Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Inkuru nziza ya Yohani

Ibigabane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ibirimwo muri make

 • 1

  • «Jambo acika umuntu» (1-18)

  • Intahe ya Yohani Umubatizi (19-28)

  • Yezu ni Umwagazi w’intama w’Imana (29-34)

  • Abigishwa ba mbere ba Yezu (35-42)

  • Filipo na Natanayeli (43-51)

 • 2

  • Ubugeni bw’i Kana; Yezu ahindura amazi umuvinyu (1-12)

  • Yezu ahumanura urusengero (13-22)

  • Yezu arazi ikiri mu muntu (23-25)

 • 3

  • Yezu na Nikodemu (1-21)

   • Kwongera kuvuka (3-8)

   • «Imana yarakunze isi cane» (16)

  • Yohani ashingira intahe Yezu ubwa nyuma (22-30)

  • «Uwuva hejuru» (31-36)

 • 4

  • Yezu n’Umusamariyakazi (1-38)

   • Senga Imana «mu mpwemu no mu kuri» (23, 24)

  • Abasamariya benshi bizera Yezu (39-42)

  • Yezu akiza umwana w’umusuku w’umwami (43-54)

 • 5

  • Akiza umuntu arwaye ku kidengeri ca Bezata (1-18)

  • Ububasha Yezu yahawe na Se (19-24)

  • Abapfuye bazokwumva ijwi rya Yezu (25-30)

  • Ibishingira intahe Yezu (31-47)

 • 6

  • Yezu agaburira abagabo 5.000 (1-15)

  • Yezu agendera ku mazi (16-21)

  • Yezu ni «umukate w’ubuzima» (22-59)

  • Benshi batsitazwa n’amajambo ya Yezu (60-71)

 • 7

  • Yezu ku musi mukuru w’insago (1-13)

  • Yigisha ku musi mukuru (14-24)

  • Ivyiyumviro bitandukanye ku bijanye na Kristu (25-52)

 • 8

  • Data arashingira intahe Yezu (12-30)

   • Yezu ni «umuco w’isi» (12)

  • «Abana ba Aburahamu» (31-41)

   • «Ukuri kuzobagira abidegemvya» (32)

  • Abana ba Shetani (42-47)

  • Yezu na Aburahamu (48-59)

 • 9

  • Yezu akiza umugabo yavutse ari impumyi (1-12)

  • Abafarizayo babaza ibibazo uwo mugabo (13-34)

  • Abafarizayo ni impumyi (35-41)

 • 10

  • Umwungere n’impongore z’intama (1-21)

   • Yezu ni «umwungere mwiza» (11-15)

   • «Ndafise izindi ntama» (16)

  • Abayuda bahura na Yezu ku musi mukuru wo kwegurira Imana urusengero (22-39)

   • Abayuda benshi baranka kumwizera (24-26)

   • «Intama zanje zirumviriza ijwi ryanje» (27)

   • Umwana arunze ubumwe na Se (30, 38)

  • Benshi barizera Yezu hakurya ya Yorodani (40-42)

 • 11

  • Urupfu rwa Lazaro (1-16)

  • Yezu ahoza Marita na Mariya (17-37)

  • Yezu azura Lazaro (38-44)

  • Umugambi wo kwica Yezu (45-57)

 • 12

  • Mariya asuka amavuta ku birenge vya Yezu (1-11)

  • Yezu yinjira i Yeruzalemu nk’umwami (12-19)

  • Yezu amenyesha ibijanye n’urupfu rwiwe (20-37)

  • Abayuda barashitsa ubuhanuzi mu kutizera Yezu (38-43)

  • Yezu yaje gukiza isi (44-50)

 • 13

  • Yezu yoza ibirenge abigishwa biwe (1-20)

  • Yezu avuga ko Yuda aza kumugurisha (21-30)

  • Ibwirizwa rishasha (31-35)

   • «Urukundo ruri hagati yanyu» (35)

  • Yezu avuga ko Petero aza kumwihakana (36-38)

 • 14

  • Yezu ni we nzira yonyene ishikana kwa Data (1-14)

   • «Jewe ndi inzira, ukuri n’ubuzima» (6)

  • Yezu asezerana impwemu nyeranda (15-31)

   • «Data aranduta» (28)

 • 15

  • Ikigereranyo c’umuzabibu w’ukuri (1-10)

  • Ibwirizwa ryo kwigana urukundo rwa Kristu (11-17)

   • «Nta wurusha urukundo uwigura abagenzi biwe» (13)

  • Isi iranka abigishwa ba Yezu (18-27)

 • 16

  • Bamwe mu bigishwa ba Yezu bazokwicwa (1-4a)

  • Igikorwa c’impwemu nyeranda (4b-16)

  • Umubabaro w’abigishwa uzohinduka umunezero (17-24)

  • Yezu «yaratsinze isi» (25-33)

 • 17

  • Isengesho rya nyuma ari kumwe n’intumwa ziwe (1-26)

   • Kumenya Imana bisobanura ubuzima budahera (3)

   • Abakirisu si ab’isi (14-16)

   • «Ijambo ryawe ni ukuri» (17)

   • «Narabamenyesheje izina ryawe» (26)

 • 18

  • Yuda agurisha Yezu (1-9)

  • Petero akoresha inkota (10, 11)

  • Yezu ajanwa kwa Anasi (12-14)

  • Petero yihakana Yezu ubwa mbere (15-18)

  • Yezu imbere ya Anasi (19-24)

  • Petero yihakana Yezu ubwa kabiri n’ubwa gatatu (25-27)

  • Yezu imbere ya Pilato (28-40)

   • «Ubwami bwanje si ubwo muri iyi si» (36)

 • 19

  • Bakubita Yezu kandi bakamutyekeza (1-7)

  • Pilato yongera gusambisha Yezu (8-16a)

  • Yezu amanikwa ku giti i Gologota (16b-24)

  • Yezu asaba umwigishwa ngo yitwararike nyina wiwe (25-27)

  • Urupfu rwa Yezu (28-37)

  • Amaziko ya Yezu (38-42)

 • 20

  • Basanga imva igaragara (1-10)

  • Yezu abonekera Mariya Magadalena (11-18)

  • Yezu abonekera abigishwa biwe (19-23)

  • Toma akekeranya ariko mu nyuma akemera (24-29)

  • Intumbero y’uwu muzingo (30, 31)

 • 21

  • Yezu abonekera abigishwa biwe (1-14)

  • Petero yemera ko akunda Yezu (15-19)

   • «Gaburira intama zanje ntonto» (17)

  • Ibizoshikira wa mwigishwa Yezu yakunda cane (20-23)

  • Insozero (24, 25)