Yobu 33:1-33

  • Elihu akosora Yobu kubera ukwisigura kwiwe (1-33)

    • «Naronse incungu» (24)

    • Nasubire kugira inkomezi nk’izo mu buto (25)

33  Ariko ubu rero ga Yobu, ndakwinginze wumve amajambo yanje.Nutege ugutwi ivyo mvuga vyose.   Ntegerezwa kwugurura akanwa.Ururimi* rwanje rutegerezwa kuvuga.   Amajambo yanje ndayavugana umutima ugororotse+.Iminwa yanje ivuga ivyo nzi ata buryarya.   Impwemu y’Imana yarandemye+,impemu za Mushoboravyose zarampaye ubuzima+.   Nunyishure nimba ubishoboye.Niwitegure unshikirize ivyiyumviro vyawe.   Imbere y’Imana y’ukuri meze nkawe.Na jewe nabumbwe mw’ibumba+.   Sindagutere ubwoba rerokandi nturengerwe n’amajambo yanje.   Ariko numvise ivyo wavuze.Nagumye numva aya majambo ngo:   “Ndatyoroye, nta gicumuro nakoze+.Ndera, nta kosa na rimwe mfise+. 10  Ariko Imana ntibura imvo zo kundwanya.Imfata nk’umwansi wayo+. 11  Yaraboshe amaguru yanje*,iguma isuzuma inzira zanje zose+.” 12  Mugabo ivyo wavuze si vyo. Ngira ndakwishure rero. Imana iraruta umuntu kure n’iyo+. 13  Kubera iki none uyidogera+? Hoba ari kubera itakwishuye ku majambo yawe+? 14  Kuko Imana ivuga rimwe, ikavuga n’irya kabiri,(ariko nta n’umwe avyitaho) 15  ikabigira mu ndoto, mu kubonekerwa kwo mw’ijoro+,igihe abantu baba batwawe n’agatiro,baryamye mu bitanda vyabo. 16  Iraheza ikugurura amatwi yabo+,igashimangira* amategeko yayo muri bo, 17  kugira ibuze umuntu gukora ikibi+yongere imukingire ubwishime+. 18  Imana irinda ubuzima bwiwe icobo*+,igakingira ubuzima bwiwe inkota*. 19  Umuntu kandi arakosorwa n’ububabare bwo ku gitanda ciwe,hamwe n’ububabare budahera bw’amagufa yiwe, 20  ku buryo n’umukate* usigara umushisha,akanka kurya n’ibifungurwa biryoshe+. 21  Umubiri wiwe uronda ugashira,agasigara ku magufa gusa. 22  Ubuzima bwiwe bwegera icobo,ubwiwe akegera abateza urupfu. 23  Ariko habonetse intumwa* iza kuri we,umuvugizi umwe mu gihumbi,kugira imubwire ingene yoba umugororotsi, 24  Imana iraheza ikamugirira ubuntu, ikavuga iti:“Mureke ntamanuke mu cobo+! Naronse incungu+! 25  Umubiri wiwe nutotahare* kurusha mu buto+.Nasubire kugira inkomezi nk’izo mu buto+.” 26  Azotakambira Imana+, na yo imugirire ubuntu.Azokwiha akaruru k’umunezero abonye mu maso hayo,kandi izosubira kumubona nk’umugororotsi. 27  Uwo muntu azobwira* abandi ati:“Naracumuye+ kandi ndagoramika ibigororotse,ariko sinabihaniwe*. 28  Yarancunguye ngo sinje mu cobo+,kandi ubuzima bwanje buzobona umuco.” 29  Emwe, Imana irakora ivyo bintu vyose,ikabikora kabiri mbere na gatatu, ibikorera umuntu, 30  kugira imukure mu cobo,kugira ahimbarirwe umuco w’ubuzima+. 31  Ntega ugutwi Yobu we! Nyumviriza! Guma uhoze nanje mbandanye kuvuga. 32  Nimba hari ico ufise uvuga, nunyishure. Nuvuge, kuko nshaka kwerekana ko uri mu kuri. 33  Nimba ata co ufise uvuga na ho, nunyumvirize.Nucereze, nanje nkwigishe ubukerebutsi.»

Utujambo tw'epfo

Mu giheburayo havuga ngo «ururimi rwanje n’amagage yanje.»
Canke «yarashize amaguru yanje mu mpatane z’ibiti.» Raba Insiguro y’amajambo (Impatane z’ibiti).
Mu giheburayo havuga ngo «igashira ikidodo ku.»
Canke «imva.»
Canke «ikirwanisho (ikirwanisho batera).»
Mu giheburayo havuga ngo «ubuzima.»
Canke «umumarayika.»
Canke «nugire amagara meza.»
Mu giheburayo havuga ngo «azoririmbira.»
Hashobora kandi kuvugwa ngo «ariko nta co vyamariye.»