Ikete rya Yakobo 5:1-20

  • Ingabisho ku batunzi (1-6)

  • Imana irahezagira abihangana (7-11)

  • «Ego» yanyu nibe ego (12)

  • Isengesho ririmwo ukwizera rirakora (13-18)

  • Gufasha umucumuzi kugaruka (19, 20)

5  Nimwumve rero yemwe batunzi: nimurire muboroge kubera amagorwa agira abashikire+.  Ubutunzi bwanyu bwaboze, n’impuzu zanyu zariwe n’udukoko+.  Inzahabu zanyu n’ifeza zanyu vyaguye ingese. Ingese zavyo zizoba icabona kibagiriza, kandi zizorya umubiri wanyu. Ivyo mwarundanije bizoba nk’umuriro mu misi ya nyuma+.  Raba! Impembo mutahaye abakozi bimbuye imirima yanyu iguma isemerera, kandi ugutabaza kw’abimbuzi kwashitse mu matwi ya Yehova* Nyeningabo+.  Mwabayeho kw’isi mu bihinda kandi mwiryohera. Mwadoheje imitima yanyu ku musi wo gukererwa+.  Mwaciriye rubi umugororotsi, muramwica. None ntariko arabarwanya?  Mwihangane rero bavukanyi, gushika mu gihe c’ukugaruka* kw’Umukama+. Ehe raba! Umurimyi aguma arindiriye umwimbu mwiza isi izomuha, akawurindira yihanganye gushika aronse imvura ya mbere n’imvura ya nyuma*+.  Namwe nyene mwihangane+. Mukomeze imitima yanyu kubera ko igihe c’ukugaruka* kw’Umukama cegereje+.  Bavukanyi, ntihagire uwidodombera mugenziwe* kugira ntimucirwe urubanza+. Ehe umucamanza ari ku muryango! 10  Bavukanyi, ku bijanye n’ukwiyumanganya igihe umuntu ari mu mibabaro+ be n’ukwihangana+, mwigane akarorero k’abahanuzi ba kera bavuga mw’izina rya Yehova*+. 11  Raba! Abihanganye tubona ko bahiriwe*+. Mwarumvise ibijanye n’ukwihangana kwa Yobu+ mwongera murabona ingene Yehova* yamuhezagiye+, murabona yuko Yehova* yuzuye ikibabarwe* kandi ko ari umunyembabazi+. 12  Hejuru ya vyose bavukanyi, mureke kurahira ijuru canke isi canke ikindi kintu. Ahubwo «ego» yanyu nibe ego, «oya» yanyu na yo ibe oya+, kugira ntimwikwegere gucirwa urubanza. 13  Hoba hari uwuriko arashikirwa n’ingorane muri mwebwe? Nashishikare gusenga+. Hoba hari uwunezerewe? Naririmbe amazaburi+. 14  Hoba hari uwurwaye muri mwebwe? Natumeko abakurambere+ b’ishengero bamusengere, bamusige amavuta+ mw’izina rya Yehova*. 15  Isengesho ririmwo ukwizera rizotuma uwo arwaye* akira, kandi Yehova* azomuhagurutsa. Vyongeye, nimba yarakoze ibicumuro azobabarirwa. 16  Mwaturiranire rero ibicumuro ata guhishanya+ kandi musengeranire, kugira mukire. Ugutakamba kw’umugororotsi gufise inguvu nyinshi*+. 17  Eliya yari umuntu ameze nkatwe*, yamara igihe yatakambira Imana ngo imvura ntigwe, ntiyaguye mu gihugu mu kiringo c’imyaka itatu n’amezi atandatu+. 18  Yarongeye gusenga maze ijuru ritanga imvura, igihugu na co kirimbuka+. 19  Bavukanyi, hagize uwo muri mwebwe azimizwa agata ukuri hanyuma uwundi akamugarura, 20  mumenye yuko uwuzimuruye umucumuzi+ azoba amukijije urupfu kandi azoba atumye hapfukwa ibicumuro vyinshi+.

Utujambo tw'epfo

Canke «c’ukuhaba.» Raba Insiguro y’amajambo (Ukuhaba).
Imvura ya mbere itangura nko hagati muri Gitugutu, iya nyuma na yo nko hagati muri Ndamukiza.
Canke «c’ukuhaba.» Raba Insiguro y’amajambo (Ukuhaba).
Canke «uwuniha ashavuriye mugenziwe.»
Canke «afise impuhwe nyinshi.»
Canke «bahezagiwe.»
Hashobora kandi kuvugwa ngo «arushe.»
Mu kigiriki havuga ngo «kuragira inguvu nyinshi igihe kuriko kurakora.»
Canke «yiyumva nk’uko twiyumva.»