Yesaya 12:1-6

  • Indirimbo yo gukenguruka (1-6)

    • «Ya, Yehova, ni inkomezi zanje» (2)

12  Kuri uwo musi ntuzobura kuvuga uti: «Ewe Yehova, ndagukengurukiyekuko naho wari wanshavuriye,ishavu ryawe ryagiye riragabanuka kandi warampojeje+.   Ehe Imana ni yo bukiriro bwanje+. Nzoyizigira singire ubwoba+kuko Ya*, Yehova, ari we nkomezi zanje n’ubushobozi bwanje,kandi yabaye ubukiriro bwanje+   Muzovoma amazi munezerewe,muyakuye mu masoko y’ubukiriro+.   Kuri uwo musi muzovuga muti: «Nimukengurukire Yehova, mwambaze izina ryiwe.Nimumenyeshe ibikorwa vyiwe mu mahanga+. Nimutangaze yuko izina ryiwe riri hejuru+.   Nimuririmbire amashemezo* Yehova+, kuko yakoze ibintu vy’agatangaza+. Ivyo nibimenyekanishwe mw’isi yose.   Nimusemerere mwihe akamo k’umunezero mwebwe ababa i Siyoni*,kuko Umweranda wa Isirayeli ari hagati yanyu ahambaye.»

Utujambo tw'epfo

Ni impfunyapfunyo y’izina «Yehova.»
Canke «nimucurarangire.»
Mu giheburayo havuga ngo «wewe mugore aba i Siyoni.» Herekeza ku bahaba bafatiwe hamwe, bakagereranywa n’umugore.