Yesaya 54:1-17

  • Siyoni ya ngumba azoronka abana benshi (1-17)

    • Yehova ni umugabo wa Siyoni (5)

    • Abana ba Siyoni bazokwigishwa na Yehova (13)

    • Ibirwanisho vyo kurwanya Siyoni ntibizororanirwa (17)

54  Yehova avuze ati: «Niwihe akamo k’umunezero, yewe mugore w’ingumba utigeze uvyara+! Nezerwa wihe akamo k’umunezero+, wewe utigeze ugira ububabare bwo kwibaruka+,kuko abana* b’umugore yatawe ari benshikuruta ab’umugore afise umugabo*+   «Agura ikibanza c’ihema ryawe+. Sanza ibitambara vy’ihema ryawe rihambaye. Ntiwitinye. Rehura imigozi y’ihema ryawe,ukomeze imambo z’ihema ryawe+.   Kuko uzokwiragira iburyo n’ibubamfu. Uruvyaro rwawe ruzokwigarurira amahanga,kandi ruzoba mu bisagara vyagizwe umusaka+.   Ntutinye+ kuko utazoteterwa+.Ntumaramare kuko utazotaha zirayoye. Uzokwibagira agateterwe ko mu buto bwawe,kandi ibimaramare watewe no kuba uri umupfakazi ntuzosubira kuvyibuka.»   «Kuko Umuremyi* wawe ahambaye+ ameze nk’umugabo wawe*+.Yitwa Yehova Nyeningabo,kandi wa Mweranda wa Isirayeli ni Umucunguzi wawe+. Azokwitwa Imana y’isi yose+.   Kuko igihe jewe Yehova naguhamagara, wari umeze nk’umugore yahebwe kandi yishwe n’intuntu*+,nk’umugore yarongowe mu buto agaca atabwa», ni ko Imana yawe ivuze.   «Kuko naguhevye akanya gatoyi,mugabo nzokugarukana+ ndabigiranye imbabazi nyinshi.   Ishavu ryinshi nari mfise ryatumye ndaguhisha mu maso hanje akanya gatoyi+.Mugabo kubera ubuntu* bwanje bwamaho nzokugirira imbabazi+», ni ko Umucunguzi wawe+ Yehova avuze.   «Kuri jewe ivyo bimeze nko mu misi ya Nowa+. Kurya nyene narahiye yuko amazi yo mu gihe ca Nowa atazokwongera kurengera isi+,n’ubu ndarahiye yuko ntazokwongera kugushavurira canke ngo ndagukosore+. 10  Kuko imisozi ishobora kuvahon’imirambi ikanyiganyizwa,ariko urukundo* ndabakunda ntiruzohera+,n’isezerano ryanje ry’amahoro ntirizonyiganyizwa+», ni ko Yehova avuze, Umwe akwumvira impuhwe+. 11  «Ewe mugore watejwe amarushwa+, ukazungazungishwa n’igihuhusi, ntuhozwe+.Amabuye yawe ngira ndayubakishe ubudongo bugumye*,umushinge wawe ndawubakishe amabuye ya safiro+. 12  Iminara yo hejuru ku nzitiro zawe nzoyubakisha amabuye ya rubi,amarembo yawe ndayubakishe amabuye aca ibibatsi*,imbibe zawe zose na zo ndazubakishe amabuye y’agaciro. 13  Abana* bawe bose bazokwigishwa na Yehova+,kandi amahoro y’abana* bawe azoba menshi+. 14  Uzoshinga imizi mu bugororotsi+. Agacinyizo kazokwigizwa kure yawe+.Ntuzotinya ikintu na kimwe canke ngo hagire ikikurandura umutima,kuko kitazokwegera+. 15  Nihagira uwugutera,si je nzoba ndamutumye. Uwo wese azogutera ntazotsinda+ 16  «Raba! Ni jewe ubwanje naremye umucuziahuha amakara,agahingura ikirwanisho. Ni jewe kandi naremye umuntu ahonya kugira ngo atikize inganda+. 17  Rero nta kirwanisho cakozwe kugira bakurwanye kizororanirwa+.Kandi ururimi rwose ruzoguhagurukira ngo rukuburanye, uzorutsinda. Iyo ni yo ntoranwa y’abasavyi ba Yehova,kandi mbona ko bagororotse», ni ko Yehova avuze+.

Utujambo tw'epfo

Mu giheburayo havuga ngo «abahungu.»
Canke «shebuja.»
Mu giheburayo havuga ngo «Umuhinguzi.»
Canke «nka shobuja.»
Canke «yababaye mu mutima.»
Canke «urukundo rudahemuka (rudahera).»
Canke «urukundo rudahemuka (rudahera).»
Ubwo budongo rwari uruvange rw’ishwagara, umusenyi n’amazi.
Canke «amabuye y’umuriro.»
Mu giheburayo havuga ngo «abahungu.»
Mu giheburayo havuga ngo «abahungu.»