Ikete rya Yakobo 3:1-18

  • Kumenyereza ururimi kugamburuka (1-12)

    • Si mwese mukwiye kuba abigisha (1)

  • Ubukerebutsi buva mw’ijuru (13-18)

3  Bavukanyi, si mwese mukwiye kuba abigisha kuko muzi yuko tuzocirwa urubanza ruremereye* gusumba+.  Kuko twese dutsitara* kenshi+. Nimba hari uwudatsitara mu vyo avuga, aba ari umuntu atunganye, ashoboye no kwambika imijiginya* umubiri wiwe wose.  Iyo dushize imijiginya mu kanwa k’amafarasi kugira atugamburukire, turayobora n’umubiri wayo wose.  Raba n’amato*: naho ari manini cane kandi akaba ajanwa n’imiyaga ikomeye, ayoborwa n’ingafe* ntoyi cane akaja aho uwunyonga ubwato agomba.  N’ururimi nyene ni agahimba gatoyi k’umubiri, yamara kariyemera cane. Raba ingene bisaba akariro gakeyi kugira umuntu adomeke ishamba rinini!  Ururimi na rwo nyene ni umuriro+. Ururimi ni igihimba c’umubiri wacu cuzuye ukutagororoka kungana isi yose, kuko ruhumanya umubiri wose+ rugaturira ubuzima bwose uko bwakabaye*, na rwo rugaturirwa na Gehena*.  Kuko ubwoko bwose bw’ibikoko vyo mw’ishamba, hamwe n’inyoni, n’ivyikwega n’ibiremwa vyo mu mazi bishobora kumenyerezwa kugamburuka*, kandi vyaramenyerejwe n’abantu.  Mugabo nta n’umwe ashobora kumenyereza ururimi kugamburuka. Ni akagaramaruganda kandi rugira nabi, rukaba rwuzuye ubumara bwica+.  Turarukoresha mu gushemeza Yehova* ari we Data, tukarukoresha no mu kuvuma abantu babayeho «mw’ishusho y’Imana+ 10  Mu kanwa kamwe havamwo umuhezagiro n’umuvumo. Bavukanyi, si ukwo bikwiye kugenda+. 11  Mbega mw’isôko rimwe hodudubiza amazi aryoshe* n’ayarura? 12  Bavukanyi, mbega igiti c’umusukoni coshobora kwama imyelayo* canke umuzabibu ukama insukoni+? Eka n’amazi y’umunyu ntashobora kuvamwo amazi aryoshe. 13  Muri mwebwe ni nde ari inkerebutsi kandi ategera? Niyerekane biciye ku ngeso ziwe nziza ko akora ibikorwa biranga ubwitonzi buva ku bukerebutsi. 14  Ariko nimba mu mitima yanyu mufise ishari ry’umururazi+ n’agatima k’amahane*+, ntimwiyemere+ kandi ntimubeshere ukuri. 15  Ubwo si ubukerebutsi bumanuka buvuye mw’ijuru. Ni ubukerebutsi bw’isi+, bw’ibikoko, bw’amadayimoni. 16  Kuko ahari ishari n’agatima k’amahane*, uzohasanga n’umuvurungano be n’ikintu cose c’agahomerabunwa+. 17  Mugabo ubukerebutsi buva mw’ijuru imbere ya vyose ntibwanduye+, kandi burangwa n’amahoro+, ntiburenza urugero*+, bwiteguriye kugamburuka, bwuzuye imbabazi n’ivyamwa vyiza+, ntibugira nkunzi+, ntibwiyorobeka+. 18  Vyongeye, icamwa c’ubugororotsi giterwa mu mahoro+ ku neza y’abariko* baremesha amahoro+.

Utujambo tw'epfo

Canke «rukaze.»
Canke «dukora amakosa.»
Raba akajambo k’epfo muri Yak 1:26.
Canke «imeri.» Imeri ni ubwato bunini.
Ingafe ni ibintu bakoresha mu gusoza ubwato, bigomba kumera nk’umudahara.
Mu kigiriki havuga ngo «ikurudumu y’ivuka (intango).»
Canke «bishobora kugundwa.»
Mu kigiriki havuga ngo «asosa.»
Imyelayo bayita kandi olive.
Hashobora kandi kuvugwa ngo «k’ukwita imbere.»
Hashobora kandi kuvugwa ngo «k’ukwita imbere.»
Canke «ntibudadaza», «bugira ibitegereka.»
Hashobora kandi kuvugwa ngo «giterwa mu mahoro n’abariko.»