Yesaya 25:1-12

  • Imihezagiro myinshi abantu b’Imana bazoronka (1-12)

    • Inzimano iteguwe na Yehova y’umuvinyu uryoshe (6)

    • Urupfu ntiruzoba rukiriho (8)

25  Ewe Yehova, uri Imana yanje. Ndaguhaya ngashemeza izina ryawe,kuko wakoze ibintu vy’agatangaza+,ibintu wateguye* kuva kera+.Warabishikije, werekana ko uri umwizigirwa+.   Kuko igisagara wagihinduye ikirundo c’amabuye,igisagara gikingijwe ibihome ugihindura ibihomvagurike gusa. Umunara w’abanyamahanga ntukiri igisagara.Ntuzopfa usubiye kwubakwa.   Ni co gituma ihanga rikomeye rizokuninahaza,igisagara c’amahanga atwaza umukazo kikagutinya+.   Kuko umuntu mutoyi wamubereye igihome gikomeye kimukingira,n’umworo umubera igihome gikomeye mu marushwa yiwe+,ubuhungiro bwo kwikinga imvura y’igihuhusi,n’igitutu co kwikinga ubushuhe+. Igihe impemu z’abatwaza umukazo zibaye nk’imvura y’igihuhusi yisuka ku ruhome,   nk’ubushuhe mu gihugu kigadutse,uranumya urwamo rw’abanyamahanga. Indirimbo y’abatwaza umukazo warayinumijenka kurya igitutu c’igicu gicuvya ubushuhe.   Kuri uyu musozi+, Yehova Nyeningabo azotegurira amahanga yoseinzimano y’ibifungurwa vyizavyiza+n’umuvinyu uryoshe*,inzimano y’ibifungurwa vyizavyiza vyuzuye umusokoron’umuvinyu uryoshe umiminye.   Kuri uyu musozi azokuraho* ikintu gitwikiriye abantu bosen’igitambara* kijishe gipfutse amahanga yose.   Urupfu azorumira* ubutakigaruka+kandi Umukama Segaba Yehova azohanagura amosozi ku maso ya bose+. Agacokoro abantu biwe bacokowe azogakuraho kw’isi yose,kuko Yehova ubwiwe abivuze.   Kuri uwo musi bazovuga bati: «Raba! Iyi ni yo Mana yacu+. Twarayizigiye+kandi izodukiza+. Uyu ni Yehova. Twaramwizigiye. Tunezerwe duhimbarwe kubera ubukiriro atanga+ 10  Kuko ukuboko kwa Yehova kuzoguma kuri uyu musozi+,kandi Mowabu izohonyangirwa aho iri+nk’uko ivyatsi* bihonyangirwa mu kirundo c’intabire. 11  Azosanza amaboko akubite Mowabunka kurya uwoga mu mazi menshi asanza amaboko akubita amazi.Azokoresha amaboko yiwe ku buhinga,ashire hasi ubwibone bwa Mowabu+. 12  Igisagara cawe gikingijwe ibihome vy’umutekano,azogisenyurira hasi.Azogisambura gushika hasi mu mukungugu.

Utujambo tw'epfo

Canke «ivyo wigiriye inama.»
Canke «umuvinyu baretse ukirēka.»
Canke «umwitwikiro.»
Mu giheburayo havuga ngo «azomira.»
Canke «azorukuraho.»
Canke «ibikumbi.»