namwe masugi.»
Mu giheburayo havuga ngo «azoduza ihembe.»
Canke «haleluya!» Mu giheburayo havuga ngo «shemeza Ya!» «Ya» ni impfunyapfunyo y’izina «Yehova.»