Yesaya 27:1-13

  • Yehova yica Lewiyatani (1)

  • Ururirimbo rwerekeye umuzabibu ugereranya Isirayeli (2-13)

27  Kuri uwo musi, Yehova azokoresha inkota yiwe ikaze, ihambaye kandi ikomeye+,yiteho ivya Lewiyatani* ya nzoka inyerera,Lewiyatani ya nzoka igenda iriheta.Ntazobura kwica urwo rukoko ruri mu kiyaga.   Kuri uwo musi, muze muririmbire uwo mugore* muti: «Ewe murima w’imizabibu ivamwo umuvinyu ubimba ifuro+!   Jewe Yehova, ndamuzigama+. Nguma ndamuvomēra+. Ndamuzigama ijoro n’umurangongo ntihagire uwumugirira nabi+.   Nta burake mfise+. Ni nde azompangara mu rugamba yitwaje ibisaka vy’amahwa n’ivyatsi bibi? Nzobihonyanga ndabihe umuriro vyose.   Nahungire nyabuna mu kibanza canje gikomeye. Naze asubize hamwe nanje.Nandondere dusubize hamwe.»   Mu misi izoza Yakobo azoshora imizi,Isirayeli ashurike anage+,kandi umwimbu wabo uzokwuzura igihugu+.   Mbega yoba akwiye gukubitwa nk’uko uwumukubita abigira? Canke yoba akwiye kwicwa cokimwe n’abishwe biwe?   Igihe uzomurungika, uzonigana na we ushizeko akaruru gateye ubwoba. Uzomwirukana ukoresheje umuyaga wawe ukaze, ku musi w’umuyaga wo mu buseruko+.   Ibi rero ni vyo bizotuma ikosa rya Yakobo ribabarirwa*+,kandi ibi ni vyo vyamwa bizoboneka niyaharirwa igicumuro ciwe: azofata amabuye yose y’igicaniroayavungagure nk’amabuye y’ingwa,kandi nta nkingi nyeranda z’ibiti* canke ibicaniro baturirirako imibavu bizosigara+. 10  Kuko igisagara gikingijwe ibihome kizosigara ata wukibamwo.Aho baragira bazohata bahahebe, hamere nk’agahinga+. Aho ni ho inyana izorisha yongere iryame,kandi izorya amashami yaho+. 11  Udushami twaho nitwamara kwuma,abagore bazoza batuvune,baducanishe umuriro. Kuko aba bantu badategera+. Ni co gituma Uwabaremye* atazobagirira imbabazi,kandi Uwababumvye ntazobaraba ryiza+. 12  Kuri uwo musi Yehova azokubita ivyamwa bihunguruke, guhera ku mugezi utemba wa rwa ruzi runini* gushika ku mwonga* wa Misiri+. Muzonobagurwa umwumwe, yemwe Bisirayeli+. 13  Kuri uwo musi hazovuzwa inzamba ikomeye+. Abariko barahona mu gihugu ca Ashuri+ n’abashwiragiye mu gihugu ca Misiri+, bazoheza baze bunamire Yehova ku musozi mweranda i Yeruzalemu+.

Utujambo tw'epfo

Biboneka ko ng’aha Isirayeli igereranywa n’umugore, ikongera ikagereranywa n’umurima w’imizabibu.
Canke «ritangirwa impongano.» Raba Insiguro y’amajambo (Impongano).
Mu giheburayo havuga ngo «Uwabahinguye.»
Ni uruzi Efurate.