Zaburi 146:1-10

  • Niwizigire Imana aho kwizigira abantu

    • Iyo umuntu apfuye, ivyiyumviro vyiwe biba biheze (4)

    • Imana irahagurutsa abunamye (8)

146  Shemeza Yehova*+! Reka nshemeze Yehova n’umutima wanje wose+!   Nzoshemeza Yehova ubuzima bwanje bwose. Nzoririmbira amashemezo* Imana yanje igihe cose nzoba nkiriho.   Ntimwizigire umunyacubahiro*,canke umwana w’umuntu adashobora gutanga ubukiriro+.   Impwemu* yiwe iramuvamwo, akisubirira mw’ivu+.Uwo musi nyene ivyiyumviro vyiwe bigahera+.   Hahiriwe uwufise Imana ya Yakobo nk’umutabazi wiwe+,akizigira Yehova Imana yiwe+,   Umuremyi w’ijuru n’isi,ikiyaga n’ibintu vyose biri muri vyo+,umwe yama ari intahemuka ibihe vyose+,   agatunganiriza abanyazwe utwabo,kandi agaha ibifungurwa* abashonje+. Yehova arabohora abapfunzwe*+.   Yehova arahumura amaso y’impumyi+.Yehova arahagurutsa abunamitswe n’ingorane+.Yehova arakunda abagororotsi.   Yehova arakingira ba kavamahanga,agashigikira impfuvyi n’abapfakazi+,ariko akaburabuza imigambi y’ababisha*+. 10  Yehova azoba Umwami ibihe vyose+.Ewe Siyoni, Imana yawe izoba Umwami gushika ibihe bidahera*. Shemeza Yehova*!

Utujambo tw'epfo

Canke «haleluya!» Mu giheburayo havuga ngo «shemeza Ya!» «Ya» ni impfunyapfunyo y’izina «Yehova.»
Canke «nzocurarangira.»
Canke «umuganwa.»
Canke «impemu.»
Mu giheburayo havuga ngo «umukate.»
Mu giheburayo havuga ngo «ababoshwe.»
Canke «agoramika inzira y’ababisha.»
Canke «uko urunganwe rugenda rurakurikirana.»
Canke «haleluya!» Mu giheburayo havuga ngo «shemeza Ya!» «Ya» ni impfunyapfunyo y’izina «Yehova.»