Yesaya 26:1-21

  • Ururirimbo rw’ukwizigira Imana n’agakiza itanga (1-21)

    • Ya, Yehova, ni Igitandara c’ibihe bidahera (4)

    • Ababa kw’isi bazokwiga gukora ibigororotse (9)

    • «Abantu bawe bapfuye bazobaho» (19)

    • Mwinjire mu vyumba, mwinyegeze (20)

26  Kuri uwo musi, iyi ndirimbo izoririmbwa+ mu gihugu c’Ubuyuda+: «Dufise igisagara gikomeye+. Ubukiriro atanga ni bwo bukibera uruzitiro n’ibihome*+.   Nimwugurure amarembo+ yemwe, kugira ihanga rigororotse ryinjire,ihanga riguma ari iryizigirwa.   Uzozigama abakwihekako n’umutima wabo wose*.Uzobaha amahoro arama+,kubera ko ari wewe bizigira+.   Nimwizigire Yehova ibihe vyose+kuko Ya*, Yehova, ari we Gitandara c’ibihe bidahera+.   Kuko yashize hasi ababa hejuru, muri ca gisagara kiri hejuru. Arakimanura,arakimanura gushika hasi.Agishikana mu mukungugu.   Kizokandagirwa n’ibirenge,ibirenge vy’abagorwa, amaguru y’abantu batobato.»   Inzira y’umugororotsi iratunganye*. Kubera ko uri intungane,uzosena inzira y’umugororotsi.   Ewe Yehova, turakwizigira uko tugendera mu nzira y’ingingo washinze.Duhahamiye izina ryawe, kandi twipfuza cane ko ryibukwa*.   Mw’ijoro ndakwipfuza n’umutima wanje wose,umushaha wanje ukaguma ukurondera+.Kuko igihe uciriye urubanza isi,ababa mu gihugu baheza bakiga gukora ibigororotse*+. 10  Naho umubisha yogirirwa ubuntu,ntazogenda yize gukora ibigororotse*+. No mu gihugu c’ubugororotsi azokora ivy’ububisha+,kandi ntazobona ubukuru bwa Yehova+. 11  Ewe Yehova, wadugije ukuboko kwawe mugabo ntibakubona+. Bazobona umwete ufitiye abantu bawe bamaramare. Ni ukuri, umuriro ugenewe abakurwanya uzobarigata. 12  Ewe Yehova, uzotwihera amahoro+kuko ivyo twakoze vyoseari we wabidukoreye. 13  Ewe Yehova Mana yacu, hari abandi batware batuganje kiretse wewe+,mugabo izina ryawe ni ryo ryonyene tuvuga+. 14  Barapfuye, ntibazosubira kubaho. Nta co bashoboye kuko bapfuye, ntibazohaguruka+. Waritayeho ivyabo kugirango ubazimanganye, ntibabe bakivugwa na gato. 15  Waraguye ihanga, ewe Yehova,waraguye ihanga.Warininahaje+. Warigijeyo imbibe zose z’igihugu uzishikana kure cane+. 16  Ewe Yehova, barakwituye igihe bari mu marushwa.Igihe wabatoza indero, baragusenze bongorera, bagusukira ibiri mu mutima+. 17  Kurya umugore yibungenze agira yibaruke afatwa n’ibise,akaboroga kubera ububabare,ni ko vyatugendeye kubera wewe, ewe Yehova. 18  Twaribungenze, tugira ibise,ariko ni nk’aho twibarutse umuyaga. Nta rukiza twazaniye igihugu,kandi nta n’umwe yavutse ngo abe mu gihugu. 19  «Abantu bawe bapfuye bazobaho. Ibiziga vy’abantu banje* bizohaguruka+. Ikangure mwihe akamo k’umunezero,yemwe ababa mu mukungugu+! Kuko urume rwanyu rumeze nk’urume rwo mu gitondo*,kandi isi izorekura abapfuye, barya ata co bashoboye, basubire kubaho*. 20  Nimugende bantu banje mwinjire mu vyumba vyanyu,mwugare imiryango+. Nimwinyegeze akanya gatoyi,gushika uburake burenganye*+. 21  Kuko raba, Yehova araje avuye iwengo agire ico abaza ababa mu gihugu kubera amakosa bakoze.Igihugu kizoshira ahabona amaraso yasheshwe muri co,kandi ntikizosubira kunyegeza abantu baco bishwe.»

Utujambo tw'epfo

Biboneka ko ivyo bihome vyari ibirundo vy’ivu canke vy’amabuye bashira munsi y’uruzitiro rw’igisagara.
Hashobora kandi kuvugwa ngo «abafise umutima utanyiganyiga.»
Ni impfunyapfunyo y’izina «Yehova.»
Canke «iraringaniye.»
Canke «rimenyekana.»
Canke «ibijanye n’ubugororotsi.»
Canke «yize ubugororotsi.»
Mu giheburayo havuga ngo «ikiziga canje.»
Hashobora kandi kuvugwa ngo «nk’urume rw’uduterwa (twama amashurwe ya move).»
Canke «isi izovyara abapfuye, barya ata co bashoboye.»
Canke «gushika urubanza rwaciwe rurangiye.»