Yesaya 43:1-28

  • Yehova asubira kwegeranya abantu biwe (1-7)

  • Imana zitari zo ziburanishwa (8-13)

    • «Muri ivyabona vyanje» (10,12)

  • Bazokurwa i Babiloni (14-21)

  • «Ingo tuburane» (22-28)

43  Ibi rero ni vyo Yehova avuze,Umuremyi wawe, ewe Yakobo, Uwakubumvye, ewe Isirayeli+: «Ntutinye kuko nagucunguye+. Naguhamagaye mw’izina ryawe. Uri uwanje.   Niwaca mu mazi, nzoba ndi kumwe nawe+.Niwaca mu nzuzi, ntizizokurengera+. Niwaca mu muriro, ntuzoguturira,eka n’urubeya ntiruzokubabura.   Kuko ndi Yehova Imana yawe,wa Mweranda wa Isirayeli akaba n’Umukiza wawe. Natanze Misiri ngo ikubere incungu,ntanga Etiyopiya na Seba mu kibanza cawe.   Kuko wabaye uw’agaciro mu maso yanje+,uterwa iteka, kandi naragukunze+. Ni co gituma nzotanga abantu mu kibanza cawe,ntange n’amahanga mu kibanza c’ubuzima bwawe.   Ntutinye kuko ndi kumwe nawe+. Nzozana uruvyaro* rwawe ndarukuye mu buseruko,ndagukoranirize hamwe ndagukuye mu burengero+.   Nzobwira uburaruko nti: “Barekure+!”, ubumanuko na bwo nti: “Ntubagumye. Nzanira abahungu banje bari kure, n’abakobwa banje bari ku mpera z’isi+.   Nzanira uwo wese yitirirwa izina ryanje+kandi naremye ku bw’ubuninahazwa bwanje,uwo nabumvye, uwo nakoze+.”   Nimuzane ihanga ry’abantu batabona kandi bafise amaso,abantu batumva kandi bafise amatwi+.   Amahanga yose nahurire mu kibanza kimwe,n’abantu bakoranire hamwe+. Muri bo* ni nde ashobora kubihishura canke akatumenyesha ibizoba ubwa mbere+? Nibazane ivyabona vyabo kugira berekane ko bavuga vyo,canke na ho abandi bumve maze bavuge bati: “Ni ukuri+!”» 10  Yehova avuze ati: «Muri ivyabona vyanje+,emwe, umusavyi wanje natoye+,kugira ngo mumenye ibinyerekeye kandi munyizere*,no kugira ngo mutegere ko ndi wa wundi nyene+. Imbere yanje nta Mana yaremwe*,n’inyuma yanje nta n’imwe yaremwe*+. 11  Jewe ndi Yehova+, kandi nta wundi mukiza ariho atari jewe+ 12  «Ni jewe nabihishuye, ndakiza, ndabimenyekanisha,igihe ata mana y’inyamahanga yariho muri mwebwe+. Muri ivyabona vyanje rero», ni ko Yehova avuze, «kandi ni jewe Mana+. 13  Vyongeye, nama ndi wa wundi nyene+,kandi nta wonshikura ikintu mu kuboko+. Ngize ico nkoze, ni nde yombuza+ 14  Yehova Umucunguzi wanyu+, wa Mweranda wa Isirayeli+, avuze ati: «Nzorungika abantu i Babiloni ku bwanyu, manure ivyugazo vy’amarembo+,manure n’Abakaludaya mu mato* yabo, baboroge+. 15  Ndi Yehova, Umweranda wanyu+, Umuremyi wa Isirayeli+, Umwami wanyu+ 16  Ibi ni vyo Yehova avuze,Umwe aca inzira mu kiyaga,agaca akayira mu mazi asuriranya+, 17  Umwe asohora umukogote w’intambara n’ifarasi+,ingabo hamwe n’abarwanyi b’intwari, akavuga ati: «Bazoryama hasi ntibavyuke+. Bazozima, bazime nk’urutambi rwariko ruraka.» 18  «Ntimwibuke ivyo muri kahise,kandi ntimugume mwiyumvira ivya kera. 19  Raba! Ndiko nkora ikintu gishasha+.N’ubu kiriko kiraseruka. None ntimubibona? Nzoca inzira mu gahinga+,ncishe inzuzi mu bugaragwa+. 20  Ibikoko vyo mu gahinga,imbwebwe n’ibinyoni vyitwa imbuni bizoninahaza,kuko ntuma mu gahinga haboneka amazi,n’inzuzi mu bugaragwa+,kugira ngo abantu banje natoye+ banywe. 21  Ni abantu niremeye*ngo bamenyekanishe ishemezo ryanje+. 22  Mugabo ntiwampamagaye, ewe Yakobo+,kuko nakurambiye, ewe Isirayeli+. 23  Ntiwanzaniye intama z’amashikanwa yawe aturirwa uko yakabaye,canke ngo uninahaze mu kunshikanira ibimazi. Sinakugobereye ngo umpe ingabire,canke ngo ndakurambire ndagusaba imibavu*+. 24  Nta kanehe* imota neza waguze amahera ngo umpe,kandi ntiwanezereje mu kumpa ikinure c’ibimazi vyawe+. Ahubwo wandemereje ibicumuro vyawe,utuma ndambirwa n’amakosa yawe+. 25  Jewe ni je mpanagura amakosa* yawe+ ku bwanje+,kandi ibicumuro vyawe sinzovyibuka+. 26  Ingo tuburane. Nyibutsa nimba hari ico nibagiye.Vuga uko ubona ibintu, werekane ko uri mu kuri. 27  Sogokuruza wawe wa mbere yaracumuye,kandi abavugizi* bawe barangararije+. 28  Ni co gituma nzohumanya abatware b’ahantu heranda,ndeke Yakobo atikizwe,ndeke Isirayeli itukwe+.

Utujambo tw'epfo

Mu giheburayo havuga ngo «urubuto.»
Biboneka ko ari imana z’ikinyoma.
Canke «munyizigire.»
Canke «yabumbwe.»
Canke «yabumbwe.»
Canke «mu meri.» Imeri ni ubwato bunini.
Canke «nibumbiye.»
Canke «olibani.» Raba Insiguro y’amajambo (Olibani).
Ni ubwoko bw’amarenga amota.
Canke «ubugarariji.»
Bashobora kuba ari abigisha b’amategeko.