Ikete rya Yakobo 4:1-17

  • Ntimube abagenzi b’isi (1-12)

    • Murwanye Shetani (7)

    • Mwiyegereze Imana (8)

  • Mwirinde kwirata (13-17)

    • «Yehova niyabishaka» (15)

4  Intambara n’imiryano biri muri mwebwe* biva ku ki? Mbega ntibiva ku vyipfuzo vyanyu vy’umubiri biguma birwanira muri mwebwe+?  Muripfuza yamara ntimuronka. Mubandanya kwica no kwipfuza ivy’abandi*, yamara ntimuronka ivyo mwipfuza. Mubandanya kurwana no kuryana+. Nta co muronka kubera ko mudasaba.  N’iyo musavye ntimuronka, kubera ko musaba mu ntumbero mbi yo gukoresha ivyo musavye kugira muhaze ivyipfuzo vy’umubiri wanyu.  Yemwe abarenga ibigo*, ntimuzi yuko kuba abagenzi b’isi ari ukwankana n’Imana? Uwo wese rero ashaka kuba umugenzi w’isi aba ariko yigira umwansi w’Imana+.  Mwibaza none yuko icanditswe kivugira ubusa ngo: «Impwemu iba muri twebwe iguma yipfuza cane+»?  Ariko ubuntu buhebuje* Imana itanga buraruta ivyo vyipfuzo. Ni co gituma icanditswe kivuga giti: «Imana irwanya abibona+, mugabo ikagirira ubuntu buhebuje abicisha bugufi+  Muyobokere Imana+ rero, mugabo murwanye Shetani*+, na we azobahunga+.  Mwiyegereze Imana, na yo izobiyegereza+. Yemwe bacumuzi, nimukarabe iminwe+, namwe abadafata ingingo mutyorore imitima+.  Nimwemere mugire amagorwa, mugandare, murire+. Agatwengo kanyu nigahinduke ikigandaro, n’umunezero wanyu uhinduke ukwihebura. 10  Mwicishe bugufi imbere ya Yehova*+, na we azobashira hejuru+. 11  Bavukanyi, mureke kuvuga nabi bagenzi banyu+. Uwo wese avuga nabi umuvukanyi wiwe canke akamucira urubanza, aba avuze nabi amategeko kandi aba ayaciriye urubanza. Nimba rero uciriye urubanza amategeko, ntuba uriko urakora ivyo amategeko asaba, ahubwo uba ubaye umucamanza. 12  Uwushinga amategeko akaba n’Umucamanza ni umwe gusa+. Ni we ashoboye gukiza no guhonya+. None wewe uri nde ngo ucire urubanza mugenzawe+? 13  Nimwumve rero mwebwe muvuga ngo: «Uno musi canke ejo tuzoja mu gisagara kanaka, tumareyo umwaka, kandi tuzocuruza turonke inyungu+», 14  kandi mutazi uko ubuzima bwanyu buzoba bumeze ejo+. Erega muri igipfungu kiboneka akanya gato kigaca kizimangana+. 15  Ahubwo mwari mukwiye kuvuga muti: «Yehova* niyabishaka+ tuzobaho, dukore iki canke kiriya.» 16  Mugabo ubu murirata mukiyemera cane. Ukwo kwirata ni kubi. 17  Iyo rero umuntu azi gukora ibigororotse yamara ntabikore, aba acumuye+.

Utujambo tw'epfo

Mu kigiriki havuga ngo «mu bihimba vyanyu.»
Canke «kugira umwina.»
Canke «abahemukira Imana.»
Mu kigiriki havuga ngo «wa Mubesheranyi.» Raba Insiguro y’amajambo (Mubesheranyi).