Yohani 14:1-31

  • Yezu ni we nzira yonyene ishikana kwa Data (1-14)

    • «Jewe ndi inzira, ukuri n’ubuzima» (6)

  • Yezu asezerana impwemu nyeranda (15-31)

    • «Data aranduta» (28)

14  Yezu yongera kuvuga ati: «Ntimuhagarike umutima+. Nimwizere Imana+, nanje munyizere.  Mu nzu ya Dawe hariyo ibibanza vyinshi vyo kubamwo. Iyaba atari uko mba narabibabwiye. Ndagiye rero kubategurira ikibanza+.  Vyongeye, ko ngiye kubategurira ikibanza, nzogaruka ndabatware iwanje, kugira ngo aho ndi abe ari ho namwe muba+.  Kandi iyo ndiko ndaja murazi inzira ijayo.»  Toma+ aca amubwira ati: «Mukama, ntituzi iyo uriko uraja. None twomenya gute inzira ijayo?»  Yezu amwishura ati: «Jewe ndi inzira+, ukuri+ n’ubuzima+. Nta wuja kwa Data atanciyeko+.  Iyo jewe muba mwaramenye, muba mwaramenye na Data. Guhera ubu muramuzi kandi mwaramubonye+  Filipo aca amubwira ati: «Mukama, twereke So wawe bizoba bikwiye.»  Yezu amubwira ati: «Igihe cose tumaranye nturamenya ga Filipo? Uwumbonye aba abonye na Data+. Kubera iki none umbaza ngo: “Twereke So wawe”? 10  Ntiwemera none ko nunze ubumwe na Data be n’uko Data yunze ubumwe nanje+? Ibintu ndababwira si ivyo nikurira mu mutwe+. Mugabo Data, umwe aguma yunze ubumwe nanje, ni we yikorera ibikorwa vyiwe. 11  Nimwemere ivyo ndababwiye ko nunze ubumwe na Data be n’uko Data yunze ubumwe nanje, canke na ho muvyemere kubera ibikorwa ubwavyo+. 12  Emwe ni ukuri ndabibabwiye, uwunyizera na we nyene azokora ibikorwa nkora. Mbere azokora ibikorwa biruta ivyo+, kuko jewe ngiye kwa Data+. 13  Vyongeye, ivyo muzosaba vyose mw’izina ryanje nzobikora, kugira ngo Data aninahazwe biciye ku Mwana+. 14  Ico muzosaba cose mw’izina ryanje nzogikora. 15  Nimba munkunda, muzokwubahiriza amabwirizwa yanje+. 16  Nanje nzosaba Data kugira abahe uwundi mufasha* agumana namwe ibihe vyose+, 17  ya mpwemu y’ukuri+ isi idashobora kuronka, kuko itayibona canke ngo iyimenye+. Mwebwe murayizi, kuko igumana namwe kandi ikaba iri muri mwebwe. 18  Sinzobasiga mwenyene*. Nzogaruka aho muri+. 19  Hasigaye igihe gito isi ntisubire kumbona, mugabo mwebwe muzombona+, kuko ndiho namwe mukazoba muriho. 20  Kuri uwo musi muzomenya ko nunze ubumwe na Data, namwe mukaba mwunze ubumwe nanje, nanje nkaba nunze ubumwe namwe+. 21  Uwemera amabwirizwa yanje kandi akayubahiriza, uwo ni we ankunda. Uwunkunda na we azokundwa na Dawe, nanje nzomukunda kandi nzomwihishurira bimwe bitomoye.» 22  Yuda+, atari umwe Yuda Isikariyoti, aca amubwira ati: «Mukama, kubera iki ushaka kutwihishurira bimwe bitomoye ariko ntiwihishurire isi?» 23  Yezu amwishura ati: «Nimba umuntu ankunda, azokwubahiriza ijambo ryanje+ kandi Dawe azomukunda, kandi tuzoza twibere iwe+. 24  Uwutankunda ntiyubahiriza amajambo yanje. Amajambo ndababwira si ayanje, ahubwo ni aya Data yantumye+. 25  Ndababwiye ivyo bintu nkiri kumwe namwe. 26  Mugabo wa mufasha, ya mpwemu nyeranda Data azorungika mw’izina ryanje, azobigisha ibintu vyose kandi azobibutsa ibintu vyose nababwiye+. 27  Ndabasigiye amahoro. Ndabahaye amahoro yanje+. Sindayabahaye nk’uko isi iyatanga. Ntimuhagarike umutima canke ngo mutekerwe n’ubwoba. 28  Mwumvise ko nababwiye nti: “Ndagiye kandi nzogaruka aho muri.” Iyo muba munkunda mwari kunezerwa n’uko ngiye kwa Data, kuko Data anduta+. 29  Ndabibabwiye bitaraba kugira ngo muze mwizere nivyaba+. 30  Sinkivugana namwe vyinshi, kuko umutware w’isi+ ariko araza, kandi nta bubasha amfiseko+. 31  Mugabo kugira ngo isi yose imenye ko nkunda Data, nkora ibintu vyose nk’uko nyene Data yabintegetse+. Nimuhaguruke tugende.

Utujambo tw'epfo

Canke «uwundi muhoza.»
Canke «muri nk’impfuvyi.»