Yesaya 18:1-7

  • Ubutumwa bwo gucira urubanza Etiyopiya (1-7)

18  Kiragowe igihugu c’udukoko tw’amababa tuduma,igihugu kiri mu karere k’inzuzi za Etiyopiya+!   Kirungika intumwa ziciye mu kiyaga,zikajabuka amazi mu mato akozwe mu rufunzo, kikavuga giti: «Nimugende mwa ntumwa zinyaruka,muje kw’ihanga ry’abantu barebare kandi b’akabiri karemvye*,ku bantu batinywa ahantu hose+,muje kw’ihanga rikomeye kandi rinesha ayandi mahanga*,isi yaho ikaba itwarwa n’inzuzi.»   Yemwe bantu aho muri hose, yemwe ababa kw’isi mwese,muzobona ikintu kimeze nk’ikimenyetso* gishinzwe ku misozi,mwumve ijwi rimeze nk’ijwi ry’inzamba.   Kuko Yehova yambwiye ati: «Nzoguma ntekanye, ndabe ikibanza canje* ntayegayezwa,nk’ubushuhe buca ibibatsi buzanana n’umuco w’izu⁠ba,nk’igicu c’urume mu bushuhe bwo mu gihe c’iyimbura.   Kuko imbere y’uko iyimbura ritangura,igihe ishurika rizoba ryarangiye, n’amashurwe agacika inzabibu zitanguye gusha,imivyaro izokurwaho hakoreshejwe imihoro yo gututura,n’uturandaranda ducibwe, dukurweho.   Ibiziga vyabo bizohebwa biribwe n’inyoni zihiga zo mu misozin’ibikoko vyo kw’isi. Inyoni zihiga zizobimarako ici,n’ibikoko vyose vyo kw’isi bibimareko igihe c’iyimbura.   Ico gihe Yehova Nyeningabo azozanirwa ingabireivuye mw’ihanga ry’abantu barebare kandi b’akabiri karemvye*,ku bantu batinywa ahantu hose.Izoza ivuye kw’ihanga rikomeye kandi rinesha ayandi mahanga*,isi yaho ikaba itwarwa n’inzuzi.Iyo ngabire izojanwa ahantu hitirirwa izina rya Yehova Nyeningabo, ku musozi Siyoni+

Utujambo tw'epfo

Mu giheburayo havuga ngo «ihanga rikweguye kandi risenye.»
Canke «ihanga ry’inkomezi zidacika kandi rihonyangira hasi.»
Canke «igiti bashinga nk’ikimenyetso.»
Hashobora kandi kuvugwa ngo «ndabe ndi mu kibanza canje.»
Mu giheburayo havuga ngo «ihanga rikweguye kandi risenye.»
Canke «ihanga ry’inkomezi zidacika kandi rihonyangira hasi.»