Zaburi 101:1-8

  • Umutegetsi atunganye

    • «Sinihanganira abishira hejuru» (5)

    • «Nzoraba ryiza abizigirwa» (6)

Ni zaburi ya Dawidi. 101  Nzoririmba urukundo rwawe n’ubutungane bwawe. Ewe Yehova, nzokuririmbira amashemezo*.   Nzokwiyubara kandi ngume ndi intungane*. None uzontabara ryari? Nzogendera mu nzu yanje mfise umutima utunganye+.   Sinzoshira imbere y’amaso yanje ikintu na kimwe kitagira akamaro. Ndanka ibikorwa vy’abantu batagororotse+.Sindavyerekwa na gato*.   Sinegera abantu b’umutima ugoramye.Sinzokwigera nemera* ikibi.   Umuntu abeshera mugenziwe mu mpisho+,ndamunumya*. Umuntu yishira hejuru kandi yibona,sindamwihanganira.   Nzoraba ryiza abizigirwa bo kw’isi,kugira bibanire nanje. Abantu b’intungane* ni bo bazonkorera.   Nta muntu w’indyarya azoba mu nzu yanje,kandi nta mubeshi azohagarara imbere yanje.   Buri gitondo nzonumya* ababisha bose bo kw’isi,kugira ndandure mu gisagara ca Yehova inkozi z’ikibi zose+.

Utujambo tw'epfo

Canke «nzogucurarangira.»
Canke «ntagirako umugayo.»
Canke «ntibinyumirako.»
Mu giheburayo havuga ngo «menya.»
Canke «ndamukuraho.»
Canke «batagirako umugayo.»
Canke «nzokuraho.»