Yesaya 21:1-17

  • Urubanza rwaciriwe ubugaragwa bumeze nk’ikiyaga (1-10)

    • Uwuguma areretse ku munara w’inderetsi (8)

    • «Babiloni yatemvye!» (9)

  • Urubanza rwaciriwe Duma n’ikiyaya c’ubugaragwa (11-17)

    • «Yewe nderetsi, ijoro rigeze he?» (11)

21  Ng’uru urubanza rwaciriwe ubugaragwa bumeze nk’ikiyaga*+: Hari ivyago bije bivuye mu bugaragwa mu gihugu giteye ubwoba.Bije nk’ibihuhusi bikubura mu bumanuko+.   Hari ibintu bikaze neretswe: Umuhemu arahemuka,uwuhonya agahonya. Duga, Elamu we! Sugereza, Bumedi+ we! Nzokuraho ukuniha kwose yateje*+.   Ni co gituma mfise intuntu nyinshi*+. Mfashwe n’ukwigonyonzoranka kurya kw’umugore ariko aribaruka. Mfise amaganya menshi ku buryo ntumva.Nataye umutwe ku buryo ntabona.   Umutima wanje waregeye. Ndahinda agashitsi kubera ubwoba bwinshi. Agahwibi nahora nkunda karanjugumiza.   Nimutegure imeza, mutunganye n’ivyicaro. Nimurye, munywe+. Yemwe batware, nimuhaguruke murobanuze* inkinzo amavuta*!   Kuko Yehova yambwiye ati: «Genda ushireho umureretsi kugira avuge ivyo abona.»   Maze abona umukogote w’intambara ukwegwa n’amafarasi abiri,umukogote w’intambara ukwegwa n’indogobwan’umukogote w’intambara ukwegwa n’ingamiya. Aritegereza yitonze, adakoma n’urugohe.   Aca asemerera nk’intambwe ati: «Ewe Yehova, ku munara w’inderetsi ni ho nama mpagaze ku murango,kandi ku kirindiro canje ni ho nguma buri joro+.   Ehe raba haje abagabo bari mu mukogote w’intambara ukwegwa n’amafarasi abiri+ Maze asemerera ati: «Yatemvye! Babiloni yatemvye+! Ibishusho bibajwe vyose vy’imana ziwe vyamenaguriwe hasi+ 10  Yemwe bantu bo mw’ihanga ryanje mwakubiswe nk’intete+,mwebwe ntete zo ku mbuga* yanje yo mu murima*,ivyo numvanye Yehova Nyeningabo Imana ya Isirayeli nabibamenyesheje. 11  Ng’uru urubanza rwaciriwe Duma*: Hari uwumpamagara ari i Seyiri+ ati: «Yewe nderetsi, ijoro rigeze he? Yewe nderetsi, ijoro rigeze he?» 12  Inderetsi yishura iti: «Bugira buce kandi burasubira bwire. Nimba hari ico mubaza, baze. Muze kugaruka.» 13  Ng’uru urubanza rwaciriwe ikiyaya c’ubugaragwa: Muzorara mw’ishamba mu kiyaya c’ubugaragwa,yemwe migwi y’ingenzi y’i Dedani+. 14  Yemwe bantu muba mu gihugu ca Tema+,nimuzane amazi musanganire uwunyotewe.Nimuzanire umukate uwuriko arahunga. 15  Kuko bahunze kubera inkota, kubera inkota isokoye,kubera umuheto ufoye no kubera intambara ikaze. 16  Kuko Yehova yambwiye ati: «Mu mwaka umwe, umwaka uharuwe neza nk’uko umucangero awuharura*, icubahiro cose ca Kedari+ kizorangira. 17  Mu barwanyi b’i Kedari hazosigara abarasisha imiheto bakeyi, kuko Yehova Imana ya Isirayeli abivuze.»

Utujambo tw'epfo

Biboneka ko ari akarere ka Babiloni ya kera.
Biboneka ko ari Babiloni iriko iravugwa.
Mu giheburayo havuga ngo «amafyinga yanje yuzuye ububabare.»
Canke «musige.»
Raba Insiguro y’amajambo (Kurobanura).
Mu giheburayo havuga ngo «yewe mwana w’imbuga.»
Cari ikibanza kiri mu murima bakubitirako ivyimburwa vy’intete.
Iryo zina risobanura ngo «agacerere.» Ni izina igihugu ca Edomu gihabwa mu buhanuzi.
Mu giheburayo havuga ngo «hisunzwe imyaka y’umucangero.» Ni ukuvuga mu mwaka umwe utarenga nturenguke.