Yesaya 6:1-13

  • Yesaya yerekwa Yehova mu rusengero rwiwe (1-4)

    • «Umweranda, umweranda, umweranda ni Yehova» (3)

  • Iminwa ya Yesaya ihumanurwa (5-7)

  • Yesaya atumwa (8-10)

    • «Ndi hano ntuma» (8)

  • «Gushika ryari ga Yehova?» (11-13)

6  Mu mwaka umwami Uziya yapfa+, nabonye Yehova yicaye ku ntebe y’ubwami iri hejuru cane+, kandi igice c’epfo c’ikanzu yiwe cari cuzuye urusengero.  Abaserafi* bari bahagaze hejuru yiwe. Umwe wese yari afise amababa atandatu. Abiri yayipfukisha mu maso, yandi abiri akayapfukisha ibirenge, abiri asigaye na yo akayagurukisha.   Umwe yarahamagara uwundi akamubwira ati: «Umweranda, umweranda, umweranda ni Yehova Nyeningabo+. Isi yose yuzuye ubuninahazwa bwiwe.»  Ijwi ry’uwuhamagara* rimaze kwumvikana, ibintu imiryango yo ku bwinjiriro izungurukirako bitangura kunyiganyiga, inzu na yo yuzura umwotsi+.   Nca mvuga nti: «Karabaye ndapfuye*,kubera ko ndi umuntu w’iminwa ihumanye,nkaba mba mu bantu b’iminwa ihumanye+,no kubera ko amaso yanje yiboneye Umwami Yehova Nyeningabo ubwiwe!»  Maze umwe muri abo baserafi araguruka aza aho ndi, afise mu kuboko ikara rirurumba+ yari yatoje udupensi ku gicaniro+.  Araheza arikoza ku munwa wanje, avuga ati: «Iri kara rirakoze ku minwa yawe. Ikosa ryawe rirakuweho,n’igicumuro cawe kirababariwe*  Nca numva ijwi rya Yehova rivuga riti: «Ntume nde? Ni nde yotugira+?» Maze mvuga nti: «Ndi hano ntuma+   Anyishura ati: «Genda ubwire aba bantu uti: “Muzokwumva incuro n’izindi,ariko ntimutegere.Muzobona incuro n’izindi,ariko ntihagire ico mumenya+.” 10  Nudadaze umutima w’aba bantu+,utume amatwi yabo aba intumva+,umatanye amaso yabokugira ntibayarabishe,canke ngo bumvishe amatwi,kugira ngo umutima wabo ntutegere,ngo bahindukire maze bakizwe+ 11  Nca mvuga nti: «Gushika ryari ga Yehova?» Maze anyishura ati: «Gushika ibisagara bihomvaguritse bigasigara ata wubibamwo,n’amazu agasigara ata muntu ayabamwo,n’igihugu kigatikizwa kigasigara ari umusaka+. 12  Gushika Yehova yomoye abantu+,igihugu kigasigara ari akahebwe bimwe bikomeye. 13  Mugabo kizosigaramwo ic’icumi c’abantu, kandi na co nyene kizosubira guturirwa. Kizomera nk’igiti kinini n’igiti c’umweloni bisigarana igishitsi iyo vyiciwe. Uruvyaro* rweranda ni rwo ruzoba igishitsi caco.»

Utujambo tw'epfo

Canke «ijwi ry’uwusemerera.»
Mu giheburayo havuga ngo «ndanumijwe.»
Canke «kiratangiwe impongano.» Raba Insiguro y’amajambo (Impongano).
Mu giheburayo havuga ngo «urubuto.»