Yesaya 17:1-14

  • Urubanza rwaciriwe Damasiko (1-11)

  • Yehova azokankamira amahanga (12-14)

17  Ng’uru urubanza rwaciriwe Damasiko+: «Raba! Damasiko ntizosubira kuba igisagara.Izohinduka ikirundo c’ibihomvagurike+.   Ibisagara vya Aroweri+ bizohebwa.Bizosigara ari ahantu amasho avyagira,ata n’umwe ayatera ubwoba.   Ibisagara bikingijwe ibihome bizozimangana mu karere ka Efurayimu+,n’ubwami buzimangane i Damasiko+.Icubahiro c’Abasiriya bazoba basigaye kizozimanganank’icubahiro c’Abisirayeli», ni ko Yehova Nyeningabo avuze.   «Kuri uwo musi icubahiro ca Yakobo kizogabanuka,umubiri wiwe udoshe* unambe.   Bizoba nk’igihe uwimbura yimbura intete mu murima,ukuboko kwiwe kukimbura amahundo y’intete,nk’igihe umuntu atoragura* intete mu kiyaya ca Refayimu+.   Hazosigara gusa utuntu two gutoragura.Bizomera nk’igihe bahurunguye* igiti c’umwelayo*: hasigara gusa utwelayo tubiri canke dutatu duhiye kw’ishami riri hejuru kuruta ayandi,hagasigara gusa tune canke dutanu ku mashami yaco yama ivyamwa+», ni ko Yehova Imana ya Isirayeli avuze.  Kuri uwo musi umuntu azorangamiza arabe Uwamuremye*, ahange amaso wa Mweranda wa Isirayeli.  Ntazoraba ibicaniro+ yakoze n’amaboko yiwe+, kandi ntazohanga amaso ivyo intoke ziwe zakoze, zaba inkingi nyeranda z’ibiti* canke ibicaniro baturirirako imibavu.   Kuri uwo musi, ibisagara vyiwe bikingijwe ibihome bizoba nk’ahantu ho mw’ishamba hahebwe+,nk’ishami bahevye kubera Abisirayeli.Hazosigara ari mu gahinga. 10  Kuko wibagiye Imana+ igukiza,ntiwibuka ca Gitandara+ cawe kigukingira. Ni co gituma utera imirima iteye igomwe,ukayishiramwo umuvyaro w’umunyamahanga*. 11  Ku murango urazitira neza umurima wawe,mu gitondo ugatuma imbuto wateye zinaga.Mugabo nta co uzokwimbura ku musi w’indwara n’ububabare budakira+. 12  Umve uruhagarara rw’amahanga menshiasebagirika nk’ibiyaga! Hari urwamo rw’amahangaahinda nk’urwamo rw’amazi akomeye! 13  Amahanga azohinda nk’urwamo rw’amazi menshi. Imana izoyakankamira ahungire kure,nka kurya umuguruka wo ku misozi utumurwa n’umuyaga,nka kurya ibitovu bivumburwa n’umuyaga w’igihuhusi bikagenda vyizunguriza. 14  Ku mugoroba hazoba hari ugucika ivutu. Imbere y’uko buca abansi ntibazoba bakiriho. Uwo ni wo mugabane w’abatwambura,ni yo mpembo y’abadusahura.

Utujambo tw'epfo

Mu giheburayo havuga ngo «ibinure vy’umubiri wiwe.»
Canke «atorora», «ahumba.» Raba Insiguro y’amajambo (Gutorora).
Mu giheburayo havuga ngo «bakubise (n’inkoni).»
Ico giti cama imyelayo (olive).
Mu giheburayo havuga ngo «Uwamuhinguye.»
Canke «imana y’inyamahanga.»