Yohani 13:1-38

  • Yezu yoza ibirenge abigishwa biwe (1-20)

  • Yezu avuga ko Yuda aza kumugurisha (21-30)

  • Ibwirizwa rishasha (31-35)

    • «Urukundo ruri hagati yanyu» (35)

  • Yezu avuga ko Petero aza kumwihakana (36-38)

13  Imbere y’uko umusi mukuru wa Pasika ugera, Yezu yari azi ko isaha igeze+ y’uko ava mw’isi agasubira kwa Se+. Kubera ko yari yarakunze abiwe bari mw’isi, yabandanije kubakunda gushika kw’iherezo+.  Ico gihe bariko barihereza imfungurwa zo ku mugoroba, kandi Shetani* yari yamaze gushira mu mutima wa Yuda Isikariyoti+, mwene Simoni, iciyumviro co kumugurisha+.  Yezu rero, kubera yari azi ko Se yashize ibintu vyose mu maboko yiwe be n’uko yaje ava ku Mana kandi akaba yagira asubire ku Mana+,  arahaguruka bakiriko barafungura, ashira ku ruhande impuzu ziwe zo hejuru. Araheza atora igitambara aragikenyera+.  Aca ashira amazi mw’ibesani, atangura kwoza ibirenge vy’abigishwa no kuvyumutsa akoresheje ca gitambara akenyeye.  Ashikiriye Simoni Petero, aca amubwira ati: «Mukama, ugira unyoze ibirenge?»  Yezu amwishura ati: «Ivyo ndiko ndakora nta vyo utahura ubu, ariko uzobitahura mu nyuma.»  Petero amubwira ati: «Oya ntuzopfa unyogeje ibirenge!» Yezu amwishura ati: «Ntakwogeje+ ibirenge, nta co uzoba usangiye nanje.»  Simoni Petero aca amubwira ati: «Mukama, ntunyoze ibirenge gusa rero, ahubwo nunyoze n’amaboko n’umutwe.» 10  Yezu amubwira ati: «Uwiyoze nta kindi aba akeneye kwozwa atari ibirenge, kuko aba atyoroye wese. Mwebwe muratyoroye, ariko si mwese.» 11  Yari azi uwagira amugurishe+. Ni co gituma yavuze ati: «Si mwese mutyoroye.» 12  Ahejeje kuboza ibirenge no kwambara za mpuzu ziwe, aca asubira kwicara ku meza maze ababwira ati: «Muratahuye ico ndabakoreye? 13  Mwebwe munyita “Mwigisha” na “Mukama”, kandi ni vyo kuko ndi we+. 14  Nimba rero jewe ndabogeje ibirenge kandi ndi Umukama n’Umwigisha+, na mwebwe mukwiye* kwozanya ibirenge+. 15  Ndabahaye akarorero, kugira namwe mugire nk’uko ndabagiriye+. 16  Emwe ni ukuri ndabibabwiye, umushumba ntaruta shebuja, kandi n’uwatumwe ntaruta uwamutumye. 17  Ko muzi ivyo bintu, muzoba muhiriwe nimwabikora+. 18  Sindiko mvuga mwese, ndazi abo natoye. Mugabo vyagenze gutyo kugira icanditswe kiranguke+, ikivuga ngo: “Uwo twahora dusangira ibifungurwa*, yampindutse*+.” 19  Ndabibabwiye ubu bitaraba, kugira ngo nivyaba muze mwizere ko ndi we+. 20  Emwe ni ukuri ndabibabwiye, uwakiriye uwo ntumye na jewe aba anyakiriye+, kandi uwunyakiriye aba yakiriye n’uwantumye+ 21  Ahejeje kuvuga ivyo, Yezu abura amahoro mu mutima, hanyuma avuga ati: «Emwe ni ukuri ndabibabwiye, umwe muri mwebwe araza kungurisha*+ 22  Abigishwa biwe baca batangura kurabana bazazaniwe, bibaza uwo yariko aravuga uwo ari we+. 23  Umwe mu bigishwa biwe, wa wundi Yezu yakunda cane+, yari yicaye iruhande yiwe*. 24  Simoni Petero aca amugirira ikimenyetso n’umutwe, amubwira ati: «Tubwire uwo ariko aravuga.» 25  Uwo mwigishwa aca yegamira igikiriza ca Yezu, amubaza ati: «Mukama, ni nde+ 26  Yezu yishura ati: «Ni uwo ngira mpe ikimanyu c’umukate ndumvye mw’isahani+.» Amaze kudumba umukate mw’isahani, aca arawutora awuha Yuda mwene Simoni Isikariyoti. 27  Yuda amaze kwakira ico kimanyu, Shetani aca amwinjiramwo+. Maze Yezu amubwira ati: «Ico uriko urakora gikore ningoga.» 28  Ariko nta n’umwe mu bari bicaye ku meza yamenye igituma amubwiye gutyo. 29  Kubera ko Yuda ari we yari afise agasandugu k’amahera+, hari abiyumviriye ko Yezu yari amubwiye ati: «Gura ivyo dukeneye ku bw’umusi mukuru», canke ko yari akwiye kugira ico ahaye aboro. 30  Amaze kwakira ico kimanyu, ubwo nyene aca arasohoka, kandi hari mw’ijoro+. 31  Amaze gusohoka, Yezu aca avuga ati: «Ubu rero Umwana w’umuntu araninahajwe+, kandi Imana iraninahajwe kubera we. 32  Imana ubwayo izomuninahaza+, kandi izomuninahaza bidatevye. 33  Bana bato, ndacari kumwe namwe akanya gatoyi. Muzondondera, kandi nk’uko nabibwiye Abayuda, namwe ubu ndabibabwiye: “Iyo ndiko ndaja ntimushobora gushikayo+.” 34  Ndabahaye ibwirizwa rishasha: nimukundane. Nk’uko nabakunze+, abe ari ko namwe mukundana+. 35  Urukundo ruri hagati yanyu ni rwo ruzokwereka abantu bose ko muri abigishwa banje+ 36  Simoni Petero aca amubaza ati: «Mukama, ugira uje he?» Yezu amwishura ati: «Ntushobora kunkurikira ubu nyene iyo ngira nje, ariko uzonkurikira mu nyuma+ 37  Petero amubwira ati: «Mukama, kubera iki ntashobora kugukurikira ubu nyene? Nzokwigura+ 38  Yezu aca amwishura ati: «Uzonyigura? Emwe ni ukuri ndabikubwiye, isake ntibika utaranyihakana gatatu+

Utujambo tw'epfo

Mu kigiriki havuga ngo «wa Mubesheranyi.» Raba Insiguro y’amajambo (Mubesheranyi).
Canke «mutegerezwa.»
Canke «umukate.»
Mu kigiriki havuga ngo «yandugirije igitsintsiri.»
Canke «kumpemukira.»
Mu kigiriki havuga ngo «mu gikiriza ciwe.»